1. Организиране и участие в конференции:

- Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе (ежегодно), секции: Езикознание, Литературознание, Изкуствознание;

- Арнаудови четения, които се провеждат на всеки две години с участие на учени от България и чужбина;

- Студентско-докторантска научна сесия, в която ежегодно участват студенти от специалностите БЕИ, ПНУП, НУПЧЕ и Социална педагогика.

2. Организиране на кръгли маси по актуални проблеми на езикознанието и литературознанието:

- „Силата на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев в българското литературно и културно пространство“;

- кръгла маса, посветена на писателя Змей Горянин;

- кръгла маса „Методологически проблеми на написването история на литературата с Русе“;

- кръгла маса „Памет за поета“, посветена на поета и етнолога Веселин Тачев;

- кръгла маса „Светлината на Възраждането“, посветена на годишнини на възрожденски дейци и на 20-годишнината от учредяването на Общинския комитет „Васил Левски“;

- кръгла маса „Проблеми на съвременния български правопис и правоговор“ (с коментар върху Официален правописен речник на българския език, София, 2013);

- кръгла маса с участието на проф. Р. Стоянов на тема: «Развоят на българския език и обучението по български език» (05.2016);

3. Представяне на книги с научна проблематика на колеги

- книгата на доц. Р. Русев „Словото - начин на живот“;

- книгата на гл. ас. д-р М. Душкова „Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази“.

 - книгата на Д. В о ј в о д и ћ. Проблематика  развоја  футура  и  његове  граматикализације у  словенским  језицима. Русе, Лени-Ан, 2013. 195 с.

4. Съставителство и рецензиране на сборници и книги – над 35.

Книгата «50 години Катедра по български език, литература и изкуство – традиции, научни търсения, постижения», е написана от членовете на катедрата и издадена със средства на ФНИ към Русенския университет за 2017 г.. Редактори и съставители на сборника са доц. Я. пометкова и доц. Е Недкова.

За пръв път в Русенския университет в чест на юбилей на колега се издава сборник с научни статии, който през м. октомври 2016 г. бе представен официално от катедрата пред цялата академична общност и русенска общественост – това е книгата «Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Руси Русев». Съставители на сборника са доц. д-р Е. Недкова и доц. д-р Я. Пометкова, ръководители на научния проект към ФНИ, от чиито средства бе финансирано издаването му.

5. Работа по проекти:

- по фонд Научни изследвания – ежегодно участие;

- ЕРАЗЪМ – ежегодно участие;

- тристранен международен проект GET REAL (2007-2011);

- ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (2011);

- проект за съвместни научни изследвания "Релевантни функционално-семантични парадигми за изразяване световъзприемането на личността в руски и български език" с Волгоградския държавен университет (2010-2012);

- международен проект HR Twinning (2012);

- финансирана по проект 21-ва международната годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по англий­ски език (БАПА), (2012).

- Литературният живот на Русе

6. Дейност по договор на Катедра БЕЛИ с Катедрата по филология и журналистика във Волгоградския държавен университет, Русия:

Летен семинар по Българистика със студенти от Волгоградския  държавен университет в  Русенския  университет "А. Кънчев" през м. август  2006 г. (9.08. - 19.08.2006 г.).

Съорганизатори на Центъра за славянски езици и култура към ВолГУ - проф. Димитрина Цонева и доц. Яна Пометкова (2007), и участници в кръгла маса на тема: Региональный компонент вузовских учебных программ и его реализация при изучении языковых дисциплин, както и в международната конференция "Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов" (2007 г.); Участие в семинара „Ценностые приоритети в изучение и преподавании славянских языков“ (доц. Руси Русев, 2008);

Лекторати във Волгоградския държавен университет, Русия: доц. Руси Русев (2008 г.); доц. Яна Пометкова (2008 г.).

7. През януари 2015 г. беше сключен договор за сътрудничество с Хуманитарния факултет към Института за славянска филология при Университета "Мария Кюри-Склодовска" - гр. Люблин, Полша, по Програма Еразъм за обмен на студенти и преподаватели. Студенти от спец. Български език и история от Русенския университет имат възможност да се обучават в университета "Мария Кюри-Склодовска", както и студенти от партньорския университет ще се обучават по български език заедно със студентите от спец. Български език и история в Русенския университет. Колеги от двата университета участват в научните конференции, организирани от партньорския университет.

8. Семинари:

- семинар на тема: "Модели на неформални практики" с участието на преподаватели от Русенския университет, учители и ученици от АЕГ "Гео Милев", от ОУ "Л. Каравелов, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" и др. Семинарът е по програмата на научен проект по ФНИ на Катедрата за 2018 г. на тема: "Извънаудиторните дейности в обучението на студентите педагози"  (2018);

научен семинар на тема: "Михаил Арнаудов през погледа на нашите съвременници", по случай  140-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Беше представен Том 10 на Арнаудов сборник;

- научно-практически семинар: „Българската хуманитаристика през XXI век – тема: Щастливеца и Бай Ганьо“ – с участието на доц. Петър Стефанов от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2010);

- квалификационен семинар за учители по английски език, проведен през ноември 2010 в Русенския университет;

- научно-приложен семинар: Методологически проблеми на написване история на литературата с участието на литературните историци доц. д-р Пламен Дойнов от Нов български университет и акад. Иван Радев от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2012);

- пътуващ семинар на тема “Смехът и срамът в творчеството на Алеко Константинов”, посветен на 115 години от смъртта на Алеко Константинов (2012);

- научен семинар – кръгла маса Проблеми на съвременния български правопис и правоговор (2013 г.);

-научно-практически семинар на тема "Мъдрост, живот, човек във високата полска култура" с участието на д-р Камен Рикев, лектор в университета "Мария Склодовска-Кюри" гр. Люблин, Полша (11.2014);

 - научно-практически семинар на тема "Българистиката в дигиталния свят", с лектор г-н Георги Чобанов, собственик на ел. сайт за учебна и научна литература и на ел. сп. LiterNet (05.2015);

- научен семинар на тема «101 години българо-бразилски литературни отношения» и «Бразилските думи в българския език» с участието на проф. Р. Стоянов (05.2016);

- научен семинар на тема "Българският език  в дигиталната епоха (с оглед на динамиката в съвременната лексикална система) с участието на проф. Д. Благоева от ИБЕ - БАН (09.2016);

- научно-практически семинар  на тема "Актуални тенденции в развитието на българската лексикография" с участието на проф. Д. Благоева от ИБЕ - БАН (09.2016); 

- Специализиран семинар на тема: Съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ иХХІ век (20.10.2017 г.). Водещ на семинара беше проф. д-р Пенка Радева. Дискутираха се теми, свързани с развоя на българската разговорна реч в началото на ХХІ век: неглижирането на книжовната норма, примитивизиране на изказа и др.

8. Представяне на значими литературни художествени произведения пред широка аудитория – университетските среди и русенската общественост:

- книгата на Ст. Коларов „Яворов и Лора. Мистерията на една гибел”;

- книгата на проф. дфн Николай Димитров „Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев”;

- стихосбирката на Пл. Дойнов „София – Берлин”;

9. Ръководство на студентски клубове

Към катедрата функционират 2 студентски клуба:

- Клуб Палитра с ръководител гл. ас. д-р В. Радева;

- Клуб Афект с ръководител гл. ас. д-р П. Стефанова.

- Клун Съхрани българското с ръководител гл. ас. д-р Р. Златева