Във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" се провежда обучение в дистанционна форма на обучение по следните акредитирани специалности:

Специалност "Бизнес мениджмънт" в дистанционна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

Бакалаврите, завършващи специалност Бизнес мениджмънт в Русенския университет, имат възможност за професионална реализация в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление.

Основна цел на обучението по специалността е подготвянето на висококвалифицирани специалисти по управление на бизнеса, отговарящи на съвременните изисквания. Подготвят се мениджъри, способни да работят в условията на пазарната икономика - динамично променяща се среда, стопански риск, диверсификация на производството, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др.

Към квалификационната характеристика.

Инструкция за вход в платформата за дистанционно обучение, предназначена за записани студенти в бакалавърска програма:

Специалност "Бизнес администрация" в дистанционна форма на обучение, ОКС "Магистър"

Основната цел на обучението по специалността “Бизнес администрация” – образователно-квалификационна степен “магистър” е да подготви нов тип специалисти за държавното, местното и стопанското управление, притежаващи адекватни на съвременните условия знания и умения.

Специализацията в областта на управлението  отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда – увеличаващи се изисквания и възможности в новите условия на европейския съюз,  многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации, нови информационни технологии и др.

Към квалификационната характеристика.

Виж видео.

Инструкция за вход в платформата за дистанционно обучение, предназначена за записани студенти в магистърска програма:

Специалност ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микро-, - макро и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Въпроси и отговори за специалност "Икономика"

"Дигитален мениджмънт и иноваци" - нова специалност в дистанционна форма на обучение

Специалност „Дигитален мениджмънт и иновации" – ОКС „Бакалавър" е разкрита по предложение на Факултетния съвет на Факултет „Бизнес и мениджмънт" с Решение на Академичния съвет на Русенския университет от 11.12.2018 г. Основна цел на обучението по специалността е подготвянето на висококвалифицирани специалисти по управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, отговарящи на съвременните изисквания. Бакалаврите, завършили тази специалност могат да бъдат ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, разбиращи организационните и социалните аспекти, свързани c развитието на нови технологии, притежаващи знания и умения за разгръщане на дигитални стратегии, с потенциал да станат иноватори в бизнеса и обществото; координатори на екипи за развитие и иновации, отговорни за проектирането, адаптирането и реализирането на съвременни бизнес модели.

Инструкция за вход в платформата за дистанционно обучение, предназначена за записани студенти в специалност „Дигитален мениджмънт и иновации"

5 факта за специалност "Дигитален мениджмънт и иновации"