​​​Професионално направ​ление 3.3. Политически науки​

Организация и упра​​вление  извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)


Професионално направление 3.7. Администрация и управление​​​

Организация и управление на производството (индустрия)

Области, за които се подготвят докторантите
​​- обща теория на управлението, макроуправление, регулации, териториално управление, управление на предприятието, социално–културни организации, наука и научни изследвания, и др.
Области от знания и умения, за които се подготвят докторантите
- икономически изследвания и анализ, управление на маркетинговата дейност на предприятието, стратегическо планиране и управление, оценка и управление на инвестиционни проекти, човешки ресурси, регионално развитие, оперативно управление и др.

Докторантите получават допълнителни знания по:

- фундаментални учебни дисциплини – теория на социалното управление, операционен мениджмънт, световно стопанство, управленска икономика, управление на предприятието, статистика, финанси, управление на човешките ресурси, социология, организационна теория;

- специални учебни дисциплини – предприемачество, управление на МПС, бизнес-политика, управление на операциите, управление на персонала, управление на комуникациите, управление на иновациите и инвестициите, управление на разходите, стратегическо управление, управление на териториалните единици, бизнес планиране и контрол, икономически и финансов анализ, бюджетиране и др.

- научно-методическа подготовка – включва: основи на научните изследвания, методика на преподаване във ВУ, количествени методи в научните изследвания и приложна статистика;

- компютърна и езикова подготовка – включва: чужд език и информационни технологии в научните изследвания.

Квалификационни умения:

   1. Да откроява нерешени или частично решени проблеми в конкретна научна област;
   2. Да систематизира и да осмисля критично съществуващи научни тези и да заема аргументирана позиция;
   3. Да провежда успешно самостоятелно научно изследване;
   4. Да е в състояние правилно да интерпретира резултати от научното изследване, да ги оформя и представя разбираемо, логично и прецизно;
   5. Да публикува поне две самостоятелни научни публикации в реномирани специализирани наши или чужди научни издания, които отразяват основни моменти от дисертацията;
   6. Да се проведе успешна защита на дисертацията.​​

Социално управление​

​​​​Придобиване на знания, умения и компетентности

О​бучението по научната специалност Социално управление е насочено към придобиване на следните:

                        А. Знания             
  • Притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
  • Владее методите на научните изследвания в областта на социалното управление;
  • Притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на социалното управление, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
  • Притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания;
  • Представя знания и разбиране на най-високо равнище, не само в областта на социалното управление, но и в близки научни области;
  • Демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведените, разбрани и обосновани научни изследвания.

                        Б. Умения             

  • Притежава умения да създава и ръководи мрежи или екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
  • Намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
  • Притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да подобрява стандартните модели и подходи;
  • Владее методи и средства да предвижда промените и проблемите, да се абстрахира от турбуленциите на средата и да разработва и поставя рационален план;
  • Умее да мисли иновативно, да усвоява бързо нови качества и умения, да предвижда технологичното и творческо развитие, да пише и представя научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.), да комуникира чрез различни медии пред различна аудитория;
  • Притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.

                        В. Компетентности             

                        В1. Самостоятелност и отговорност

  • Създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
  • Чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
  • Притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
  • Притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стойност и стабилност.

                  В2. Компетентности за учене

  • Показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения;
  • Показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от областта на професионалната практика;
  • Демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, разбиране и прилагане на най-модерните достижения, както и да адаптира проекта към непредвидено възникващи обстоятелства.

                  В3. Социални компетентности

  • Проявява качества като висока лична отговорност и самостоятелна инициатива в сложни и непредвидими обстоятелства;
  • Пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

                  В4. Професионални компетентности

  • Детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
  • Извършва информирани преценки по сложни въпроси в съответната област, често в отсъствието на пълни данни, както и да представя идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и неспециалисти;
  • Притежава способност да продължава изследванията в съответната научна област на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.

           ​Докторантите, които са придобили образователната научна степен "доктор" могат да се реализират във висши учебни заведения като преподаватели, в научноизследователски институти като научни сътрудници и изследователи, както и на мениджърски длъжности в публичната администрация и бизнеса. Доктор по социално управление може да участва в конкурс за длъжността "доцент".​

Професионално направление 3.8 Икономика​​

Политическа икономия​​​

Цел: специализирана подготовка на професионалисти със задълбочени фундаментални общоикономически, философски, социологически и политологически знания, както и със знания и умения в специфична област от общата теория на икономиката.
Получилите званието “доктор”:

Ориентират се в теоретичните и практически проблеми на обществознанието и хуманитаристиката. 
Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, както и в обществени науки като философия, социология, политология, право и др.
Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката, за да осъществяват научни, научно-приложни и практически изследвания в някоя от областите на микро-, макро- и мегаикономиката;
Могат да прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
Могат да осъществяват контакт с учени от университети в нашата и други страни и да участват в  съвместни научни проекти.

Докторите по икономика, специалност  “Политическа икономия” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Икономика и управление (индустрия)​

Области, за които се подготвят докторантите
- о​бща икономическа теория, икономика на предприятието, макроуправление, регулации, териториално управление, управление на предприятието, социално – културни организации, наука и научни изследвания, и др.

Области от знания и умения, за които се подготвят докторантите
-​ икономически изследвания и анализ, управление на маркетинговата дейност на предприятието, стратегическо планиране и управление, оценка и управление на инвестиционни проекти, човешки ресурси, регионално развитие, управление и др.

Допълнителни задания по:
- фундаментални учебни дисциплини – теория на социалното управление, микроикономика, макроикономика, световно стопанство, управленска икономика, икономика на предприятието, статистика, финанси, икономика на труда, социология, иконометрия, организационна теория;
- специални учебни дисциплини – предприемачество, управление на МПС, бизнес политика, управление на операциите, управление на персонала, управление на комуникациите, управление на инвестициите, управление на разходите, стратегическо управление, управление на териториалните единици, бизнес планиране и контрол, икономически и финансов анализ, бюджетиране и др.
- научно-методическа подготовка – включва: основи на научните изследвания, методика на преподаване във ВУ, количествени методи в научните изследвания и приложна статистика;
- компютърна и езикова подготовка – включва: чужд език и информационни технологии в научните изследвания.

Квалификационни умения:​

   1. да откроява нерешените или частично решени проблеми в конкретната научна област;
   2. да систематизира и да осмисля критично съществуващите научни тези и да заема аргументирана позиция;
   3. да провежда успешно самостоятелно научно изследване;
   4. да е в състояние правилно да интерпретира резултатите от научното изследване, да ги оформя и представя разбираемо, логично и прецизно
   5. да публикува поне две самостоятелни научни публикации в реномирани специализирани наши или чужди научни издания, които отразяват основни моменти от дисертацията;
   6. да се проведе успешна защита на дисертацията.​