• Поради структурни промени наименованието на катедра "Педагогика, психология и история" от месец февруари на 2022 година става "Педагогика".
  • През месец май ще се проведе научна сесия за студенти, докторанти и млади учени.

  • През месец октомври ще се проведе Научна конференция на Русенския университет&Съюза на учените.