• НОВ КУРС! Механични изпитвания на инженерни материали Курсът е предназначен за специалисти от индустрията занимаващи се с механични изпитвания и използващи в работата си данни за характеристиките на механичните свойства на инженерни материали. Курсът дава познания за видовете инженерни материали, механичните им свойства и поведението на тези материали при различни експлоатационни условия. Специално внимание е отделено на изпитването на опън, натиск и огъване при статично и динамично натоварване и измерване на твърдост. Разглеждат се изискванията за провеждане на изпитванията, свързани с избор на изпитвателна машина, форма и размери на пробните тела и параметри на изпитване и обработване на получените резултати, съгласно действащите стандарти. Продължителност 5  дни х 6 часа или 10 дни по 3 часа

 • През месец октомври 2017г. ще стартира курс за Придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС. Период на обучение – 3 месеца (по график) 

  Изискванията към кандидатите според чл.4(1) от Наредба №3 от 29 август 2011 г. са:

              1. Да представят медицинско свидетелство за психологическа годност
              2. Да имат завършено висше образование
              3. Да са навършили 27 години при започване на обучението
              4. Да притежават свидетелство за правоуправление на МПС от категория "В" не по-малко от 5 години.
   Необходими документи за записване:
              - Копие от дипломата за завършено висше образование; 
              - Свидетелство за правоспособност за категория „В"; 
              - Медицинско свидетелство за психологическа годност.
  Срок за записване: 20.10.2017г. Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217
 • Актуално! ЧУЖДИ ЕЗИЦИ --- През месец ОКТОМВРИ 2017 се сформират следните групи :
  - по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нива А1, А2, В1, В2 и С1.
  - по НЕМСКИ ЕЗИК - нива А1, А2 и В1.

  За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg Офисът за чужди езици се намира в 4-то студентско общежитие, 1 ет. стая 43.

 •  Курс   „Автотехнически експертизи“   ще сe проведе на 13, 14, 15 и 20, 21 и 22.10.2017 г.
  Откриването на курса е на 21.04.2017 г. от 10.00 ч. в зала 20.25.
  Записване и заплащане на такса в кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение.
  Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217


 • Нов курс! CAD/CAM системи и CNC програмиране 

  Курсът е предназначен за специалисти с основни познания по конструиране и разработване на технологични процеси за механична обработка на машиностроителни детайли. В курса се дават основни познания за работа с CAD софтуера SolidWorks модул Part за тримерно моделиране и връзката му с CAM пакета FeatureCAM за автоматизирано технологично проектиране на операциите струговане, фрезоване и нишково - електроерозийно рязане. Разглеждат се също и основните принципи за програмиране на езика ISO за стругови и фрезови машини с ЦПУ, както и възможностите за потребителско редактиране на управляващата програма и други операторски функции от пулта за управление на металорежеща машина със CNC Fanuc.

 • На 06 април 2017г. (четвъртък) започва курс по НЕМСКИ език НИВО В1. За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg
 • Курс   „Автотехнически експертизи“   ще сe проведе на 21, 22, 23.04 и 28, 29 и 30.04.2017 г.
  Откриването на курса е на 21.04.2017 г. от 10.00 ч. в зала 20.25.
  Записване и заплащане на такса в кабинет 213.1 - Център за продължаващо обучение.
  Справки и информация: тел. 082 888 567, 0887 867 217
 • Нови възможности в направление "Здравни грижи"

Предлагат се нови курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани специалисти по здравни грижи 2017г. За контакти и допълнителна информация ЦПО: тел. 082/ 888 567, 0887867217

 • През месец Март 2017 ще се организира курс  SolidWorks - начално ниво
  Хорариум: 45 часа.

   Курсът е предназначен както за специалисти, така и за обучаващи се, желаещи да се запознаят с основите на 3D моделирането с CAD системата SolidWorks.
  Курсът има за цел да даде на обучаваните знания относно приложението на CAD системата SolidWorks при проектирането и 3D моделирането на нови изделия, и създаването на конструкторската документация. Разглеждат се основните методи за моделиране на машиностроителни детайли и създаване на сглобени единици, за съставяне на конструкторска документация, а така също и общи въпроси, свързани с изграждането и използването на системи за автоматизирано конструктивно и технологично проектиране в индустрията.
   
 • Актуално! На 22 ноември започва нов курс по Английски език за начинаещи - ниво А1. Срок за записване до 21.11.16г. За повече информация можете да позвъните на следните телефони: 0887 870341 и 082 888 406 или да пишете на mianeva@uni-ruse.bg
 • Организира се курс за повишаване квалификацията на учители на тема:
  „МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА“
      Курсът е предназначен за учители по математическа лингвистика, работещи в извънкласните форми на обучение  за подготовка на ученици  от 5-12 клас за участие в олимпиади и състезания.
      Обучението ще се проведе в 4 дни в гр. Русе и е с продължителност 32 часа. Лектор е Илияна Раева. Присъждат се 2 ECTS кредита. Оставаме на разположение за повече информация- 082/888 567 и 0887867217.


 • АКТУАЛНО! На 22.11.16 г. стартира нова група по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи (ниво А1). Срок за записване до 21.11.16 г.За повече информация : Център за продължаващо обучение,ст.43 ет.1 на студентско общежитие 4, тел. 082/ 888 406, 0887870341

 • Курс Основи на фокусираната към решения кратка терапия ( за специалисти и от помагащите професии) с водещ д-р Пламен Панайотов. За да участвате в този курс е необходимо да представите копие на документ за завършено висше образование по медицина, психология, здравни грижи, социални дейности, педагогика, право или друга хуманитарна специалност.

Обучението ще се проведе в два модула: 29-30 октомври от 13-18 ч. и 11 декември - 09-18 ч. За информация и записване  тел. 0878 435014 - д-р Пламен Панайотов

 • НОВ КУРС! ПРАКТИЧЕСКО ПЧЕЛАРСТВО - с продължителност 30 часа. Курсът е предназначен както за начинаещи пчелари, така и за специалисти пчелари. Дава знания и умения за отглеждане, развъждане и използване на пчелните семейства. Запознава с начина на организация и отчетност на пчелина,  като избор на място за пчелин, определяне н аброя на пчелните семейства в зависимост от условията на района, добиване и съхранение на пчелните продукти и др. 


 

 • СТАРТИРА курс за ридобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС" ЧЛ.153, Т.3 от Закона за движение по пътищата   Обучението е 3 месеца (по график) с начало 30.09.2016г. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация "ИЗПИТВАЩ". Справки и записвания: Център за продължаващо обучение,Ректорат ет.1 каб. 213.1, тел. 082/ 888 567, 0887867217
 • АКТУАЛНО! Продължава записването на кандидати за курс "Учителска правоспособност" през учебната 2016-2017 година.
  Необходимо е да потвърдите своето желание да се включите, като представите копие на Диплома си за висше образование и заплатите първата такса в Русенски университет- Ректорат, каб.213.1.
  Обучението е от 2 семестъра, занятията се провеждат в дните събота и неделя , по график, който ще бъде обявен през месец 09.2016г.

 • НОВ КУРС   "Механизми в дизайна" - Общотехнически, предназначен за работещи в различни сфери на промишления дизайн. В него се използват закони на механиката, апарата на математическото моделиране и връзката с изискванията на практиката с цел специализантите да се запознаят със строежа на механизмите, с различните видове най-често срещани в съвременната техника и бит такива и методите за синтеза и анализа им. Основните въпроси от кинематиката, статиката и динамиката на механизмите ще им дадат визия при търсенето на оптимални варианти в дизайна.

 • НОВ КУРС! СУГЕСТОЛОГИЯ И СУГЕСТОПЕДИЯ

  За желаещи от цялата страна със завършено висше образование- всички специалности, както за студенти, така и за учители по чуждоезиково обучение, детски и начални учители, учители от среден и горен курс, IT специалисти, мениджъри, предприемачи, инженерни специалисти, медицински специалисти, служители в кол-центрове, психолози, логопеди, специалисти по комуникативни нарушения, актьори, музиканти, преподаватели, директори на училища и детски градини, педагогически съветници и др. и др.

   Сугестопедия е уникален иновативен преподавателски подход, който ускорява обучението и води до по-бързо запомняне чрез откриване и активизиране на скритите резервни способности на ума и подсъзнанието, в условия на радост и ненапрегнатост, със средствата на изкуствата и психологията.

  Сугестопедия е метод за ускорено запаметяване и учене и е популярен в целия свят и като Quick Learning и Super Learning.

 • През месец септември ще стартира курс на тема "Методи за биологично и прецизно пчеларство". За справки и записвания тел. 082 888 567 и 0887 867217 или на място Ректорат, ет. 1, канцелария 213.1

 • През месец март стартират групи по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО А1, А2 и С1 и НЕМСКИ ЕЗИК - НИВО В1. За справки и записвания телефон 0887 87034116.03.2016 г. На 01.04.2016 г. стартира нова група в курс   АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ.

 • АКТУАЛНО! Стартира записването за нова група по РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи. Справки и записвания: Център за продължаващо обучение,ст.43 ет.1 на студентско общежитие 4, тел. 082/ 888 406, 0887870341

 • НОВ КУРС! МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО - специализация в два семестъра. Курсът е тясно специализиран за подготовка на ръководители в сферата на средното образование. За кандидати с висше образование в направление "Образовение" . Включва основни дисциплини от областите психология на управлението, иновации в образованието, знания и умения за управление и ръководство на училището.

 • НОВ КУРС! ПЧЕЛАРСТВО. МЕТОДИ ЗА БИОЛОГИЧНО И ПРЕЦИЗНО ПЧЕЛАРСТВО.

 • Курс "Правоспособност за провеждане изпити на кандидати за водачи на МПС", по чл.153, т. 3 от Закона за движение по пътищата - продължителност 3 месеца ще стартира през месец септември.

 • Занятията за специализация "ПРЕПОДАВАТЕЛ-ИНСТРУКТОР", група 07 ще започнат през месец ноември., корпус 5 от 09:00 часа. График


 • Продължава записването за Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти от първи и втори курс, редовно обучение- 90 часа, 50.00 лв. Справки и записвания: Център за продължаващо обучение,ст.43 ет.1 на студентско общежитие 4, тел. 082/ 888 406, 0887870341 и стая 215 A ректорат, тел. 082/888 567 и тел.  0887 867 217.

 • Курс  НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ  Microsoft Office: Word, Excel  -  45 часа. 

 • В Русенски университет и ЦПО се провеждат курсове по Безопасност на движението по пътищата  в следните

      Обучителни програми за педагогически кадри-учители от детски градини,начални учители и училища.

 1.  "Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата" (БДП) за учители от 1-4, 5-8 клас и детската градина. Това обучение и учебните програми за него са регламентирани със Заповед №РД09-773 от 19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката и се извършва по учебна програма на МОН.                     

 2. "Специфични умения на работа". За членове на комисии по БДП в училище и детската градина, разпоредено с Решение №542/07.06.2007 г. на Министерски съвет на Р. България.                       

 3.  „Планиране, организация и контрол на обучението по БДП" – за директори на училища и детски градини. 

 4. „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДО" Продължаващо обучение (на всеки 4 години – първо второ и трето ниво) на тема за учители, членове на комисии по БДП и директори.

 5. Обучение за учители – ръководители на извънкласно обучение на деца – велосипедисти.

 • НОВ КУРС! ЗА РАБОТЕЩИ В ПУНКТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ГАЗОВИ УРЕДБИ НА АВТОМОБИЛИ

 •  

  НОВ КУРС! ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА . Занятията ще се проведат на 03 и 14.02.2016г.

 • НОВ КУРС!  "АГРОЕКОЛОГИЯ" -20 ЧАСА - Обучение съгласно чл.20, ал.1 от наредба №11/06.04.2009

 • СТАРТИРАТ НОВИ ГРУПИ В КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИЦИ

         За справки и записване: РУ "А.Кънчев", СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ №4, етаж 1, каб. 43

         тел. 082/888 406,  Мобилен 0887 870 341

 • Занятията на курс "Учителска правоспособност"- събота и неделя от 09:00 ч в зала 2.204. График.

 • Втората част на курс  „Автотехнически експертизи" ще се проведе на 14, 15 и 16.11.2014г.от 09:00 ч. в корпус 20, зала 25.