​​​​​​​​​​Проект SUPPORT

 

 2010-2013

Партньори:

 1. Областна администрация Русе
 2. Еконт Експрес ООД
 3. Пристанищен комплекс Русе – ЕАД
 4. Община Русе
 5. Русенска търговско-индустриална камара
 6. Русенска стопанска камара
 7. Доминекс ПРО ЕООД
 8. Каолин АД

Цел: 

 • Осигуряване на професионална квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование, съответстващи пряко на изискванията на бизнес организациите, като по този начин се повишат техните шансове за успешна реализация на трудовия пазар.

Специфичните цели:

 • Осъвременяване и актуализация на съществуващите учебни програми за всички специалности от образователно-квалификационна степен „Бакалавър" във факултет „Бизнес и мениджмънт" (ФБМ) на Русенски университет (РУ) с прякото участие на бизнеса и по начин отговарящ на динамиката на пазара на труда, включително въвеждане в учебния процес на постиженията на научно-приложната дейност на преподавателите;
 • Изграждане на устойчиви връзки между образованието и потребителите на кадри чрез включването на експерти от бизнеса в работни групи и участието им в органите за управление на ФБМ в РУ;
 • Осъвременяване на методите за преподаване във ФБМ на РУ, чрез въвеждане на нови интерактивни форми за практически занятия и максимално оползотворяване на възможностите на специализирани информационни и комуникационни продукти и оборудване, обслужващи образователния и обучителния процес;
 • Укрепване на мотивацията за усъвършенстване на компетенциите на студентите и подобряване на практическите им навици, чрез създаване на условия за разширяване и разнообразяване на съществуващите стажантски програми във ФБМ на РУ, организиране на посещения в реална работна среда и участие на бизнеса в процеса на обучение."                                                                                           

Резултати:

 • Проучени работните места и изискванията към тях в региона на проекта;
 • Анализ на състоянието на пазара на труда; 
 • Анкетни проучвания за всяко професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Общо инженерство, Политически науки;
 • Систематизация на компетенциите на завършващите професионалните направления;
 • Анализирани, актуализирани, рецензирани и апробирани 32 учебни програми въз основа на препоръките на бизнеса;
 • Разработени и оценени задания за активните форми на обучение в сътрудничество с бизнеса;
 • Анкетни проучвания сред студенти и работодатели за установяване на ефективността на промените;
 • Разработени съвременни средства за обучение;
 • 8 посещения на студенти в работна среда;
 • 8 практически занятия с участието на партньорите;
 • 8 теми за дипломни работи с участието на партньорите;
 • Осигурени от партньорите минимум 10 стажантски позиции;
 • Сключени споразумения за бъдещо партньорство, свързани с продължаване на дейностите; 

​Проект Повишаване пригодността за заетост на студентите ​

sz.jpg

 ​​​​2010-2014


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Русенски университет „Ангел Кънчев“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”​


Проект на МОН Студентски практики

 

Период 2013 – 2014 г.
Пряко кандидатстване на студентите пред работодателите
800 места за студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт 

Проект Дистанционни форми на обучение

16 курса на преподаватели от кат. Икономика
17 курса на преподаватели от кат.МБР
5 курс на преподаватели от кат. Европеистика

Проект STARTENT

П​роект STARTENT – Насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора, обедини усилията и възможностите на партньори от девет европейски страни: 7 университета и научни институти, 3 бизнес асоциации. Русенският университет бе единствената академична институция от България.
В рамките на проекта беше изработена единна онлайн платформа (www.startent.eu), чиито интересни материали, новини и дискусии са достъпни за преподаватели, студенти и широката публика. Бяха учредени и Европейските награди по предприемачество като в категорията Нови предприемачи беше отличен и русенецът Петко Карачоров, възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на нашия университет. 
Проведената през м. Март 2011 г. Вечер на младия предприемач предизвика небивал интерес сред студентите на РУ, което наложи участниците в нея да бъдат селектирани до „само“ 96 млади хора, които да работят взаимно с поканените 12 представители на бизнеса от Русе.
Ценен резултат с дългосрочно въздействие са и издадените публикации по проекта:
Сборникът с казуси по предприемачество позволява на студентите да имат пряк достъп до актуални проблеми и възможности на предприемачи от цяла Европа и на тази база да тренират своите бизнес умения и способности в реални ситуации;
Каталогът с успешни истории на млади европейски предприемачи дава възможност хора със стартирала бизнес дейност за споделят своя опит, трудности и решения;
Наръчникът с иновативни подходи за обучение по предприемачество включва съвременни и ориентирани към младите хора практики за преподаване, които преподавателите по предприемачество в Европа (в това число и тези от ФБМ на РУ) използват в момента.
На следния линк може да си изтеглите една видео презентация на STARTENT:
http://dox.bg/files/dw?a=ccfa648071
Вечер на младия предприемач
22 март, вторник, 2011 г.50 студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт и специалности на други факултети в партньорство с представители на 8 местни и международни бизнес организации се включиха в организираната по проекта STARTENT „Вечер на младия предприемач”. В три последователни цикъла на симулативни игри бъдещите предприемачи упражниха своята креативност с мозъчни атаки за разработване на бизнес идеи в екипи, съставяха бизнес предложения по задания на бизнесмени и изготвяха бизнес анализи по данни от фирми и проведени интервюта с присъстващи предприемачи.

„Вечерта на младия предприемач” отбеляза със специална Грамота и успешното представяне на Петко Карачоров в проведеното през 2010 г. по проекта STARTENT европейско състезание „Европейски награди за млади предприемачи”. Със своята бизнес идея възпитаникът на русенското висше училище и настоящ предприемач достигна до финалната селекция на конкурса, като се класира сред 5-те най-добри предложения в категорията „Нови предприемачи”.

 

Проект СТАРТ - 2009 - 2010

Проект СТАРТ - Студентска адаптация за реализиране на трудовия пазар - 2009-2010 г.
start
Проект BG051PO001-3.3.03-0043Водеща организация: РУ "Ангел Кънчев"