Педагогическото образование в гр. Русе е с богата история и традиции. Десетилетия наред Русенският университет е водещ научен и методически център в сферата на педагогическото образование в Северна България.

 

     Катедра Педагогика влиза в състава на Факултета по природни науки и образование и отговаря за обучението на 
студенти по професионално направление 1.2.Педагогика в следните специалности:

     ОКС БАКАЛАВЪР
  • Начална училищна педагогика и чужд език (английски) – редовно обучение
     Професионална квалификация: педагог – начален учител.
     Срок на обучение: 4 години (8 семестъра).
     Основната цел на обучението по специалността Начална училищна педагогика и чужд език е да подготви бакалаври с висока професионална квалификация, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 7 до 10 години.

  • Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно и задочно обучение
     Професионална квалификация: педагог – детски учител; педагог – начален учител.
     Срок на обучение в редовна форма: 4 години (8 семестъра).
     Срок на обучение в задочна форма: 4,5 години (9 семестъра).
     Основната цел на обучението по специалността Предучилищна и начална училищна педагогика е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да ръководят възпитателно-образователния процес с деца от 3 до 7-годишна възраст и от 7 до 10-годишна възраст.

  • Социална педагогика – редовно и задочно обучение
     Професионална квалификация: социален педагог.
     Срок на обучение в редовна форма: 4 години (8 семестъра).
     Срок на обучение в задочна форма: 4,5 години (9 семестъра).
     Основната цел на обучението по специалността Социална педагогика е да подготви квалифицирани специалисти, които могат да усъвършенстват и развиват системата от социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се възпитателни проблеми в днешното общество.

     ОКС МАГИСТЪР
  • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики;
  • Социално-педагогическа работа с деца и семейства;
  • Социално-педагогически дейности;
  • Предучилищна и начална училищна педагогика (за притежаващи висше образование).
     Като обучаващо звено катедра Педагогика обучава докторанти по акредитиранатадокторска програма Теория на възпитанието и дидактика.
     Преподавателите от катедра Педагогика участват активно в образователния процес, касаещ обучението по педагогически и психологически дисциплини във филиала на Русенския университет в гр. Силистра. Преподавателският състав на катедрата обезпечава значителна част от подготовката на курсистите, специализиращи в придобиването на учителска правоспособност към Центъра за продължаващо обучение при Русенския университет.
     Налице е и богата научноизследователска дейност на преподавателите, които водят обучението и научно ръководят студентите и докторантите. Разработваната от тях проблематика се отнася до съвременните образователни тенденции в областта на педагогиката, психологията и историята. Преподавателите участват в редица научноизследователски проекти и научни форуми у нас и в чужбина. Като резултат от тази дейност са налице множество публикации в страната и в чужбина.