Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Прием 2021 Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
Отговор
Приемат ли се студенти с конкурс по документи?

​Не. С измененията на Закона за висше образование от 28.12.1999 г. (чл.68, ал.1) приемането на студенти се извършва чрез конкурсен изпит независимо от формата на обучение и специалността.

 
Признават ли се оценките от държавните зрелостни изпити за оценки от конкурсни изпити?

​С изключение на специалност Право, Акушерка и Мед. сестра, оценките от държавни зрелости изпити, положени след 2008 година включително съгласно изискванията на чл.24 от Закона за народната просвета и чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ще се признават за оценка от съответстващи конкурсени изпити според Приложение 2 на Справочника на кандидат-студента издаден от Русенски университет. Документът удостоверяващ явяването на кандидата на държавен зрелостен изпит и получената оценка, трябва да се представи при подаването на документите за кандидатстване.

 
А оценките от зрелостни изпити, полагани преди 2008 г., също ли се зачитат за конкурсни?

​Не се зачитат.

 
Има ли ограничения при кандидатстването?

​Практически няма. За кандидатстване се изисква диплома за завършено средно образование. Тя се прилага към документите, но е възможно да се приложи и ксерокопие, след като се покаже оригиналът й.

 
Могат ли да се подават кандидатстудентски документи по пощата?

​Не, това не се допуска. Кандидатстудентските документи трябва да се подават лично, от роднина или познат от името на кандидата, или онлайн на сайта на кампанията след 01. февруари 2014г. За педагогическите специалности - само лично, защото при подаването на документи се извършва проверка на говорно-комуникативните способности.

 
Има ли ограничения върху специалностите, за които мога да кандидатствам?

​Можете да кандидатствате за всички специалности, без изключение. За да участвате в класирането за всяка пожелана от Вас специалност трябва да гарантирате образуване на регламентирания конкурсен бал чрез съответните оценки от дипломата за средно образование и положителни оценки от конкурсните изпити. За педагогическите специалности и за специалност Кинезитерапия пречка за кандидатстване могат да се окажат някои заболявания (описани в Справочника на кандидат-студента).

 
Каква "тактика" да ползвам при подреждане на специалностите?

​"Тактиката" е изключително проста - подредете специалностите в реда, в който ги желаете. Компютърната програма за класирането проверява достатъчен ли е балът Ви за удовлетворяване на първото желание, след това проверява същото за второто, третото и т.н. желания и Ви класира в тази специалност, за която балът Ви е достатъчен. Всички съвети от рода на "...пиши еди коя си специалност най-напред, защото в нея се влиза най-лесно ..." са абсолютно несъстоятелни!

 
Допускат ли се корекции в подреждането на специалностите и допълване с нови специалности след подаване на документите?

Пренареждане на специалностите или допълване с нови желания по правило не се допуска. То обаче не е изключено, ако след поредното класиране все още не сте приет и подадете молба за желаното Пренареждане или допълване, а ректорът я удовлетвори.

 
Какъв е смисълът от "идентифициране на писмената ми работа" след обявяване на резултатите?

В три работни дни след обявяване на резултатите от писмения конкурсен изпит Вие (само лично!) можете да видите работата си и да разберете основанията за оценката, която сте получили. Може да получите разяснения по критериите за оценяването. Обявеният резултат от изпита е окончателен и не подлежи на преоценка. ​

 
Има ли реална полза от явяване на повече от един изпит?

​Разбира се! При изчисляване на бала Ви се зачита най-високата оценка от всички алтернативно положени изпити. Ясно е, че дублирането на опита за получаване на висока конкурсна оценка увеличава съществено вероятността за постигането й.

 
При какви условия се приемат оценки от конкурси в други висши училища?

​Оценките от изпити, положени в други акредитивни висши училища през годината на кандидатстване, по правило се признават от Русенския университет, но се вземат под внимание едва при провеждане на второто и следващите класирания. За целта в Учебен сектор се представя служебна бележка с оценката. Тя трябва да постъпи не по-късно от три работни дни преди датата за обявяване на класирането. Решение за признаването на оценката се взема от съответната Комисия по проверка на писмените работи по дисциплината, а списъкът на признатите оценки се обявяват един ден преди обявяване на резултатите от поредното класиране.

 
Могат ли донесени от други висши училища оценки да станат причина при второто класиране баловете на приетите да бъдат по-високи, отколкото при първото?

​Да. Важна особеност е, че за не малко специалности балът на последния приет при второто класиране, сравнен с този от първото класиране, е по-висок. Повишаването на конкурсните балове наистина е следствие от донесените външни оценки (естествено е, че те ще бъдат донесени само, ако са по-високи от получените в Русенския университет). Донесените и признати външни оценки участват в балообразуването при всички следващи класирания

 
За кои специалности се провежда допълнително класиране?

​ За незаето се счита плановото място, ако кандидатът, на когото е предложено, не го заеме в обявения срок. След второто класиране, за онези специалности, за които има незаети места, се провежда допълнително класиране. Допълнителни класирания се правят, докато се запълнят всички незаети места. Правилата и срокът за записване след всяко допълнително класиране се определят със заповед на ректора.

 
Кои кандидати участват в допълнителното класиране?

​За участие в допълнителните класирания е необходимо кандидатите да се регистрират изрично с молба по образец. Целта на регистрирането е от обработката да се изключат онези кандидати, които вече са се записали в други университети и участието им в обработката и класирането е безсмислено.

 
Как мога да изчакам резултатите от следващото класиране, с надеждата, че ще ми се удовлетвори по-предно желание?

Ако още при първото класиране сте приет по първото си желание, Вие нищо повече не може да искате - трябва да се запишете в определения срок или загубвате права да участвате в състезанията. Ако Ви е предложена специалност от по-задно ваше желание, Вие може да изчакате второто класиране без да загубвате спечеленото място. За целта трябва да подадете молба по образец във факултетната канцелария заедно с оригинала на дипломата си за средно образование. С това Вие гарантирате, че ще бъдете студент на Русенския университет, но искате по възможност да се удовлетвори по-предно Ваше желание. В срока за записване след второто класиране Вие трябва да се запишете за студент в предложената Ви специалност. Бидейки вече студент Вие имате право да пожелаете участие в евентуалното първо допълнително класиране. Мястото, което сте заели се гарантира, ще бъдете включен в обработката и, ако се окаже възможно, ще се удовлетвори по-предно Ваше желание. За целта трябва да подадете молба по образец във факултетната канцелария още при записването.

 
Записал съм се в Русенския университет, а междувременно съм приет и в друг университет. Мога ли да си изтегля документите?

​Русенският университет, както и всички други университети, не може да приеме функциите на "резервен" (в който ще се уча, ако не бъда приет другаде). Затова при записването се подава оригинала на дипломата за висше образование и се внася таксата за първия семестър. Преди да предприемете записването е необходимо за себе си да решите важния въпрос: в кой университет и коя специалност искам да уча. Ако специалността например не Ви удовлетворява, изчакайте дори с риск да изтървете предложеното място. Изтегляне на документите преди края на първия семестър и особено на таксата за обучение не се допуска.

 
Ако съм приет за студент, но съм пропуснал срока за записване мога ли да участвам в следващите класирания?

​Правилникът за приемане на студенти в Русенския университет разрешава кандидатът, пропуснал срока за записване, отново да се включи в надпреварата. За целта трябва да се подаде молба до ректора и, ако резолюцията е положителна, кандидатът отново се включва в допълнителните класирания. Когато балът на кандидата е сравнително висок, шансовете за спечелване на планово място също са високи.

 
Как се извършва класирането на лауреати на национални и международни олимпиади?

​Лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през текущата година, се класират извън общия план за прием в желаната от тях специалност, ако тя съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството. За целта трябва да подадат документите си при заместник-ректора по учебната работа и да удостоверят призовото си място.

 
Признават ли се резултати и от други състезания?

​Да. Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през текущата учебна година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, приети от съответните изпитни комисии. Документите за това се представят при подаване на документите за кандидатстване.

 
Признават ли се международни сертификати за владеене на чужд език?

​Да. Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от съответната изпитна комисия. Представянето на сертификатите става при подаване документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

 
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"