​​​​​​Учебни планове; Квалификационни характеристики​

Онлайн кандидатстванеУказания за онлайн кандидатстване

Специалност ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ИНОВАЦИИ - дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, работа в условията на ескалиращи дигитални иновации, динамично променяща се и глобализираща се среда, стопански риск, диверсификация на производството и реалностите на Индустрия 4.0, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по дигитален мениджмънт и иновации" и могат да работят като ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, координатори на екипи за развитие и иновации в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление, съдействайки за управление на дигиталните и иновационните процеси.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

5 факта за специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" Виж видео

Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


ИНДУСТР​ИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - редовна и задочна форма на обучение 

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер-мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. ​

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор? Виж видео.

Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона​​лно направле​ние 5.13. Общо инженерство


Е​​ВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ - редовна форма на обучение 

Специалността развива компетенции на държавни служители в международното сътрудничество на сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, които се прилагат за: (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност;  (2) комуникационна и координационнна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Киберсигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на политическия риск; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни,  Изследователски и Междукултурни умения; интензивно изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от положен кандидатстудентски изпит по един избран от кандидата предмет: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език.

Един необичаен поглед към националната сигурност...   Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 9.1. Национална сигурност​


ЕВРОПЕИСТИ​​​КА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) - редовна форма на обучение 

Тази мултидисциплинарна бакалавърска програма обединява знания, умения и компетенции, които са фокусирани върху външните политики на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят.  През първата година, след интензивна подготовка по английски или немски език, студентите изучават странознание и социокултурна среда​ на англоезичния свят, компютърно базирани изследователски умения. През следващите години обучението е насочено към Международни отношения и международни организации; Европейска интеграция, Съвременен глобализационен процес, Европа в света; Международна икономика, Международна търговия;  Мениджмънт; Мениджмънт на проекти;  Интеркултурна комуникация, Международни преговори, Китайски език и култура и др. 

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или изпит по английски език, или сертификат за ниво от B1 нагоре; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

 5 причини да учиш специалност „Европеистика и глобалистика“ Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 3.3 Полити​​чески науки


ИКОНОМИКА - редовна и дистанционна форма на обучение 

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционални икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор. До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и МИО, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика. Завършилите с квалификация бакалавър по икономика могат да работят в бизнес - организации, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско. Бакалаврите, завършили тази специалност могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Специалността осигурява широкопрофилна икономическа подготовка с възможност за последваща специализация  и магистратури в областта на финансите, счетоводството, международния бизнес и други специалности от професионално направление Икономика.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Въпроси и отговори за специалност “Икономика”  Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 3.8. Икономика


БИЗНЕС​ МЕНИД​ЖМЪНТ - редовна и дистанционна форма на обучение 

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационна политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация "бизнес мениджър" и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес-референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност „Бизнес мениджмънт“ – изборът на независимите и иновативните!  Виж видео. 

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - задочна форма на обучение 

Завършилите тази специалност притежават широка гама от знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор. В своята професионална практика, завършилите специалността могат: да разработват стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждат специализирана консултантска дейност; да предоставят  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация" и могат да работят като: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ! Виж видео

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - редовна форма на обучение

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и евро­пей­ските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления – социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др., са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност. Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент­рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробацион­ни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – изборът на социално ангажираните

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.4. Социални дейности


Онлайн кандидатстване

Указания за онлайн кандидатстване


Специалности с преустановен прием и обучение на студенти в последен курс:

МАРКЕТ​​ИНГ

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитие и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация "ико­­­но­­мист" и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти. (без прием от 2019 г.)