Добре дошли на страницата на катедра Педагогика, психология и история!

Педагогическото образование в гр. Русе е с богата история и традиции. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

От основаването на Педагогическия институт до днес в Русе са подготвени над 8 000 специалисти, които се реализират не само у нас, но и в чужбина (Австралия, Англия, Турция, САЩ и др.).

 

Катедра Педагогика, психология и история (ППИ) влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на студенти в широк формат от специалности по професионално направление 1.2.Педагогика.

Основна дейност на катедрата е провеждането на обучение в три бакалавърски специалности (две от които предоставят възможност за обучение на студенти в редовна и в задочна форма), а именно:

 • Начална училищна педагогика и чужд език – редовно обучение

  Образователно-квалификационна степен бакалавър

  Професионална квалификация: педагог – начален учител

  Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

  Основната цел на обучението по специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" е да подготви бакалаври с висока професионална квалификация, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 6 до 10 години.

  Обучението на бакалавъра по „Начална училищна педагогика и чужд език" е насочено към придобиване на следните знания, умения и отношения:

  Академична и педагогическа компетентност

  •Притежава теоретични знания по педагогика, психология и методиките на обучение в началното училище и умее да ги прилага за организиране и провеждане на учебна и възпитателна дейност в началните училищни заведения.

  •Познава държавните образователни стандарти и умее да дефинира ясни образователни цели.

  •Познава и планира използването на иновативни образователни технологии, методи и техники на обучение.

  •Познава особеностите на детското развитие в различните му аспекти и умее да отчита индивидуалните потребности на децата и учениците.

  •Познава и прилага методи за работа в интеркултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца със специални образователни потребности, деца в риск, както и методи за разгръщане потенциала на надарените деца.

  •Познава възможностите на информационните и комуникационни технологии за повишаване ефективността на възпитателно-образователния процес. Подпомага децата за формиране на дигитални умения.

  •Познава и прилага методи за развитие на творческото и критическото мислене на децата и учениците, за развитие на уменията им за подбор и преценка на полезността на информацията от различни източници.

  •Познава и насърчава формирането на ключовите компетентности за учене през целия живот.

  •Проявява положително отношение към възможностите за повишаване на професионалната си квалификация и има изградени умения за оценка на своята педагогическа работа.

  •Умее да планира и провежда диагностично-прогностична дейност с начална училищна възраст.

  •Притежава умения да влияе позитивно върху груповите процеси, да поддържа необходимата дисциплина и позитивна емоционална атмосфера, да възпитава децата в дух на толерантност, формира гражданска позиция и насърчава развитието на самостоятелността на учащите.

  •Да използва свободно чужд език.

  Комуникативна компетентност

  •Умее да работи в екип с други педагогически специалисти и да поддържа ефективни и конструктивни професионални отношения с колегите.

  •Умее да организира и извършва консултантска и културно-просветна дейност в обществени организации, работещи с деца от начална училищна възраст.

  •Умее да извършва организационно-управленческа дейност в училищата и обслужващите звена от системата на образованието.

  •Умее да взаимодейства и сътрудничи със семейството, обществени и държавни органи, неправителствени организации, медии и др.

  Административна компетентност

  •Познава, разбира и прилага нормативните документи, регламентиращи работата в сферата на училищното образование.

  •Спазва етичния кодекс за работа с деца и с педагогическата общност.
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно и задочно обучение

  Образователно - квалификационна степен бакалавър

  Професионална квалификация: педагог – начален учител

                                                                     педагог – детски учител

  Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

  Основната цел на обучението по специалността "Предучилищна и начална училищна педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да ръководят възпитателно-образователния процес с деца от 3 до 7-годишна възраст и от 7 до 10-годишна възраст.

  Обучението на бакалавъра по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е насочено към придобиване на следните знания, умения и отношения:

  Академична и педагогическа компетентност

  •Притежава теоретични знания по педагогика, психология и методиките на обучение в детската градина и началното училище и умее да ги прилага за организиране и провеждане на учебна и възпитателна дейност в предучилищните и началните училищни заведения.

  •Познава държавните образователни стандарти и умее да дефинира ясни образователни цели.

  •Познава и планира използването на иновативни образователни технологии, методи и техники на обучение.

  •Познава особеностите на детското развитие в различните му аспекти и умее да отчита индивидуалните потребности на децата и учениците.

  •Познава и прилага методи за работа в интеркултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца със специални образователни потребности, деца в риск, както и методи за разгръщане потенциала на надарените деца.

  •Познава възможностите на информационните и комуникационни технологии за повишаване ефективността на възпитателно-образователния процес. Подпомага децата за формиране на дигитални умения.

  •Познава и прилага методи за развитие на творческото и критическото мислене на децата и учениците, за развитие на уменията им за подбор и преценка на полезността на информацията от различни източници.

  •Познава и насърчава формирането на ключовите компетентности за учене през целия живот.

  •Проявява положително отношение към възможностите за повишаване на професионалната си квалификация и има изградени умения за оценка на своята педагогическа работа.

  •Умее да планира и провежда диагностично-прогностична дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

  •Притежава умения да влияе позитивно върху груповите процеси, да поддържа необходимата дисциплина и позитивна емоционална атмосфера, да възпитава децата в дух на толерантност, формира гражданска позиция и насърчава развитието на самостоятелността на учащите.

  Комуникативна компетентност

  •Умее да работи в екип с други педагогически специалисти и да поддържа ефективни и конструктивни професионални отношения с колегите.

  •Умее да организира и извършва консултантска и културно-просветна дейност в обществени организации, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

  •Умее да извършва организационно-управленческа дейност в детските градини, училищата и обслужващите звена от системата на образованието.

  •Умее да взаимодейства и сътрудничи със семейството, обществени и държавни органи, неправителствени организации, медии и др.

  Административна компетентност

  •Познава, разбира и прилага нормативните документи, регламентиращи работата в сферата на предучилищното и училищното образование.

  •Спазва етичния кодекс за работа с деца и с педагогическата общност.
 • Социална педагогика – редовно и задочно обучение

  Образователно-квалификационна степен бакалавър

  Професинална квлификация – социален педагог

  Основната цел на обучението по специалността „Социална педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които могат да усъвършенстват и развиват системата от социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се възпитателни проблеми в днешното общество.

  Обучението на бакалавъра по "Социална педагогика" е насочено към придобиване на следните знания, умения и отношения:

  Академична и педагогическа компетентност

  •Притежава теоретични знания по педагогика, психология; владее и реализира в практиката знания от различни научни области с интегративен и интердисциплинарен характер като знанията за: човека, социалните общности и обществото като цяло, социалните системи и макрообществените процеси,поведенческите науки и социалната психология, социалната защита и услугите,теориите, инструментариума, методите и видовете модели на социалната работа,компютърните методи на работа и обработка на социална информация, за управлението и социалните изследвания;

  •Оперира  с понятия, категории, принципи и закономерности, форми и равнища на социалната работа, икономическите и професионално-ценностните й аспекти, основите на правното осигуряване на социалната работа и дейности;

  •Познава  възможностите на информационните и комуникационни технологии за повишаване ефективността на възпитателно-образователния процес. Подпомага децата, възрастните и старите хора за формиране на дигитални умения.

  •Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца, ученици и лица ;ориентира социалната работа с тях в зависимост от индивидуалните им потребности и интереси.

  •Формира професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия.

  •Насърчава усвояването на знания и на ключовите компетентности, формира и развива в децата/учениците и лицата на умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и конструктивно мислене.

  •Развива аналитично, конструктивно мислене и критична наблюдателност, изявена в бързо ориентиране, констатиране и оценяване на реалната визия в конкретна социално - педагогическа среда;

  •Познава и насърчава формирането на ключовите компетентности за учене през целия живот.

  •Проявява положително отношение към възможностите за повишаване на професионалната си квалификация и има изградени умения за оценка на своята социално - педагогическа работа.

  •Извършва  научно-изследователска работа и анализи на състоянието и развитието на обектите на социалната педагогика;провеждат анкети, подготвят доклади, да представят комплексни оценки, да работи с документация;

  •Усъвършенства  организацията на собствената си дейност и условия на труд, разширява възможностите за обмен на опит в рамките на професията, професионалната рефлексия, научна дискусия и интердисциплинарната съвместна работа;

  Комуникативна компетентност

  •Познава и прилага езиковите норми на съвременния български език и етичните норми на общуване в процеса на комуникация.

  •Притежава презентационни умения

  •Притежава умения да конструира устойчива връзка с всички заинтересовани страни в комуникативния процес.

  •Притежава умения за водене на преговори и дебати. Умее да аргументира становища, мнения и критични бележки и градивно да ги използва.

  •Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна работа

  •Обменя информация за и до постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.

  •Формира култура на общуване и спазване на общочовешки ценности и етични норми.

  •Изгражда умения професионално и компетентно да информира клиентите чрез използване на специализиращи източници по проблема, популяризиране и внедряване на утвърдени практики за въздействие върху социалното развитие на личността;

  Административна компетентност

  •Познава, разбира и прилага нормативните документи, регламентиращи работата в сферата на предучилищното и училищното образование; на социалната политика и законодателство; на социалната работа ; на специална педагогика и специална психология.

  •Спазва етичния кодекс за работа с деца, с педагогическата общност.

  •Познава  правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици и лица.

  Организационна компетентност :

  •Изгражда умения за поддържане на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения и работа в екип с други педагогически специалисти, изградени на основа на общи интереси за работа в екип;

  •Организира и осъществява  професионална практическа дейност в институции, организации и служби на социалната сигурност и защита в държавния, публичния, частния и неправителствения сектор, на национално, регионално, общинско равнище; прилага  добри практики и иновации.

  •Проявява конструктивно отношение към определянето на приоритетите в организационния живот на институцията, в която работи. Притежава способност за търсене на общи цели в контекста на по-доброто развитие на училището. Притежава способност за съвместна работа при постигане на цели.Познава ефективни подходи за организиране на групова работа. Притежава способност за справяне с „трудни" въпроси. Притежава умение да извлича ценното от субективни оценки Умения за работа с родители и други заинтересовани страни.

  •Приобщава родителите за постигането на образователните и възпитателни цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците.

  •Познава и прилага подходящи форми на поведение,насочени към ефективна и конструктивна работа в екип от специалисти в различни области на дейност.

   

  Към катедра Педагогика, психология и история функционират шест магистърски програми, в които се осъществява надграждащо обучение по специалности от педагогическия и социално-педагогическия спектър:
 • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики;
 • Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище;
 • Педагогическа и социална работа с деца и семейства;
 • Социално-педагогически дейности;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (за притежаващи висше образование);
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (след колеж).

  В рамките на магистърската програма "Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище" се обучават студенти и във Филиалите на Русенския университет в гр. Силистра и в гр. Разград.

  Като обучаващо звено катедра Педагогика, психология и история обучава докторанти по акредитираните докторски програми "Теория на възпитанието и дидактика" и "История на България". До момента успешно защитили са двадесет и трима докторанти по двете специалности към катедрата.

  Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са:
 • Теория на възпитанието;
 • Дидактика;
 • История на педагогиката;
 • Предучилищна педагогика;
 • Основи на началната училищна педагогика;
 • Основи на социалната педагогика и социалната работа;
 • Специална педагогика;
 • Социално-педагогическа работа в училище;
 • Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище;
 • Педагогика и технология на играта;
 • Педагогика на семейното възпитание;
 • Сравнително образование;
 • Педагогическа диагностика;
 • Педагогика за специалностите "Български език и литература" и "Математика и информатика";
 • Обща, възрастова и педагогическа психология;
 • История на България;
 • История на религиите;
 • Нова съвременна история на България;
 • История на балканските народи;
 • Други дисциплини.

  Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история участват активно в образователния процес, касаещ обучението по педагогически и психологически дисциплини във филиала на Русенския университет в гр. Силистра. Преподавателският състав на катедрата обезпечава значителна част от подготовката на курсистите, специализиращи в придобиването на учителска правоспособност към Центъра за продължаващо обучение при Русенския университет и във филиала на университета – гр. Силистра.

  Академичният състав на катедрата се състои от дванадесет преподаватели в т.ч. шестима доценти, петима главни асистенти доктори, един асистент доктор; четирима докторанти, трима гост-лектори, четиринадесет хонорувани преподаватели и един административен секретар.

              Налице е и богата научноизследователска дейност на преподавателите, които водят обучението и научно ръководят студентите и докторантите. Разработваната от тях проблематика се отнася до съвременните образователни тенденции в областта на педагогиката, психологията и историята. Преподавателите участват в редица научноизследователски проекти и научни форуми у нас и в чужбина. Като резултат от тази дейност са налице множество публикации в страната и в чужбина.