​Специалността е в професионално направление 1.2. Педагогика

Основната цел на обучението е да подготви квалифицирани специалисти, които могат да усъвършенстват и развиват системата от социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се възпитателни проблеми в днешното общество. Обучението в бакалавърската програма по Социална педагогика е основано на образователно-квалификационни параметри, които дават възможност за пълноценна реализация на бъдещите социални педагози във възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна среда със специфични социално-педагогически проблеми, както и  за работа в системата на подпомагането и социалната дейност в държавния и неправителствения сектор.
Професионалното предназначение на бакалавъра по “Социална педагогика” е да оказва педагогическа, експертна, консултантска и организационна помощ на деца, възрастни и стари хора със социално-педагогически проблеми и да извършва възпитателна и организационна дейност в училищна и извънучилищна среда.
Бакалавърът по социална педагогика има следните възможности за професионална реализация: като възпитател и социален педагог в училища, социално-педагогически интернати, Център за подкрепа личностното развитие на деца, Център за специална образователна подкрепа, възпитателни училища-интернати (ВУИ), Детска педагогическа стая; педагогически съветник в училища; консултант или експерт към отделите „Образование“, „Закрила на детето“, "Социална закрила", "Социално подпомагане", социален  патронаж, бюрата по труда, Агенцията по заетостта и териториалните й подразделения; НОИ, МЗ, областната администрация, домове за възрастни; центрове за лица в неравностойно социално положение; центрове за психично здраве и др.
Дипломиралите се по специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация „социален педагог“. Завършилите могат да продължат образованието си в ОКС „магистър“; да получат второ висше образование; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия  живот.
Могат да се реализират като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психо-физически нарушения, домове за възрастни), в “Социални грижи” към кметствата, в „Социален патронаж”, бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.
След успешно завършване те получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “социален педагог”. При определени условия могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС “магистър педагог”.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.