Във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" се провежда обучение в дистанционна форма на обучение по следните акредитирани специалности:

Специалност "Бизнес мениджмънт" в дистанционна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

Бакалаврите, завършващи специалност Бизнес мениджмънт в Русенския университет, имат възможност за професионална реализация в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление.

Основна цел на обучението по специалността е подготвянето на висококвалифицирани специалисти по управление на бизнеса, отговарящи на съвременните изисквания. Подготвят се мениджъри, способни да работят в условията на пазарната икономика - динамично променяща се среда, стопански риск, диверсификация на производството, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др.

Към квалификационната характеристика.

Инструкция за вход в платформата за дистанционно обучение, предназначена за записани студенти в бакалавърска програма:

Специалност "Бизнес администрация" в дистанционна форма на обучение, ОКС "Магистър"

Основната цел на обучението по специалността “Бизнес администрация” – образователно-квалификационна степен “магистър” е да подготви нов тип специалисти за държавното, местното и стопанското управление, притежаващи адекватни на съвременните условия знания и умения.

Специализацията в областта на управлението  отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда – увеличаващи се изисквания и възможности в новите условия на европейския съюз,  многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации, нови информационни технологии и др.

Към квалификационната характеристика.

Виж видео.

Инструкция за вход в платформата за дистанционно обучение, предназначена за записани студенти в магистърска програма:

Разработват се и нови специалности, в които предстои прием за обучение в дистанционна форма.