Катедрата по български език, литература и изкуство отбеляза 50-годишнината си през 2017 г.

    Катедрата по български език, литература и изкуство (БЕЛИ) влиза в състава на Факултета по природни науки и образование, отговаря за обучението на студентите по специалността Български език и история и взема участие в обучението по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Право. Към Катедрата в различни периоди от време  са разкрити и се води обучение по следните магистърски програми: Културен туризъм, екскурзоводство и образование, Кариерно консултиране и развитие, Лингводидактика в началното училище (английски език), Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език), Съвременна българистика и образование. Катедрата води обучение и по две акредитирани докторски програми: Български език и Общо и сравнително езикознаниеОт 2018/2019 учебна година катедра БЕЛИ обучава студенти от спец. Български език и история във Филиала на РУ в гр. Видин.
     Катедреният състав наброява 9 души: петима доценти, трима главни асистенти с научно-образователната степен "доктор" и един асистент с научно-образователната степен "доктор". Катедра БЕЛИ обучава един редовен докторант, а в периода 2012 - 2018 г. шестима докторанти към катедрата защитават дисертационни трудове и им е присъдена научно-образователната степен "доктор".

     Катедрата води лекции и упражнения в следните направления: Езикознание, Литературознание, Методика на обучението по български език и литература, Методика на обучението по английски език, Методика на обучението по музика, Методика на обучението по изобразително изкуство. В същите направления са и научните интереси на преподавателите.

     Катедрата е инициатор на няколко престижни научни форума, в които вземат участие изявени български и чуждестранни учени: Арнаудови четения, чиито материали излизат в поредицата Арнаудов сборник (11 тома до момента); кръгли маси, посветени на писателите В. Тачев, Ст. Гечев и А. Гечев, Змей Горянин, както и на проблемите на правоговора и правописа на съвременния български език. Началото на форума Арнаудови четения се поставя през 1998 година, когато през октомври, по инициатива на Катедра Български език, литература и изкуство, се провежда първият форум, посветен на 120 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Оттогава до днес Арнаудовите четения имат единадесет издания. Основни организатори на проявите са:  Катедра Български език, литература и изкуство и действащият към нея Научен център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“, както и Регионален исторически музей – Русе. Всяка година (от 2000 г. до днес) в рамките на Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе, Катедра БЕЛИ организира секции Езикознание и Литературознание, а в последните години - и Изкуствознание, като докладите се отпечатват в отделен сборник.

     Над 20 години към Катедра БЕЛИ действа Научен център по фолклор, литература и лингвистика "Св. Димитър Басарбовски", който е притегателен център за хора с научни дирения не само от академичните среди. Той е създаден по идея на доц. д-р Руси Д. Русев, който е и негов председател от създаването му.  Центърът има за цел да възроди вековната българска традиция университетът да бъде средище на научен и културен живот в града. Затова Катедра БЕЛИ нееднократно е гостоприемен домакин на срещи на творци и интелектуалци от Русе. Съвместно с тях през 2011 година се реализира мащабен научен проект за проучване на литературния живот на града. От 20 години катедрата е учредител и организатор на Секция Филология към Съюза на учените - Русе, в която членуват преподаватели от катедра БЕЛИ, филолози от Филиал Силистра на РУ, както и учители по български език и литература от града.

     Приоритет в дейността на Катедрата е работата със студентите. През 2006 г. се провежда първата Международна студентско-докторантска научна конференция с участие на студенти и докторанти от Волгоградския държавен университет, Русия, които са гости на Катедрата и на Русенския университет. Ежегодно се организират студентски научни четения, като най-добрите доклади се награждават с Best Paper. Провеждат се и научно-практически семинари с участието студенти и докторанти - млади изследователи. През 2015 г. под ръководството на доц. д-р Р. Русев е създадена Лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев, в която работят студенти от спец. Български език и история и от спец. Съвременна българистика и образование. Основната цел на Лабораторията е да изследва архива на писателя Йордан Вълчев, дарен на Катедрата от д-р Владка Вълчева - съпруга на писателя.

      Клуб Палитра и Музикален клуб Афект дават възможност за изява на онези, които откриват у себе си творчески импулси. Те участват активно с изяви не само в университета, а и пред русенската общественост. Арт-ателиетата, провеждани от клубовете съвместно с РБ "Л. Каравелов", стават притегателен център за малките ученици.

Студентският клуб Съхрани българското е учреден на 19 октомври 2005 година от студенти специалност „Български език и история”. Реализира дейности и проекти, насочени към опазване, проучване и популяризиране на културното наследство и природното богатство на България. ​

     Преподавателите от Катедра Български език, литература и изкуство отдават своя труд не само на полето на хуманитаристиката, но и на хуманността: всяка година Катедрата организира благотворителен театрален спектакъл за деца от различни детски градини, който се превръща в празник за всички студенти. Младите приложници от клуб Палитра организират базар в помощ на своите колеги в неравностойно положение.

    Преподаватели от Катедра БЕЛИ се присъединяват към културните събития на града, като съорганизират литературни фестивали,  представят книги на русенски, национални и чуждестранни творци. Журират в местни и национални литературни конкурси.

     Като признание за своята многостранна дейност Катедрата по български език, литература и изкуство получи престижната награда на Община Русе - НАГРАДА РУСЕ 2017 в раздел ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА!