Студенти работещи по специалността, обучавани в катедра 

Технология на машиностроенето и металорежещи машини
================================================================================================

Катедра ТММРМ​На 15 май 2015 г. Факултет Машинно-технологичен организира Кръгла маса на тема: 

„Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“

На нея беше приета следната 

ДЕК​ЛАРАЦИЯ

за необ​ходимостта от промени и укрепване на инженерните професионалните направления и машинните специалности във висшите училища 
     Университетските преподаватели, работодателите и студентите, участници в проведената на 15.05.2015 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ кръгла маса на тема „Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“, след откровено поставяне и обсъждане на сериозните и задълбочаващи се проблеми пред приема, обучението и реализацията на инженери от машинните специалности декларират, че:
    Нарастващият дефицит на подготвени инженерни кадри е най-тревожният и сериозен проблем в машиностроенето;
    Ред обективни фактори и ясно очертаните негативни тенденции за приема през следващите години показват недвусмислено, че потенциалът за нарастване на броя на висококвалифицираните машинни инженери в следващите години ще става все по-ограничен;
    Необходими са сериозни действия и усилия за подобряване на обществения престиж на професията, перспективата за кариерно развитие и реализация и свързаното с това достойно заплащане на инженерния труд, включително и забележимо нарастване на стартовата заплата на завършващите инженери;
    Необходимо е подобряване на практическата подготовка на студентите от машинните специалности чрез съществуващите учебни планове и програми, осигуряване на работни стажове, практики и задания за дипломни работи, включително и използване на нови форми на обучение, съобразени производствените реалности;
    Ще полагат непрекъснати усилия за модернизация на обучението и производството чрез съвместно участие в образователни и бизнес структури с проекти по оперативните програми на ЕС, “Хоризонт 2020“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Национален фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен фонд и др.;
    Подкрепят безусловно законодателните инициативи, насочени към превръщане на професионалните направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ в приоритетни, а машинните специалности – в защитени, включително и увеличаване на размера на държавната субсидия за тези специалности.
   гр. Русе,
   15.05.2015 г.