​​​​​​​​​​​​​Учебна дейност


​П
рез април 2013г. беше организирано обучение в РУ  по програмата LLP на тема "Съвременни стандарти за пренос на данни за индустриална автоматизация"    (Modern Data Transfer Standards for Industrial Automation)

   Координатор на проекта: AGH im. Stanislava Staszica  - Krakow, Poland
   Партньори:  1. Karel de Grote – Antwerp, Belgium
                      2. RU „ A. Kanchev" – Ruse, Bulgaria
                      3. FH – Dusseldorf, Germany
                      4. TEI of Crete, Greece
                      5. YTU – Istanbul, Turkey
   Целта на проекта е обучение на студенти – бакалаври и магистри  -  в прилагането на съвременни технологии за събиране, обработка и предаване на данни в системите за автоматизация.  От българска страна координатор на проекта е гл.ас. М. Попова. През 2013г. домакин на обучението по проекта бе кат. Автоматика и мехатроника. Групата от 24 студенти (3-ма от Белгия, 2-ма от Германия, 5 от Гърция, 4 от Полша, 5 от Турция  и 5 от България) се обучава за период от 14 дни в Русенския университет  ​​от  9 преподаватели от страните

Научно-изследователска​​​ дейнoст

Заседания на Научния семинар към катедра „Автоматика и мехатроника"
  • Изследване на автоматизирана система за диагностициране качеството на царевични семена
  • Предимства и особености на дуалната система за професионално образование в Германия
  • Експресен метод и устройство за автоматизирано определяне на размерите и формата на картофи​

 

Проекти
 
  • Проект BULCIP: “Development of tools needed to coordinate inter-sektoral power and transport cip activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increase of the capacity of key cip objects in Bulgaria – HOME/2010/CIPS/AG/019”
  • Мобилна автоматизирана система за дистанционно наблюдение при извънредни ситуации
  • 2013-EEA-4 “Разработване на система за комплексна оценка на хранителни продукти


Международна дейност

​​Участие на катедрата за предходната година по програмата ЕРАЗЪМ - по тази програма са изпратени 4 студента на практика – 2-ма  в ТЕИ – Крит, Гърция и 2-ма в Истанбул, Турция. За изнасяне на лекции в FH Дюселдорф, Германия са изпратени 2-ма преподаватели – проф. Младенов и гл.ас. Ст. Пенчев. На обучение(ST) са били  3-ма души – 1 във фирма Гапфорс, Лондон и 2-ма в ТЕИ – Крит, Гърция


ПубликацииПартньорство с фирми

Катедрата, съвместно с помощта на фирми „Moeller и „ePLAN”, създаде два модерни Учебно-информационни центъра, в които освен обучение на студенти и специалисти от практиката, се организират тематични семинари, в които се обсъждат новите тенденции и приложения на модерна управляваща техника и компютърни системи за управление.
ePlan.bmp     Moeller.bmp
През Февруари 2015г.  в зала 10.221  се проведе среща със студенти от специалността и представители от фирма Монтюпе. Предствени бяха възможности з​а работа и форми на финансиране на обучението.