​​​​​

Разпис на учебните занятия в един файл за всички курсове и групи:    

Разпис на учебните занятия по курс и група:Студентите от групите, за които не е публикуван разпис на учебните занятия, да търсят необходимата информация пред факултетните канцеларии или в сайтовете на съответните факултети.​

* Възможно е до началото на занятията да се наложат незначителни корекции в разписа!