Специалността е в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Професионалната квалификация на завършилите е "учител по математика, информатика и информационни технологии". Учебният процес се провежда от високо квалифицирани преподаватели в съвременни компютърни лаборатории и осигурява задълбочени познания по математика, информатика, информационни технологии и педагогически дисциплини.

Съществуващият в настоящия момент и очертаващият се в следващите години сериозен недостиг на педагогически кадри е причина Правителството на Република България да превърне в свой приоритет и да поеме ангажимент да осигурява и подпомага подготовката на бъдещи педагози.

За студентите са осигурени специализации в много европейски университети.

Завършилите специалността могат да работят като учители и директори в средните училища, както и навсякъде, където се прилагат математическите и компютърните науки: фирми, банки, застрахователни дружества, научни организации и др.

Дипломираните студенти могат да продължат обучението си по магистърски програми в направления Математика, Информатика и компютърни науки, Педагогика.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.