Центърът за продължаващо обучение е звено в структурата на Русенския университет.

    Предметът на дейност на ЦПО е обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав на Русенския университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие. ЦПО провежда консултантска и други  дейности и услуги, които са в съответствие с Правилника за дейността на Русенския университет и закона за висшето образование.

        Считано от 7 декември 2015г.  Центърът за продължаващо обучение притежава сертификат за качество по  ISO 9001: 2008 с обхват на сертификация - Продължаващо обучение: повишаване на квалификацията, преквалификация, специализация, краткосрочни и дългосрочни курсове, ключови компетенции, други обучения. Форми на продължаващо обучение: редовна, задочна, дистанционна, вечерна, комбинирана.  Консултантска, научноизследователска, експертна и проектна дейности.