Учебна дейност

Учебната дейност на катедра Педагогика, психология и история се осъществява в няколко основни аспекта. На първо място се реализира изследователска и развойна дейност в областта на педагогиката и на тази база се извършва подготовка и периодично актуализиране на учебните планове и програми. Подготвените учебни планове и програми се рецензират, след което се подлагат на обсъждане от членовете на катедрата. В съответствие със заложените в учебната документация съдържание и теми по различните дисциплини, преподавателите обезпечават учебния процес с учебници и учебни помагала, в това число и уеб-базирани курсове, лекции и упражнения за всички специалности. Въпросите, свързани с педагогическата практика на студентите, ежегодно се обсъждат на методически семинари, инициирани от катедрата, с участието на директори на базовите детски градини и училища, представителни на Регионалния инспекторат по образованието в гр. Русе, ръководители на неправителствени организации и социални институции. Учебният процес е обезпечен със съвременни информационни и комуникационни технологии и програмни продукти, осигуряващи интерактивност при усвояването на образователното съдържание от студентите.

Stajantska praktika.jpg 

Студенти на стажантска практика в началното училище

Seminar diplomni raboti.jpg 

Научно-практически семинар за разработване на дипломни проекти

Praktika SP1.jpg 

Студенти от специалност "Социална педагогика" на практика в социална институция

Praktika SP2.jpg 

Студенти от специалност "Социална педагогика" на практика в социална институция

Научноизследователска дейност

Налице е богата научноизследователска дейност на академичния състав на катедра Педагогика, психология и история. Преподавателите имат участия в международни научни изяви и специализации, което повишава тяхната квалификация. Мобилността разширява възможностите им за установяване на контакти с чуждестранни учени. За последните десет години преподавателите периодично изнасят лекции в университети от различни страни на Европа и обучават чуждестранни студенти по програмата за международна мобилност "Еразъм +".

Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история участват в разработването на научноизследователски програми, финансирани от фонд "Научни изследвания", от оперативни програми при Русенския университет и от Министерство на образованието и науката чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проекти по фонд "Научни изследвания":

2002 г. проект на тема "Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии" с ръководител доц. д-р Виолета Ванева, целящ модернизиране на учебно-възпитателния процес в различните звена на образователната система.

2003 г. проект на тема "Създаване на дидактическа и методическа система за усъвършенстване технологията на урока в началните класове" с ръководител доц. д-р Петър Петров – като краен резултат са разработени конкретни стратегии за модернизирането на класическата форма на обучение в училище и съобразяването й с актуалните потребности на обществото и на учащите.

2009 г. проект на тема "Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурна среда" с ръководител доц. д-р Соня Георгиева – проектът допринася за изграждане образа на студенти от различни етнически групи и получаване на реална представа за визията на националната им идентичност и разработване на програма за емпирично обучение при работа в мултикултурна среда.

2010 г. проект "Интердисциплинарен подход за изследване, промяна на обществените нагласи и преодоляване на детската бедност" с ръководител доц. д-р Виолета Ванева – разработен е модел на интердисциплинарен подход за работа с деца в неравностойно положение.

2012 г. по проект "Разработване на компютърни дидактични игри за предучилищна възраст" с ръководител на екипа доц. д-р Йорданка Факирска са разработени компютърни игри за нуждите на детските градини. Игрите са издадени на диск, придружени с методическо ръководство за учителите.

2013 г. по проект на тема "Разработване и внедряване в педагогическата практиката на модели, основани на интерактивни методи на обучение и възпитание за преодоляване трудностите при осъществяване интеракцията между субектите на педагогическото взаимодействие" с ръководител на екипа доц. д-р Виолета Ванева е създадена информационна и материална база за приложение на модели за интерактивно взаимодействие.

2014 г. по проект на тема "Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие" с ръководител доц. д-р Виолета Ванева са разработени динамични стратегии и технологии на преподаване във висшето училище.

2015 година проект „Създаване на учебно-изследователска лаборатория за социално-педагогическа дейност, съставна част от Центъра по културно-историческо наследство, образование и социални изследвания към Университетския научно-изследователски комплекс“ с ръководител доц. д-р Виолета Ванева

2016 година проект „Създаване на образователен специализиран сайт „Млад историк“ с ръководители проф. д-р Златоживка Здравкова и доц. дин Любомир Златев

2017 година проект „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“ с ръководител доц. д-р Юлия Дончева

2018 година проект „Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите” с ръководители доц. д-р Ася Велева и гл. ас. д-р Ваня Динева

2019 година проект „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата среда“ с ръководители доц. д-р Валентина Василева и гл. ас. д-р Деница Алипиева.

В проектите участват преподаватели, докторанти и студенти, което е свидетелство за добра приемственост между тях. Активната научно-изследователската дейност на катедрата е неделима част от цялостната дейност на академичния състав и дава своя принос за научно-изследователската дейност на Русенския университет.

Преподавателите инициират и участват в разнообразни форуми, на които се представят научните резултати от теоретични и експериментални изследвания и успешни практики. Тези мероприятия допълнително разширяват и обогатяват квалификацията и контактите им с кадри от други университети. През 2019 година е проведен семинар на тема „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата среда“.

Преподавателите от катедра Педагогика, психология и история ежегодно вземат активно участие в съвместната конференция на Русенския университет и Съюза на учените, като организират и ръководят две секции: по Педагогика и психология и по История.

Студентите и докторантите, обучавани в катедрата, също вземат активно участие в научноизследователската дейност, като се включват в ежегодно провежданата студентско-докторантска научна сесия, предшествана от образователен семинар.

През 2012 година стартира научно списание "Педагогически новости", издавано от катедра Педагогика, психология и история. Привлечени са материали от видни педагози у нас и в чужбина, което създава добър рейтинг на изданието. То излиза на хартиен носител и същевременно има електронен вариант на адрес: http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/ (индексирано в Google sholar).

korica2012.jpg korica2018.png
korica2019.png
​Педагогически новости 2017
​Педагогически новости 2018
​Педагогически новости 2019

Konf SOUEE 1.jpg 

Международна конференция на катедра Педагогика, психология и история, СОУЕЕ " Св. Константин-Кирил Философ" и московски училища

Konf SOUEE 2.jpg 

Международна конференция на катедра Педагогика, психология и история, СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" и московски училища

OP.jpg 

​Среща на студенти от педагогически специалности и преподаватели от катедра ППИ с експерти от Областен информационен център – Русе – представяне на възможностите за кариерно развитие по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

SNS 1.jpg 

Ежегодна студентско-докторантска научна сесия, секция "Хуманитаристика", подсекция "Педагогика"

SNS 2.jpg 

Ежегодна студентско-докторантска научна сесия, секция "Хуманитаристика", подсекция "Педагогика"

Ръководно-контролна дейност

  Към катедра Педагогика, психология и история функционира комисия по качество на образованието, която периодично извършва вътрешни одити, поставя за обсъждане на катедрени съвети важни въпроси, от решаването на които зависи качеството на учебно-възпитателната работа и повишаването на нейната ефективност. Предмет на обсъждане са проблеми, свързани с конкурентоспособността, дейността на катедрата по осъществяването на основни задачи на учебната работа, възможностите за приложението на ефективна система за проверка и оценка знанията на студентите, състоянието и новите тенденции в педагогическата практика на студентите, изследователската работа на преподавателите, резултатите от проучването на реализацията на кадрите, завършили различните специалности, за които катедрата е основно обучаващо звено. Прави се анализ и оценка на открити лекции на преподавателите, изнесени във връзка с основните проблеми, по които работи катедрата, и демонстриращи нови моменти в разработката на теорията и методиката на обучение.