Добре дошли на страницата на катедра Педагогика, психология и история!

Педагогическото образование в гр. Русе е с богата история и традиции. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

От основаването на Педагогическия институт до днес в Русе са подготвени над 8 000 специалисти, които се реализират не само у нас, но и в чужбина (Австралия, Англия, Турция, САЩ и др.).

 

Катедра Педагогика, психология и история (ППИ) влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1.2.Педагогика.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности (две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма), а именно:

 • Начална училищна педагогика и чужд език – редовно обучение

              Образователно-квалификационна степен бакалавър

              Професионална квалификация: педагог – начален учител

              Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

   Основната цел на обучението по специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" е да подготви бакалаври с висока професионална квалификация, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 6 до 10 години.

  Професионалното предназначение на бакалавъра по "Начална училищна педагогика и чужд език" е да извършва: анализ, оценка и реализация на педагогическата дейност в  условията на новите изисквания към технологията на дидактическия и възпитателния процес в началното училище чрез овладяване на чужд език (английски, немски, френски); да комуникира на всички нива на съответния език: четене, писане, слушане, говорене.

  Бакалавърът по "Начална училищна педагогика и чужд език" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в начална училищна възраст; има познания по основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; владее лингвистичните особености при усвояване на чужд език в детска възраст и съответната методика на обучение; умее да използва съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението; запознат е с особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

 • Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно и задочно обучение

              Образователно - квалификационна степен бакалавър

              Професионална квалификация: педагог – начален учител

                                                                     педагог – детски учител

              Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

  Основната цел на обучението по специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да ръководят възпитателно-образователния процес с деца от 3 до 7-годишна възраст и от 7 до 10-годишна възраст.

  Професионалното предназначение на бакалавъра по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е да осигурява ефективност на възпитателния и на ограмотителния процес в детската градина и началното училище.

  Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст; владее основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; познава особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

 • Социална педагогика – редовно и задочно обучение

  Образователно-квалификационна степен бакалавър

  Професинална квлификация – социален педагог

  Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, информационни технологии и професионално-практическа подготовка. Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

  В процеса на обучение студентите имат възможност да изберат различни специализации за работа с лица в третата възраст, деца, юноши, младежи и семейства в риск.

  Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психофизически нарушения, домове за възрастни), в "Социални грижи" към кметствата, в бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.

  Към катедра Педагогика, психология и история функционират шест магистърски програми, в които се осъществява надграждащо обучение по специалности от педагогическия и социално-педагогическия спектър:
 • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики;
 • Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище;
 • Педагогическа и социална работа с деца и семейства;
 • Социално-педагогически дейности;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (за притежаващи висше образование);
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (след колеж).

  В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр. Силистра и в гр. Разград. 

  Като обучаващо звено катедра Педагогика, психология и история обучава докторанти по акредитираните докторски програми "Теория на възпитанието и дидактика" и "История на България". До момента успешно защитили са осемнадесет докторанти по двете специалности към катедрата.

  Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са:
 • Теория на възпитанието;
 • Дидактика;
 • История на педагогиката;
 • Предучилищна педагогика;
 • Основи на началната училищна педагогика;
 • Основи на социалната педагогика и социалната работа;
 • Специална педагогика;
 • Социално-педагогическа работа в училище;
 • Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище;
 • Педагогика и технология на играта;
 • Педагогика на семейното възпитание;
 • Сравнително образование;
 • Педагогическа диагностика;
 • Педагогика за специалностите "Български език и литература" и "Математика и информатика";
 • Обща, възрастова и педагогическа психология;
 • История на България;
 • История на религиите;
 • Нова съвременна история на България;
 • История на балканските народи;
 • Други дисциплини.

  Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история участват активно в образователния процес, касаещ обучението по педагогически и психологически дисциплини във филиала на Русенския университет в гр. Силистра. Преподавателският състав на катедрата обезпечава значителна част от подготовката на курсистите, специализиращи в придобиването на учителска правоспособност към Центъра за продължаващо обучение при Русенския университет и във филиала на университета – гр. Силистра.

  Академичният състав на катедрата се състои от петнадесет преподаватели в т.ч. четирима доценти, деветима главни асистенти доктори, двама асистент доктори; единадесет докторанти, двама гост-лектори, трима хонорувани преподаватели и един административен секретар.

  Налице е и богата научноизследователска дейност на преподавателите, които водят обучението и научно ръководят студентите и докторантите. Разработваната от тях проблематика се отнася до съвременните образователни тенденции в областта на педагогиката, психологията и историята. Преподавателите участват в редица научноизследователски проекти и научни форуми у нас и в чужбина. Като резултат от тази дейност са налице множество публикации в страната и в чужбина.