​​​Катедрата е отговорна за обучението на студенти от специалност „Компютърно управление и автоматизация” създадена през 2012г. Тя е приемник на специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”, а тя на основана през 1973г. специалност "Автоматизация на производството".  Новосъздадената специалност​ е съвременна, перспективна и ​широкопрофилна . Тя отговаря на потребностите на различни области от индустрията, енергетиката, комуникациите, леката промишленост, селското стопанство и др. и съответства на динамиката на тяхното развитие. Катедра​​ „Автоматика и мехатроника” се състои от 8 щатни преподаватели, от които 1 професор, 3-ма доценти, 3-ма главни асистенти и 1 асистент всички с ОНС Доктор и 1 служител, административен персонал.
 Извършва обучение в​​​​​​​​ две образователно-квалификационни степени „Бакалавър" и „Магистър" и една образователно-научна степен „Доктор".
  • "Бакалавър" - Компютърно управление и автоматизация (КУА)
  • "Магистър"  - Автоматика и мехатроника (А&М)
  • "Магистър"  - Автоматика и компютърни системи за автоматизация (АКСА)​
  • "Доктор"​      - Автоматизация на производството (АП)
Учебните планове са разработени в съответствие със съвременните изисквания на европейското висше образование. Студентите получават задълбочени знания по фундаментални, общо технически и специални дисциплини като Висша математика; Физика; Програмиране; Електротехника; Електроника; Техническа механика; Електрически измервания; Импулсна и аналогова схемотехника; Електромеханични системи; Обработка на сигнали и данни; Теория на управлението; Микропроцесорна техника; Измерване на неелектрически величини; Технически средства за автоматизация; Управление на електромеханични системи; Автоматизация на технологични процеси; Идентификация на системи; Програмируеми логически контролери; Компютърни системи за управление; Индустриални мрежи в компютърни системи за управление; Проектиране на системи за управление на технологични обекти; Разпределени измервателни системи; Интелигентни сензори и системи; Разпознаване на образи; Компютърно моделиране и оптимизация на системи; Цифрова обработка на сигнали и данни; Системи за управление на технологични процеси; Оптимални и адаптивни системи; CAD системи; Мехатронни системи; Управление на мехатронни системи и други актуални дисциплини в областта на автоматиката, мехатрониката и автоматизацията на процеси.
Студентите от специалност „Компютърно управление и автоматизация”​имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност извършвана от катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области.
Преподаватели от катедрата и студенти участват активно в разнообразни международни образователни и изследователски програми като "Еразъм+", "Хоризонт Европа 2021-2027" и Рамковите програми на Европейската общност. В рамките на образователните програми студентите могат да се обучават в различни водещи университети в Евро​​​па. Студентите от специалността могат да получат специализация в две основни направления:
  • Компютърно управление и автоматизация на технологични процеси;
  • ​Управление на мехатронни системи.​
Студентите, обучавани по специалност „Компютърно управление и автоматизация”, получават задълбочени знания и придобиват широк спектър от професионални умения в сферата на автоматиката, мехатрониката​, информационните и управляващи системи. След успешно дипломиране те могат да работят в различни отрасли на индустрията, енергетиката, комуникациите, транспорта, селското стопанство, както и в различни инженерингови, изследователски и научни звена.

 _DSC0190.jpg