​Прием на чуждестранни студенти​​​

Общи условия за кандидатстване на чуждестранни студенти
Кандидатстването и записването на чуждестранни студенти в Русенски университет "Ангел Кънчев" може да става при следните условия:
  1. В изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  3. По реда за български граждани (с конкурс) - за всички кандидат-студенти от ЕС, лица с постоянно пребиваване на територията на Република България, бежанци и лица от българска народност важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за български граждани.
  4. Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал.  8 и 10 от ЗВО, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.
Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС
Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС
Обучение по български език (ПКЕСП)

Важна информация​​​

      В Русенския университет за образователно–квалификационна степен „Бакалавър” може да кандидатства всеки чуждестранен гражданин, притежаващ диплома за средно образование, която му осигурява достъп до висшите учебни заведения в страната, където тя е придобита. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.  Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в университета е 30.09.2023.

Предстоящо

  1. Започна приемът на документи за обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет. Информация за процедурата по приема ще намерите на сайта ни:

  2. https://www.uni-ruse.bg/education/foreign/admissionRequirements/
    Facebook: University-of-Ruse-Bulgaria-International-Students
    както и на телефоните на дирекцията:  +359 82 888 280;  +359 82 888 281;