​Бланка със заявление за кандидатстване в курс, организиран от Центъра за продължаващо обучение можете да намерите по-долу

Заявление ЦПО.doc