• Курс ПСИХОЛОГИЯ     - 30 часа

  •   Курсът е предназначен за специалисти с висше образование, които им предстои да използват в своята основна специалност и заетост система от съвременни научни знания за същността на човешката психика; за основните закономерности при формирането и развитието на психичните процеси, психичните състояния и психичните качества; за спецификата на психиката и поведението на хората на границата на нормата и патологията; за основните психологически закономерности, обуславящи формирането и деформирането на личността през различните възрастови периоди и при различни условия на живот и дейност на човека. 

  •     По време на обучението си специалистите придобиват знания и компетенции за прилагане на методи и техники за оценка и психопрогностична дейност, за психопрофилактика при възникнали смущения в психическото развитие и поведение на човека.

  •      Теоретическата и практическата им подготовка е насочена към различни сфери на обществената практика: образование, производство, търговия, здравеопазване, охрана на обществения ред.

  •  НА 15.02.2018 г. СТАРТИРА КУРС Методи за биологично и прецизно пчеларство ,  Хорариум –  30 часа, ще се проведе в дните четвъртък, петък , събота.

   Курсът е предназначен за специалисти пчелари, начинаещи пчелари, студенти и хора имащи желание и мотивация за обучение по проблемите на биологичното пчеларско производство. В този курс обучаемите ще получават знания и умения за  биологично отглеждане на пчелите, които ще им помогнат при прехода от конвенционално към биологично пчеларство или при създаването на нови биологични пчелини.

   За справки и записване -Централен корпус, 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217


  • НА 05.02.2018 г. СТАРТИРА КУРС AUTOCAD- начално ниво с Хорариум: 48 часа.

  Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).

  За справки и записване -Централен корпус, 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217


    ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ стартира курс за професионална квалификация"ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР"

  • ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
   1. висше образование
   2. правоспособност за управление на МПС кат. „С" (или по-висока)
   3. Да Не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС" през последните 3 години
   4. Да не е осъждан

  Период на обучение - 12 месеца (два семестъра)

  Завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация "ИНСТРУКТОР".

  ЗАПИСВАНЕ до 15.12.2017г

  кабинет 213.1., тел. 082/888 567 и 0887 867217


  • Актуално! ЧУЖДИ ЕЗИЦИ --- През месец ДЕКЕМВРИ 2017 се сформират следните групи :

      • - по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нива А1, А2, В1, В2 и С1.
       - по НЕМСКИ ЕЗИК - нива А1 и А2.
       За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg. Офисът за чужди езици се намира в 4-то студентско общежитие, 1 ет. стая 43.
  • ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ Ви уведомява, че организира следните курсове по английски език:

   1. Подготовка към ниво С1 (за владеещи езика на ниво В2 по CEFL (Общоевропейската рамка за ниво на владеене на език).
    2. Подготовка за явяване на IELTS (състоящ се от тренировъчни тестове във формата на изпита с цел усвояване на успешни стратегии и тактики)
     С цел улесняване на избора, Центърът може да предостави на всеки кандидат входящ тест за определяне нивото на владеене на езика.

   За запитвания и записвания:
   гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, СО№4, ет.І, каб.№43
   тел. 082 888 406, 0887 870 341
   E-mail: mianeva@uni-ruse.bg

  • Модулно обучение по английски език, което е специално насочено към преподаватели и служители в сферата на образованието и са съобразени с техните интереси. Обучението е съгласувано с Районния инспекторат по образование, Русе.

  Всеки от четирите модула е разделен на 5 части от 16 учебни часа (10 присъствени + 6 онлайн), като обучението във всяка от тях се провежда от опитни квалифицирани преподаватели и осигурява по един кредит на обучаваното лице.

  Отделните части, включени във всеки модул, могат да бъдат изучавани както поотделно, така и последователно с паузи между тях, според желанието и възможностите на кандидатите. Присъствените часове за всяка част (10 на брой) ще се провеждат в удобно за участниците време, а онлайн заниманията ще бъдат изцяло съобразени с тяхната натовареност.

  По желание на участниците, в края на всеки успешно приключен модул, състоящ се от 80 часа (т.е. 5 части по 16 учебни часа), се издава сертификат за ниво на владеене на езика (съответно А1, А2, В1 или В2) според CEFL (Общоевропейската рамка за ниво на владеене на език).

  За запитвания и записвания телефони:  082 888 406, 0887 870 341 -М. Янева 

   Курсистите по оптометрия ще могат да диагностицират здравословното състояние на очите, да определят зрителния статус и да определят средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота.

            Завършилите курса са подготвени за извършване на прегледи за определяне на състоянието на зрението с цел оказване на помощ, касаеща корекция на дефекта на зрението. Определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота и други дефекти на зрението.

            В курса могат да кандидатстват завършилите оптика и работещи като оптици в оптиките, а също така студенти по здравни грижи, студенти по физически, природни и инженерни науки.

  • НОВ КУРС! Механични изпитвания на инженерни материали Курсът е предназначен за специалисти от индустрията занимаващи се с механични изпитвания и използващи в работата си данни за характеристиките на механичните свойства на инженерни материали. Курсът дава познания за видовете инженерни материали, механичните им свойства и поведението на тези материали при различни експлоатационни условия. Специално внимание е отделено на изпитването на опън, натиск и огъване при статично и динамично натоварване и измерване на твърдост. Разглеждат се изискванията за провеждане на изпитванията, свързани с избор на изпитвателна машина, форма и размери на пробните тела и параметри на изпитване и обработване на получените резултати, съгласно действащите стандарти. Продължителност 5  дни х 6 часа или 10 дни по 3 часа

  • През месец октомври 2017г. ще стартира курс за Придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС. Период на обучение – 3 месеца (по график) 

   Изискванията към кандидатите според чл.4(1) от Наредба №3 от 29 август 2011 г. са:

               1. Да представят медицинско свидетелство за психологическа годност
               2. Да имат завършено висше образование
               3. Да са навършили 27 години при започване на обучението
               4. Да притежават свидетелство за правоуправление на МПС от категория "В" не по-малко от 5 години.
    Необходими документи за записване:
               - Копие от дипломата за завършено висше образование; 
               - Свидетелство за правоспособност за категория „В"; 
               - Медицинско свидетелство за психологическа годност.
   Срок за записване: 20.10.2017г. Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217
  • Актуално! ЧУЖДИ ЕЗИЦИ --- През месец ОКТОМВРИ 2017 се сформират следните групи :
   - по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нива А1, А2, В1, В2 и С1.
   - по НЕМСКИ ЕЗИК - нива А1, А2 и В1.

   За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg Офисът за чужди езици се намира в 4-то студентско общежитие, 1 ет. стая 43.

  •  Курс   „Автотехнически експертизи“   ще сe проведе на 13, 14, 15 и 20, 21 и 22.10.2017 г.
   Откриването на курса е на 21.04.2017 г. от 10.00 ч. в зала 20.25.
   Записване и заплащане на такса в кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение.
   Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217

  • Нов курс! CAD/CAM системи и CNC програмиране 

   Курсът е предназначен за специалисти с основни познания по конструиране и разработване на технологични процеси за механична обработка на машиностроителни детайли. В курса се дават основни познания за работа с CAD софтуера SolidWorks модул Part за тримерно моделиране и връзката му с CAM пакета FeatureCAM за автоматизирано технологично проектиране на операциите струговане, фрезоване и нишково - електроерозийно рязане. Разглеждат се също и основните принципи за програмиране на езика ISO за стругови и фрезови машини с ЦПУ, както и възможностите за потребителско редактиране на управляващата програма и други операторски функции от пулта за управление на металорежеща машина със CNC Fanuc.

  • На 06 април 2017г. (четвъртък) започва курс по НЕМСКИ език НИВО В1. За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg
  • Курс   „Автотехнически експертизи“   ще сe проведе на 21, 22, 23.04 и 28, 29 и 30.04.2017 г.
   Откриването на курса е на 21.04.2017 г. от 10.00 ч. в зала 20.25.
   Записване и заплащане на такса в кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение.
   Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217
  • Нови възможности в направление "Здравни грижи"

  Предлагат се нови курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани специалисти по здравни грижи 2017г. За контакти и допълнителна информация ЦПО: тел. 082/ 888 567, 0887867217

  • През месец Март 2017 ще се организира курс  SolidWorks - начално ниво
   Хорариум: 45 часа.

    Курсът е предназначен както за специалисти, така и за обучаващи се, желаещи да се запознаят с основите на 3D моделирането с CAD системата SolidWorks.
   Курсът има за цел да даде на обучаваните знания относно приложението на CAD системата SolidWorks при проектирането и 3D моделирането на нови изделия, и създаването на конструкторската документация. Разглеждат се основните методи за моделиране на машиностроителни детайли и създаване на сглобени единици, за съставяне на конструкторска документация, а така също и общи въпроси, свързани с изграждането и използването на системи за автоматизирано конструктивно и технологично проектиране в индустрията.