Специалността е в професионално направление 1.2. Педагогика

Основната цел на обучението е да подготви квалифицирани специалисти, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 7 до 11 години. Завършилите специалността придобиват висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в начална училищна възраст; основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; лингвистичните особености при усвояване на чужд език в детска възраст и съответната методика на обучение; съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението; особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.
Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог - начален учител, педагог- начален учител по английски език". Могат да работят като педагози; начални учители , преподаващи чужд език; възпитатели, методици, ръководители на държавни и частни специализирани училищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование. Завършилите бакалаври могат да продължат образованието си в ОКС „магистър“; да получат второ висше образование; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.
Те са подготвени да работят като преподаватели по чуждоезиково обучение в началния етап на училищното образование - нова и много търсена професия, призвана да осигури твърде нужната за съвременния свят езикова подготовка на младото поколение. Завършилите могат да работят и като ръководители на държавни и частни специализирани училища, методици, домашни възпитатели. Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български, английски или немски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.