Проекти по Програма Еразъм + или все още действащи проекти по Грундвиг, Коменски, Леонардо да Винчи, Еразъм Мундус, Темпус, Младежта в действие и др.

Номер на проектаНаименование на бълг. езикНаименование на англ. езикРъководител или КоординаторПродължителност
544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHESМодернизиране на ВУЗ-ове в Узбекистан MATcHESTowards the Modernization of Higher Education Institutions in Uzbekistan/ MATcHESдоц. д-р Даниел Павлов01.12.2013 – 31.05.2017
2016-1-RO01-KA203-024476Edu4Society – Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейностиEdu4Society - Innovative Solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses

Ръководител екип за РУ: гл. ас. д-р Ирина Костадинова (за РУ)

 

Координатор: University Politehnica of Bucharest, Romania

01.11.2016 - 31.10.2018 (24 месеца)
BMP1/1.3/2738/2017Иновативни професионални обучения по предприемачество - INNOVENTER„INNOVATIVE VOCATIONAL ENTREPRENEURIAL TRAINING, INNOVENTER "доц. д-р Емил Коцев01.09.2017 - 31.08.2019
585353-EPP-1-2017-1RO-EPPKA2-CBHE-JPReSTART- Повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на студенти и преподаватели за подобряване на модернизацията на висшето образование в Молдова.ReSTART- Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVAгл.ас.д-р Божана Стойчева15.10.2017 - 14.10.2020
         
2017-1-R001-KA203-037145InoLearn4BEEs - Иновативни, ориентирани към студентите практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачествоInoLearn4BEEs - Иновативни, ориентирани към студентите практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачествогл.ас.д-р Свилен Кунев01.11.2017 - 30.04.2020

COST Action: TU1408

Air Transport and Regional Development

COST Action: TU1408 Въздушен транспорт и регионално развитие

TU1408

Air Transport and Regional Developmen

гл. ас д-р Даниела Йорданова 2015-2019
COST Action CA16114 RESTOREПреосмисляне на устойчивостта чрез регенеративна икономикаREthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economyгл. ас д-р   Даниела Йорданова2017-2021
"GROWW (Get Ready for the Opportunities of the World of Work)"Бъди готов за възможностите в света на труда"GROWW (Get Ready for the Opportunities of the World of Work)"

Илияна Христова - преподавател в Английска гимназия „Гео Милев", гр. Русе

участник от кат.

гл. ас д-р   Даниела Йорданова

2017-2018
Agropuzzle 3, 2016-1-CZ01-KA202-023864 Агро-пъзел 3Agropuzzle 3

доц.д-р Атанас Здравков Атанасов;

участник:

доц. Л.Любенов

от 18.02.2017 до 24.02.2017 год., Чехия
2014-1-DE02-KA200-001643 DESK Develop, Evaluate and Safe KnowledgeПроф. Юлиана Попова2014-2017
Програма ЕразъмИновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България Ю. Попова – член на екипа2016-2019
MOST.CZ.02.2.69/0МОСТ - Модерно и отворено обучение по технологииMOST - Modern and Open Studies of TechnologyТехнически университет - Бърно - Чехия, участник от РУ - доц. д-р Людмила Михайлова2017

Проекти по програма Хоризонт 2020 или все още действащи проекти по Седма рамкова програма

Номер на проектаНаименование на бълг. езикНаименование на англ. езикРъководителили Координатор

Продължителност

Horizon 2020

 

 

Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers Project

 

Проф. Юлиана Попова2017
690699Сивитас ЕксцентрикCivitas EccentricГл. ас. д-р Страхил Карапчански2016 – 2020г


Проекти по Оперативни програми на българското правителство, финансирани от структурните фондове на ЕС – Човешки ресурси, Административен капацитет, Конкурентоспособност и др.

Номер на проектаНаименование на бълг. език
Наименование на англ. езикРъководителили Координатор

Продължителност

​BG05M2OP001-1.002-0002-С 01
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
​„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“
​"Digitalization of the Economy in an Environment of Big Data"
Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Партньори по проекта са:
Университет за национално и световно стопанство (координатор)
Икономически университет – Варна;
Технически университет – Габрово;
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
Русенски университет „Ангел Кънчев“ - доц. д-р П. Витлиемов - ФБМ;
Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките.
​Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

проект No BG05M20P001-2.009-0011

 

 

''Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев"

 

проф. д-р Пламен Даскалов, участник от кат. проф. д-р Диана Антонова;

гл. ас. д-р Даниела Йорданова; гл. ас. Божана Стойчева; гл. ас. Милена Тодорова;

гл. ас. Ирина Костадинова; д-р Мирослава Бонева

2017-2018
BG05M2OP001-2.003Студентски стипендии Проф. Юлиана Попова2017-2018
  BG05M2OP001-2.001"Студентски практики - фаза 1"   Гл. ас. Д-р Красимир Коев 
BG16RFOP001-8.001-0003-C01Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.""Technical Assistance for Ruse Municipality as a Beneficiary under Priority Axis 1 of Operational Program "Regions of Growth 2014-2020""Гл. ас.  Д-р С. Карапчански2016 – 2023г
BG04-02-03-044-010/18.08.2015"МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЧЕТИРИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД РУСЕ"Measures for improving the energy efficiency in four buildings of the educational infrastructure in the city of Ruse"

Гл. ас. Д-р С. Карапчански

 

2015-2017г
Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1" финансиран от ОП НОИР

 Доц. Кирова; доц.Недялков; доц.Витлиемов; д-р Косулиев; д-р Станев 


Проекти по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020

Номер на проектаНаименование на бълг. езикНаименование на англ. езикРъководителили Координатор

Продължителност

15.3.1.017„Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област""Risk Management in Large Scale Infrustructures in Romanian-Bulgarian cross-border area" project 15.3.1.017

Проф. д-р Н. Михайлов (ФЕЕА)

Участник от кат. МБР - д-р Ирина Костадинова

2016-2018 г.


​​​​​​​​​​Проект SUPPORT

 

 2010-2013

Партньори:

 1. Областна администрация Русе
 2. Еконт Експрес ООД
 3. Пристанищен комплекс Русе – ЕАД
 4. Община Русе
 5. Русенска търговско-индустриална камара
 6. Русенска стопанска камара
 7. Доминекс ПРО ЕООД
 8. Каолин АД

Цел: 

 • Осигуряване на професионална квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование, съответстващи пряко на изискванията на бизнес организациите, като по този начин се повишат техните шансове за успешна реализация на трудовия пазар.

Специфичните цели:

 • Осъвременяване и актуализация на съществуващите учебни програми за всички специалности от образователно-квалификационна степен „Бакалавър" във факултет „Бизнес и мениджмънт" (ФБМ) на Русенски университет (РУ) с прякото участие на бизнеса и по начин отговарящ на динамиката на пазара на труда, включително въвеждане в учебния процес на постиженията на научно-приложната дейност на преподавателите;
 • Изграждане на устойчиви връзки между образованието и потребителите на кадри чрез включването на експерти от бизнеса в работни групи и участието им в органите за управление на ФБМ в РУ;
 • Осъвременяване на методите за преподаване във ФБМ на РУ, чрез въвеждане на нови интерактивни форми за практически занятия и максимално оползотворяване на възможностите на специализирани информационни и комуникационни продукти и оборудване, обслужващи образователния и обучителния процес;
 • Укрепване на мотивацията за усъвършенстване на компетенциите на студентите и подобряване на практическите им навици, чрез създаване на условия за разширяване и разнообразяване на съществуващите стажантски програми във ФБМ на РУ, организиране на посещения в реална работна среда и участие на бизнеса в процеса на обучение."                                                                                           

Резултати:

 • Проучени работните места и изискванията към тях в региона на проекта;
 • Анализ на състоянието на пазара на труда; 
 • Анкетни проучвания за всяко професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Общо инженерство, Политически науки;
 • Систематизация на компетенциите на завършващите професионалните направления;
 • Анализирани, актуализирани, рецензирани и апробирани 32 учебни програми въз основа на препоръките на бизнеса;
 • Разработени и оценени задания за активните форми на обучение в сътрудничество с бизнеса;
 • Анкетни проучвания сред студенти и работодатели за установяване на ефективността на промените;
 • Разработени съвременни средства за обучение;
 • 8 посещения на студенти в работна среда;
 • 8 практически занятия с участието на партньорите;
 • 8 теми за дипломни работи с участието на партньорите;
 • Осигурени от партньорите минимум 10 стажантски позиции;
 • Сключени споразумения за бъдещо партньорство, свързани с продължаване на дейностите; 

​Проект Повишаване пригодността за заетост на студентите ​

sz.jpg

 ​​​​2010-2014


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Русенски университет „Ангел Кънчев“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”​


Проект на МОН Студентски практики

 

Период 2013 – 2014 г.
Пряко кандидатстване на студентите пред работодателите
800 места за студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт 

Проект Дистанционни форми на обучение

16 курса на преподаватели от кат. Икономика
17 курса на преподаватели от кат.МБР
5 курс на преподаватели от кат. Европеистика

Проект STARTENT

П​роект STARTENT – Насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора, обедини усилията и възможностите на партньори от девет европейски страни: 7 университета и научни институти, 3 бизнес асоциации. Русенският университет бе единствената академична институция от България.
В рамките на проекта беше изработена единна онлайн платформа (www.startent.eu), чиито интересни материали, новини и дискусии са достъпни за преподаватели, студенти и широката публика. Бяха учредени и Европейските награди по предприемачество като в категорията Нови предприемачи беше отличен и русенецът Петко Карачоров, възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на нашия университет. 
Проведената през м. Март 2011 г. Вечер на младия предприемач предизвика небивал интерес сред студентите на РУ, което наложи участниците в нея да бъдат селектирани до „само“ 96 млади хора, които да работят взаимно с поканените 12 представители на бизнеса от Русе.
Ценен резултат с дългосрочно въздействие са и издадените публикации по проекта:
Сборникът с казуси по предприемачество позволява на студентите да имат пряк достъп до актуални проблеми и възможности на предприемачи от цяла Европа и на тази база да тренират своите бизнес умения и способности в реални ситуации;
Каталогът с успешни истории на млади европейски предприемачи дава възможност хора със стартирала бизнес дейност за споделят своя опит, трудности и решения;
Наръчникът с иновативни подходи за обучение по предприемачество включва съвременни и ориентирани към младите хора практики за преподаване, които преподавателите по предприемачество в Европа (в това число и тези от ФБМ на РУ) използват в момента.
На следния линк може да си изтеглите една видео презентация на STARTENT:
http://dox.bg/files/dw?a=ccfa648071
Вечер на младия предприемач
22 март, вторник, 2011 г.50 студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт и специалности на други факултети в партньорство с представители на 8 местни и международни бизнес организации се включиха в организираната по проекта STARTENT „Вечер на младия предприемач”. В три последователни цикъла на симулативни игри бъдещите предприемачи упражниха своята креативност с мозъчни атаки за разработване на бизнес идеи в екипи, съставяха бизнес предложения по задания на бизнесмени и изготвяха бизнес анализи по данни от фирми и проведени интервюта с присъстващи предприемачи.

„Вечерта на младия предприемач” отбеляза със специална Грамота и успешното представяне на Петко Карачоров в проведеното през 2010 г. по проекта STARTENT европейско състезание „Европейски награди за млади предприемачи”. Със своята бизнес идея възпитаникът на русенското висше училище и настоящ предприемач достигна до финалната селекция на конкурса, като се класира сред 5-те най-добри предложения в категорията „Нови предприемачи”.

 

Проект СТАРТ - 2009 - 2010

Проект СТАРТ - Студентска адаптация за реализиране на трудовия пазар - 2009-2010 г.
start
Проект BG051PO001-3.3.03-0043Водеща организация: РУ "Ангел Кънчев"