РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

На 10 април 2019 г. (сряда) започва курс по


НЕМСКИ ЕЗИК - начално НИВО А1

100 ЧАСА

За допълнителна информация:
Студентско общежитие № 4, кабинет 43 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 406 и 0887 870 341
mianeva@uni-ruse.bg

================================================================================================

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  -  ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

СЪВМЕСТНО С

РУСКИЯ КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПРЕДЛАГАТ КУРСОВЕ ПО


РУСКИ ЕЗИК

80 часа


За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
О Р Г А Н И З И Р А      К У Р С
ИНЖЕНЕРЪТ И АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

          Курсът е предназначен за студенти от инженерни специалности, машинни инженери и специалисти, които желаят да се реализират в автомобилната индустрия. Завършилите успешно курса „Инженерът и Автомобилната Индустрия“ могат да се реализират в автомобилните заводи както в България, така и в чужбина.

Начало на курса: 16.03.2019г.
Продължителност и формат на курса – 40 часа (2 уикенда по 20 часа).
Място на провеждане – Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
О Р Г А Н И З И Р А
ЗАПОЧВАНЕТО НА ДВА КУСА – НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И AutoCAD

          В курса по Начална компютърна грамотност обучаемите ще придобият знания и умения за ползване на персонален компютър и работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, както и работа в INTERNET.
          Курсът по AutoCAD е предназначен за специалисти от различни области, използващи в своята дейност програмния продукт.

И двата курса са с хорариум по 48 часа. Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

Поради големият интерес за курса УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Центърът за продължаващо обучение стартира нова група за обучение през учебната 2019 година.

ГРУПА № УП-64 стартира на 02.02.2019 г.
Желаещите да се включат могат да го направят до 01.02.2019 г.

За справки и записвания:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо oбучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217 

========================================================================

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
стартира курс за професионална квалификация

 
"ИНСТРУКТОР” за обучение на водачи от категория „В“ и „С“

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
1. Висше образование
2. Правоспособност за управление на МПС кат. „С" (или по-висока)
3. Да Не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС" през последните 3 години
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер

Необходими ДОКУМЕНТИ за записване:
1. Копие от дипломата за завършено висше образование (оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат)
2. Копие на свидетелството за управление на МПС, категория „С“ (оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат)
3. Актуално свидетелство за съдимост
4. „Справка за нарушенията“ от КАТ,
5. Медицинско свидетелство /за работа/ със заверка от личен лекар, което удостоверява годност да се упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС”

Период на обучение - 12 месеца (два семестъра)

Завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация "ИНСТРУКТОР".

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ до 20.12.2018г.
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо oбучение
тел. 082/888 567 и 0887 867217

========================================================================

На 12 и 13.09.2018 г. ще се проведе курс по

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП"

Обучението е по новата кредитна система за учители и пегадогически специалисти, с продължителност 16 ак.ч., от които 8 ч. са присъствени, с присъждане на ЕДИН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

Начало на курса: 09.00 ч. в зала 315.2 ( 2 ет. Ректорат)
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо oбучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

НОВ КУРС


Поддържане на климатични системи с флуорсъдържащи парникови газове от моторни превозни средства

Обучение за специалисти, извършващи възстановяване и поддържане на климатични системи на МПС.
Центърът за продължаващо обучение при Русенски университет със съдействието на Българска Браншова камара МАШИНОСТРОЕНЕ организира обучение по Регламент (ЕС) 517/2014, Регламент (ЕО) № 842/2006 и Директива 2006/40/. Хорариум 10 часа.
Издават се:
 1. Удостоверение за проведено краткосрочно обучение,
 2. Документ за правоспособност (сертификат) със срок на валидност 5 години, който се признава от всички страни членки на ЕС и е вписан в „Регистъра – техници на автоклиматици“.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

===============================================================================================

Курс "ИСПАНСКИ ЕЗИК"  

       На 17.05.2018г. (четвъртък) започва курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК – ниво А1. Обучаемите ще придобият умения според изискванията на Европейската езикова рамка. Занятията се водят от високо квалифициран преподавател с креативен подход на преподаване.

За допълнителна информация и записване:
Студентско общежитие №4, ет1,каб.43
Тел. 082/888 406 и 0887 870 341

========================================================================

Курс "ПСИХОЛОГИЯ"

        На 12.05.2018 г. в 09.00 ч. започва курс Психология с хорариум 30 часа.

Обучението ще се проведе в 4 дни.       
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

========================================================================

НА 27.04.2018 г. стартира курс за

”ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС” по чл. 153, т.3 от Закона за движение по пътищата

Период на обучение – 3 месеца (по график)

Изискванията към кандидатите според чл.4(1) от Наредба №3 от 29 август 2011 г. са:
     - Да имат завършено висше образование
     - Да са навършили 27 години при започване на обучението
     - Да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "В" не по-малко от 5 години

Необходими документи за записване:
     1. Копие от дипломата за завършено висше образование
     2. Копие на свидетелството за управление на МПС, категория В
     3. Удостоверение за психологическа годност (с опция да е за Председател на изпитни комисии)  
     4. Заявление по образец


Срок за записване: 26.04.2018г.
Справки и информация: Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082 888 567, 0887 867 217

===============================================================================================

Курс "НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ"

        На 16.04.2018 г. започва курс Начална компютърна грамотност с хорариум 48 часа. Обучаемите ще придобият знания и умения за ползване на персонален компютър и работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, както и работа в INTERNET.

Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).
За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

===============================================================================================

Курс "АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

         На 20, 21, 22 и 27, 28 и 29.04.2018 г. ще се проведе курс по „Автотехнически експертизи". Обучаемите ще придобият умения за провеждане на изследвания и за изготвяне на заключения по автотехнически експертизи. Необходимо е курсистите да имат предварителни знания по „Механика", „Транспортна техника", „Диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили" и „Организация и безопасност на пътното движение". Начало на курса: 20.04.2018 г.

За допълнителна информация:
Ректорат, кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение
тел. 082/888 567 и 0887 867 217

================================================================================================

За студентите от специалностите ТТТ и ТУТ

През месец март 2018г. ще се проведат следните екологични курсове с лектор доц. Мл. Б. Младенов:

1. ЕКОЛОГИЧНИ КЛАСОВЕ НА ДВГ, АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ - студентите ще се научат да определят екокатегорията на МПС от свидетелствата за регистрация издадени в държави на ЕС и експертиза на ДВГ. Дати на провеждане 17 и 18.03. 2018г.

2. ЕКСПЕРТИЗА НА МПС С ДИЗЕЛОВИ ДВГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМАТА ДИМНОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № H-32 НА МТИТС - студентите ще се научат да определят  допустимата димност на дизелови МПС при липса на данни за нея. Дата на провеждане 31.03. 2018г.

За справки и записване - Централен корпус, 213.1, тел. 082/888 567 и 0887 867217

================================================================================================

Курс "ПСИХОЛОГИЯ"

  •    Курсът е предназначен за специалисти с висше образование, които им предстои да използват в своята основна специалност и заетост система от съвременни научни знания за същността на човешката психика; за основните закономерности при формирането и развитието на психичните процеси, психичните състояния и психичните качества; за спецификата на психиката и поведението на хората на границата на нормата и патологията; за основните психологически закономерности, обуславящи формирането и деформирането на личността през различните възрастови периоди и при различни условия на живот и дейност на човека. 

  •     По време на обучението си специалистите придобиват знания и компетенции за прилагане на методи и техники за оценка и психопрогностична дейност, за психопрофилактика при възникнали смущения в психическото развитие и поведение на човека.

  •      Теоретическата и практическата им подготовка е насочена към различни сфери на обществената практика: образование, производство, търговия, здравеопазване, охрана на обществения ред.

================================================================================================

  •  НА 15.02.2018 г. СТАРТИРА КУРС Методи за биологично и прецизно пчеларство ,  Хорариум –  30 часа, ще се проведе в дните четвъртък, петък , събота.

   Курсът е предназначен за специалисти пчелари, начинаещи пчелари, студенти и хора имащи желание и мотивация за обучение по проблемите на биологичното пчеларско производство. В този курс обучаемите ще получават знания и умения за  биологично отглеждане на пчелите, които ще им помогнат при прехода от конвенционално към биологично пчеларство или при създаването на нови биологични пчелини.

   За справки и записване -Централен корпус, 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217

  ================================================================================================

  • НА 05.02.2018 г. СТАРТИРА КУРС AUTOCAD- начално ниво с Хорариум: 48 часа.

  Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).

  За справки и записване -Централен корпус, 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217

  ===============================================================================


    ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ стартира курс за професионална квалификация"ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР"
    ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
    1. висше образование
    2. правоспособност за управление на МПС кат. „С" (или по-висока)
    3. Да Не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС" през последните 3 години
    4. Да не е осъждан

  Период на обучение - 12 месеца (два семестъра)

  Завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация "ИНСТРУКТОР".

  ЗАПИСВАНЕ до 15.12.2017г

  кабинет 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217

  ================================================================================================

  • Актуално! ЧУЖДИ ЕЗИЦИ --- През месец ДЕКЕМВРИ 2017 се сформират следните групи :

      • - по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нива А1, А2, В1, В2 и С1.
       - по НЕМСКИ ЕЗИК - нива А1 и А2.
       За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg. Офисът за чужди езици се намира в 4-то студентско общежитие, 1 ет. стая 43.

  ================================================================================================

  • ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ Ви уведомява, че организира следните курсове по английски език:

   1. Подготовка към ниво С1 (за владеещи езика на ниво В2 по CEFL (Общоевропейската рамка за ниво на владеене на език).
    2. Подготовка за явяване на IELTS (състоящ се от тренировъчни тестове във формата на изпита с цел усвояване на успешни стратегии и тактики)
     С цел улесняване на избора, Центърът може да предостави на всеки кандидат входящ тест за определяне нивото на владеене на езика.

   За запитвания и записвания:
   гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, СО№4, ет.І, каб.№43
   тел. 082 888 406, 0887 870 341
   E-mail: mianeva@uni-ruse.bg

  ================================================================================================

  • Модулно обучение по английски език, което е специално насочено към преподаватели и служители в сферата на образованието и са съобразени с техните интереси. Обучението е съгласувано с Районния инспекторат по образование, Русе.

  Всеки от четирите модула е разделен на 5 части от 16 учебни часа (10 присъствени + 6 онлайн), като обучението във всяка от тях се провежда от опитни квалифицирани преподаватели и осигурява по един кредит на обучаваното лице.

  Отделните части, включени във всеки модул, могат да бъдат изучавани както поотделно, така и последователно с паузи между тях, според желанието и възможностите на кандидатите. Присъствените часове за всяка част (10 на брой) ще се провеждат в удобно за участниците време, а онлайн заниманията ще бъдат изцяло съобразени с тяхната натовареност.

  По желание на участниците, в края на всеки успешно приключен модул, състоящ се от 80 часа (т.е. 5 части по 16 учебни часа), се издава сертификат за ниво на владеене на езика (съответно А1, А2, В1 или В2) според CEFL (Общоевропейската рамка за ниво на владеене на език).

  За запитвания и записвания телефони:  082 888 406, 0887 870 341 -М. Янева 

  =============================================================================================

   Курсистите по оптометрия ще могат да диагностицират здравословното състояние на очите, да определят зрителния статус и да определят средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота.

            Завършилите курса са подготвени за извършване на прегледи за определяне на състоянието на зрението с цел оказване на помощ, касаеща корекция на дефекта на зрението. Определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота и други дефекти на зрението.

            В курса могат да кандидатстват завършилите оптика и работещи като оптици в оптиките, а също така студенти по здравни грижи, студенти по физически, природни и инженерни науки.

  =====================================================================================

  • НОВ КУРС! Механични изпитвания на инженерни материалиКурсът е предназначен за специалисти от индустрията занимаващи се с механични изпитвания и използващи в работата си данни за характеристиките на механичните свойства на инженерни материали. Курсът дава познания за видовете инженерни материали, механичните им свойства и поведението на тези материали при различни експлоатационни условия. Специално внимание е отделено на изпитването на опън, натиск и огъване при статично и динамично натоварване и измерване на твърдост. Разглеждат се изискванията за провеждане на изпитванията, свързани с избор на изпитвателна машина, форма и размери на пробните тела и параметри на изпитване и обработване на получените резултати, съгласно действащите стандарти.Продължителност 5  дни х 6 часа или 10 дни по 3 часа

  =========================================================================

  • Нов курс! CAD/CAM системи и CNC програмиране 

   Курсът е предназначен за специалисти с основни познания по конструиране и разработване на технологични процеси за механична обработка на машиностроителни детайли. В курса се дават основни познания за работа с CAD софтуера SolidWorks модул Part за тримерно моделиране и връзката му с CAM пакета FeatureCAM за автоматизирано технологично проектиране на операциите струговане, фрезоване и нишково - електроерозийно рязане. Разглеждат се също и основните принципи за програмиране на езика ISO за стругови и фрезови машини с ЦПУ, както и възможностите за потребителско редактиране на управляващата програма и други операторски функции от пулта за управление на металорежеща машина със CNC Fanuc.

  ================================================================================================

  • На 06 април 2017г. (четвъртък) започва курс по НЕМСКИ език НИВО В1. За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg

  ================================================================================================

  • Нови възможности в направление "Здравни грижи"

  Предлагат се нови курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани специалисти по здравни грижи 2017г. За контакти и допълнителна информация ЦПО: тел. 082/ 888 567, 0887867217

  ================================================================================================

  • През месец Март 2017 ще се организира курс  SolidWorks - начално ниво
   Хорариум: 45 часа.

    Курсът е предназначен както за специалисти, така и за обучаващи се, желаещи да се запознаят с основите на 3D моделирането с CAD системата SolidWorks.
   Курсът има за цел да даде на обучаваните знания относно приложението на CAD системата SolidWorks при проектирането и 3D моделирането на нови изделия, и създаването на конструкторската документация. Разглеждат се основните методи за моделиране на машиностроителни детайли и създаване на сглобени единици, за съставяне на конструкторска документация, а така също и общи въпроси, свързани с изграждането и използването на системи за автоматизирано конструктивно и технологично проектиране в индустрията.