Проекти по Програма Еразъм + или все още действащи проекти по Грундвиг, Коменски, Леонардо да Винчи, Еразъм Мундус, Темпус, Младежта в действие и др.

ТемаКатедраброй участници от РУВъзложителЗабележка

2021-ФБМ-01 "Изследване адаптацията на

бизнес системи към условията на динамично променяща се среда"

БРИ42ФНИ, РУ2021 г.
BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД).БРИ8Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"03.2018-12.2023
EduLab4Future - Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for Accelerating civic Skills and sustainable Businesses.МСД

проф. д-р Д.Антонова

 

гл.ас.д-р С.Кунев

 

д-р Ирина Костадинова

Erasmus +;К22019-2022

BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД)

 

МСДгл.ас.д-р С.Кунев (до юни 2021)Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"03.2018-12.2023
ReSTART 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MoldovaМСД

рък. екип гл. ас. д-р Б. Стойчева

проф. д-р Д.Антонова

доц. д-р Св. Рускова

доц.д-р С.Кунев

гл. ас. д-р И. Костадинова

гл. ас. д-р М. Тодорова

Erasmus +, KA2

10.2017-10.2021;

 

BeyondScale "Developing the Organisational Capacity of Higher Education Institutions using the HEInnovate platform to facilitate peer learning and a pan-European community of practice".

Grant Agreement: 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, ERASMUS+

 

ERASMUS+, KA3, EPPKA3 - Support for Policy Reform. Action: PI-FORWARD - Support for policy reform – Forward-Looking Cooperation Projects

Земеделска техника

чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

 

проф. д-р П.Кангалов

 

проф. д-р Д.Антонова

 

гл.ас.д-р С.Кунев

 

доц. д-р Д.Павлов

Erasmus +2019-2021

ATHENA "Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации" (ATHENA).

101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1.

 

 

 

МСД

проф. д-р Диана Антонова

доц. д-р Даниел Павлов

доц. д-р Свилен Кунев

доц. д-р Свилена Рускова

гл.ас. д-р Наталия Венелинова

гл.ас. д-р Ана Попова

гл.ас.д-р Ирина Костадинова

HORIZON 2020, финансиращ орган: Research Executive Agency (Изпълнителна агенция за научни изследвания), Европейска комисия, Брюксел.2021-2025
ECNAD (Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in PalestineОЗЗГ и МСД

гл.ас. д-р Наталия Венелинова

гл.ас.д-р Ирина Костадинова

Erasmus +;К2

2020-2023

 

Partnerships for Overcoming the

Disasters for a safe region 

земеделска техника и МСДгл.ас. д-р Наталия Венелинова
CBC Romania-Bulgaria Interreg VA

2020-2023

 

„ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЧИСТА И СИГУРНА ОКОЛНА СРЕДА - 5D ALLIANCE"МСД

акад, Хр.Белоев, проф.д-р Д.Антонова

доц.д-р Св. Кунев,

доц.д-р Б.Евстатиев, гл.ас.д-р Ир. Костадинова, гл.ас.д-р Н.Венелинова

НПКНИ2020-2027


Проекти по програма Хоризонт 2020 или все още действащи проекти по Седма рамкова програма

Номер на проектаНаименование на бълг. езикНаименование на англ. езикРъководител или Координатор

Продължителност

101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1.
“Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации” (ATHENA).
Implementing gender equality plans to unlock  research potential of RPOs and RFOs in Europe (ATHENA).
доц. д-р Д. Павлов
2021-2025

Horizon 2020

 

 

Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers Project

 

Проф. Юлиана Попова2017
690699Сивитас ЕксцентрикCivitas EccentricГл. ас. д-р Страхил Карапчански2016 – 2020г


Проекти по Оперативни програми на българското правителство, финансирани от структурните фондове на ЕС – Човешки ресурси, Административен капацитет, Конкурентоспособност и др.

Номер на проектаНаименование на бълг. език
Наименование на англ. езикРъководителили Координатор

Продължителност

​BG05M2OP001-1.002-0002-С 01
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
​„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“
​"Digitalization of the Economy in an Environment of Big Data"
Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Партньори по проекта са:
Университет за национално и световно стопанство (координатор)
Икономически университет – Варна;
Технически университет – Габрово;
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
Русенски университет „Ангел Кънчев“ - доц. д-р П. Витлиемов - ФБМ;
Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките.
​Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

проект No BG05M20P001-2.009-0011

 

 

''Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев"

 

проф. д-р Пламен Даскалов, участник от кат. проф. д-р Диана Антонова;

гл. ас. д-р Даниела Йорданова; гл. ас. Божана Стойчева; гл. ас. Милена Тодорова;

гл. ас. Ирина Костадинова; д-р Мирослава Бонева

2017-2018
BG05M2OP001-2.003Студентски стипендии Проф. Юлиана Попова2017-2018
  BG05M2OP001-2.001"Студентски практики - фаза 1"   Гл. ас. Д-р Красимир Коев 
BG16RFOP001-8.001-0003-C01Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.""Technical Assistance for Ruse Municipality as a Beneficiary under Priority Axis 1 of Operational Program "Regions of Growth 2014-2020""Гл. ас.  Д-р С. Карапчански2016 – 2023г
BG04-02-03-044-010/18.08.2015"МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЧЕТИРИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД РУСЕ"Measures for improving the energy efficiency in four buildings of the educational infrastructure in the city of Ruse"

Гл. ас. Д-р С. Карапчански

 

2015-2017г
Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1" финансиран от ОП НОИР

 Доц. Кирова; доц.Недялков; доц.Витлиемов; д-р Косулиев; д-р Станев 


Проекти по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020

Номер на проектаНаименование на бълг. езикНаименование на англ. езикРъководителили Координатор

Продължителност

15.3.1.017„Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област""Risk Management in Large Scale Infrustructures in Romanian-Bulgarian cross-border area" project 15.3.1.017

Проф. д-р Н. Михайлов (ФЕЕА)

Участник от кат. МБР - д-р Ирина Костадинова

2016-2018 г.


​​​​​​​​​​Проект SUPPORT

 

 2010-2013

Партньори:

 1. Областна администрация Русе
 2. Еконт Експрес ООД
 3. Пристанищен комплекс Русе – ЕАД
 4. Община Русе
 5. Русенска търговско-индустриална камара
 6. Русенска стопанска камара
 7. Доминекс ПРО ЕООД
 8. Каолин АД

Цел: 

 • Осигуряване на професионална квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование, съответстващи пряко на изискванията на бизнес организациите, като по този начин се повишат техните шансове за успешна реализация на трудовия пазар.

Специфичните цели:

 • Осъвременяване и актуализация на съществуващите учебни програми за всички специалности от образователно-квалификационна степен „Бакалавър" във факултет „Бизнес и мениджмънт" (ФБМ) на Русенски университет (РУ) с прякото участие на бизнеса и по начин отговарящ на динамиката на пазара на труда, включително въвеждане в учебния процес на постиженията на научно-приложната дейност на преподавателите;
 • Изграждане на устойчиви връзки между образованието и потребителите на кадри чрез включването на експерти от бизнеса в работни групи и участието им в органите за управление на ФБМ в РУ;
 • Осъвременяване на методите за преподаване във ФБМ на РУ, чрез въвеждане на нови интерактивни форми за практически занятия и максимално оползотворяване на възможностите на специализирани информационни и комуникационни продукти и оборудване, обслужващи образователния и обучителния процес;
 • Укрепване на мотивацията за усъвършенстване на компетенциите на студентите и подобряване на практическите им навици, чрез създаване на условия за разширяване и разнообразяване на съществуващите стажантски програми във ФБМ на РУ, организиране на посещения в реална работна среда и участие на бизнеса в процеса на обучение."                                                                                           

Резултати:

 • Проучени работните места и изискванията към тях в региона на проекта;
 • Анализ на състоянието на пазара на труда; 
 • Анкетни проучвания за всяко професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Общо инженерство, Политически науки;
 • Систематизация на компетенциите на завършващите професионалните направления;
 • Анализирани, актуализирани, рецензирани и апробирани 32 учебни програми въз основа на препоръките на бизнеса;
 • Разработени и оценени задания за активните форми на обучение в сътрудничество с бизнеса;
 • Анкетни проучвания сред студенти и работодатели за установяване на ефективността на промените;
 • Разработени съвременни средства за обучение;
 • 8 посещения на студенти в работна среда;
 • 8 практически занятия с участието на партньорите;
 • 8 теми за дипломни работи с участието на партньорите;
 • Осигурени от партньорите минимум 10 стажантски позиции;
 • Сключени споразумения за бъдещо партньорство, свързани с продължаване на дейностите; 

​Проект Повишаване пригодността за заетост на студентите ​

sz.jpg

 ​​​​2010-2014


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Русенски университет „Ангел Кънчев“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”​


Проект на МОН Студентски практики

 

Период 2013 – 2014 г.
Пряко кандидатстване на студентите пред работодателите
800 места за студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт 

Проект Дистанционни форми на обучение

16 курса на преподаватели от кат. Икономика
17 курса на преподаватели от кат.МБР
5 курс на преподаватели от кат. Европеистика

Проект STARTENT

П​роект STARTENT – Насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора, обедини усилията и възможностите на партньори от девет европейски страни: 7 университета и научни институти, 3 бизнес асоциации. Русенският университет бе единствената академична институция от България.
В рамките на проекта беше изработена единна онлайн платформа (www.startent.eu), чиито интересни материали, новини и дискусии са достъпни за преподаватели, студенти и широката публика. Бяха учредени и Европейските награди по предприемачество като в категорията Нови предприемачи беше отличен и русенецът Петко Карачоров, възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на нашия университет. 
Проведената през м. Март 2011 г. Вечер на младия предприемач предизвика небивал интерес сред студентите на РУ, което наложи участниците в нея да бъдат селектирани до „само“ 96 млади хора, които да работят взаимно с поканените 12 представители на бизнеса от Русе.
Ценен резултат с дългосрочно въздействие са и издадените публикации по проекта:
Сборникът с казуси по предприемачество позволява на студентите да имат пряк достъп до актуални проблеми и възможности на предприемачи от цяла Европа и на тази база да тренират своите бизнес умения и способности в реални ситуации;
Каталогът с успешни истории на млади европейски предприемачи дава възможност хора със стартирала бизнес дейност за споделят своя опит, трудности и решения;
Наръчникът с иновативни подходи за обучение по предприемачество включва съвременни и ориентирани към младите хора практики за преподаване, които преподавателите по предприемачество в Европа (в това число и тези от ФБМ на РУ) използват в момента.
На следния линк може да си изтеглите една видео презентация на STARTENT:
http://dox.bg/files/dw?a=ccfa648071
Вечер на младия предприемач
22 март, вторник, 2011 г.50 студенти от Факултет Бизнес и мениджмънт и специалности на други факултети в партньорство с представители на 8 местни и международни бизнес организации се включиха в организираната по проекта STARTENT „Вечер на младия предприемач”. В три последователни цикъла на симулативни игри бъдещите предприемачи упражниха своята креативност с мозъчни атаки за разработване на бизнес идеи в екипи, съставяха бизнес предложения по задания на бизнесмени и изготвяха бизнес анализи по данни от фирми и проведени интервюта с присъстващи предприемачи.

„Вечерта на младия предприемач” отбеляза със специална Грамота и успешното представяне на Петко Карачоров в проведеното през 2010 г. по проекта STARTENT европейско състезание „Европейски награди за млади предприемачи”. Със своята бизнес идея възпитаникът на русенското висше училище и настоящ предприемач достигна до финалната селекция на конкурса, като се класира сред 5-те най-добри предложения в категорията „Нови предприемачи”.

 

Проект СТАРТ - 2009 - 2010

Проект СТАРТ - Студентска адаптация за реализиране на трудовия пазар - 2009-2010 г.
start
Проект BG051PO001-3.3.03-0043Водеща организация: РУ "Ангел Кънчев"