Учебна дейност на ​катедра ТММРМ
 
Катедрата е акредитирана да обучава студенти в образователно квалификационните степени “БАКАЛАВЪР”, “МАГИСТЪР” и в научната степен “ДОКТОР”. Тя е профилираща катедра, отговаряща за обучението на студентите от специалностите „Машинно инженерство”, „Индустриално инженерство”, „Мениджмънт на качеството и метрология” и „Механотехника и мехатроника”. Преподаватели от катедрата водят занятия на студенти от другите факултети по дисциплини, осигуряващи технологичните им познания. Учебната и научноизследователската дейности на катедрата се извършват в 6 основни направления: Рязане и обработваемост на материалите; Инструментално производство; Металорежещи машини; Технология на машиностроенето и технологичност​ на конструкциите; Автоматизация и роботизация на производството; Довършващи методи за обработване, по които са обособени отделни лабораторни бази. 
Преподаватели от катедрата участват активно в разнообразни международни образователни и изследователски програми като ТЕМПУС, ЕРАЗЪМ, СЕЕPUS, Da Vinci и Рамкови програми на Европейската общност. В рамките на тези програми студентите могат да се обучават в различни водещи университети на Европа. 
Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение. Разработките на катедрата участват на регионални и национални изложения на техника. Катедрата организира семинари на студенти, преподаватели и гости, в които се обсъждат нови тенденции в материалното производство и приложения на компютърни системи за управление. 

Катедрата разполага с три компютърни зали, които предлагат на студентите свободен достъп, Интернет връзка и обучение по CAD/CAM системи. Учебните занятия се провеждат в съвременно обзаведени с измервателна, електронна, компютърна и друга техника лаборатории.

Катедрата отговаря за обучението на студенти ОКС „Бакалавър” за специалности „Машинно инженерство”, „Механотехника и мехатроника”, „Индустриално инженерство” и „Мениджмънт на качеството и метрология”.

Квалификационна характеристика
на специалността 5.1.8. „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”
Образователно квалификационна степен „Бакалавър” 
Професионална квалификация – „Машинен  инженер” 
Област на висше образование „Технически науки” 
срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Основна цел на обучението: 
Да осигури знания и умения за проектиране, изработване, експлоатация и поддържане на съвременни промишлени изделия като машини, уреди и апарати, средства за контрол и автоматизация, транспортни съоръжения, предмети и уреди с общо предназначение, както и достатъчна технологична подготовка за производството на разнообразни машиностроителни изделия – металообработващи, металорежещи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, транспортни и енергийни машини; военна, екологична, битова и офис техника, машини и съоръжения за хранително-вкусовата, химическата и добивната промишленост, инструменти, принадлежности и резервни части за тези отрасли, средства за контрол и автоматизация на производството, предмети за дома и свободното време и др.
Професионални знания:
Придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” трябва да познават:
основните методи и средства за проектиране и конструиране на промишлени изделия;
основни конструктивни и експлоатационни характеристики на типови представители на металорежещи и металообработващи машини и инструменти, хидро и пневмо техника, уреди и апарати, регулираща и управляваща техника, подемно-транспортна техника, устройства за автоматизация;
основни производствени и технологични процеси в машиностроенето и уредостроенето и техните възможности;
методите и средствата за контрол в машиностроенето;
методите и средствата за контрол и измерване, както и основни техники за управление на качеството на процесите;
съвременни методи и средства за автоматизация на инженерния труд в машиностроенето и уредостроенето;
основните принципи на организация и управление на машиностроителното производство.
Професионални умения:
Придобилите образователно-квалификационната степен „Бакалавър” трябва да могат:
да конструират основни възли и елементи от съвременните машини, съоръжения, уреди и апаратура;
да ползват съвременна компютърна техника и програмни продукти за конструкторска и технологична подготовка на производството;
да проектират технологични маршрути и подбират подходящо технологично оборудване и екипировка за изработване на машиностроителни изделия;
да избират подходящи методи и средства за контрол на произвежданите изделия и технологичните процеси;
да избират и прилагат средства за механизация и автоматизация на производството и сглобяването на изделията;
да организират и управляват отделни етапи от производствения процес;
да организират и ръководят експлоатацията, поддържането и ремонта на  машини, уреди и апаратура.
Професионална реализация
Завършилите бакалаври по специалността „Машинно инженерство” могат да се реализират като конструктори на машиностроителни изделия, уреди, апарати, подемно-транспортна техника, автоматизирано оборудване, екипировка и спомагателно оборудване, инструменталчици, контрольори по качеството, ръководители на смени и участъци до началник цехове, специалисти в обособени технически служби, стоки и изделия с широко предназначение. Те могат да изпълняват функциите на механици, сервизни специалисти, фирмени представители и консултанти, инспектори по качеството, ръководители на производствени звена  и др.


Квалификационна характеристика
на специалност „МЕХАНОТЕХНИКА И МЕХАТРОНИКА”
Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”
Професионална квалификация – „Машинен  инженер”
Област на висше образование „Технически науки”
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Основна цел на обучението: 
Да осигури интердисциплинарна подготовка, обединяваща основни знания и умения в областта на механика на машините, електротехника и електроника, информатика и устройствата за автоматично управление. При определени условия студентите имат фундамент и възможност да продължат образованието си и да придобият образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.
Обща и специална подготовка 
През първите четири семестъра се изучават фундаментални и общотехнически дисциплини, които са база за съвременното инженерно образование: Математика, Физика, Химия, Материалознание, Информатика, Статика, Динамика, Механика на материалите, Механика на конструкциите, Теория на механизмите и машините, Машинни елементи, Механика на флуидите, Метрология и измервателна техника, Електротехника и др.
През вторите две години се отделя основно внимание на специалната и специализираща подготовка. Обликът на специалността се формира от задължителните дисциплини: Основи на проектирането на мехатронни системи, Конструиране на мехатронни модули, Микропроцесорна техника и промишлени контролери, Промишлени роботи, Автоматизация и роботизация на производството, Сензори и сензорни системи, Микромехатронни системи, Диагностика и експлоатация на мехатронни системи и др.
Освен общата инженерна подготовка учебният план осигурява и необходими знания за широко използване на компютърна техника и технологии в процеса на обучението и при решаване на инженерни задачи, добро овладяване на един чужд език, с цел свободно ползване на съвременни литературни източници и програмни продукти.
Курсът на обучение завършва с разработване и защита на дипломна работа, която се възлага в края на 7 семестър и се разработва по време на 8 семестър. За целта 8 семестър е с намалена продължителност от 10 учебни седмици и не включва активни форми на обучение. 
Практическата подготовка на студентите се осигурява чрез:
- Учебна практика – технологична (през 1 семестър);
- Учебна практика – въведение в специалността (през 2 семестър);
- Учебна практика по електротехника и електроника (през 4 семестър);
- Производствени практики (3 седмици по време на летните ваканции след 4 и 6 семестри)
Общи и специални умения 
Завършилите специалност „Мехатронни системи” придобиват умения за:
- Решаване на интегрирани инженерни задачи по проектиране, конструиране и експлоатация на мехатронни системи;
- Диагностика, ремонт и поддържане на такива системи;
- Използване на CAD продукти в инженерната дейност;
- Поддържане в експлоатация и участие в проектирането на системи за управление, като    съставна част на производствените системи;
- Програмиране на технологично оборудване с ЦПУ и др.
Възможности за работа
Инженерите, завършили бакалавърска степен на специалност „Мехатронни системи” придобиват широкопрофилна подготовка, която им позволява бързо адаптиране към съвременните изисквания на пазара на инженерни кадри. Те ще могат да работят във фирми, организации и бюра, занимаващи се с проектиране, диагностика и експлоатация на мехатронни системи, като извършват различна инженерна дейност. Могат да участват в колективи, включващи инженери, програмисти, дизайнери и други специалисти, работещи по  интердисциплинарни проекти, а също така и като машинни инженери в различни предприятия и организации.

Учебен план задочно обучение

Квалификационна характеристика
на специалност 5.13.2 „ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО”
към професионално направление 5.13 „Общо инженерство”
от област на висшето образование 5 „Технически науки”
за придобиване на професионална квалификация „Индустриален инженер”
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Основна цел на обучението:
Целта е бъдещите специалисти да получат широкопрофилна инженерна подготовка за производство, диагностика и експлоатация на машинни системи и прилагане на съвременни производствени технологии в различни области на индустрията и услугите като: индустриално оборудване, лека промишленост, автоматизация и роботизация, уреди и апарати, енергетика, комуникации, навигационна техника и други направления, изискващи съчетаване на знанията и уменията на машинния инженер  и електроинженера.
Обща и специална подготовка
Специалността осигурява:
обща фундаментална инженерна подготовка;
основни знания в областта на машиностроенето, технологиите, електротехниката и електрониката;
знания за основните принципи и методи за изграждане и управление на електромеханични системи;
необходими знания за широко използване на компютърна техника и технологии  при решаване на инженерни задачи;
овладяване на един западен език с цел свободно ползване на съвременни литературни източници, програмни продукти, информационни технологии;
знания за извършване на маркетингови проучвания и управление на индустриални фирми.
Общи и специални умения
На базата на получените знания се формират умения за:
решаване на интегрирани инженерни задачи по механичната и електрическата части на индустриалните производствени системи;
диагностика, управление и ремонт на такива системи;
организиране на индустриална производствена дейност за получаване на различни изделия;
извършване на експертни и маркетингови проучвания.
Възможности за работа
Завършилите специалисти придобиват широкопрофилна  подготовка, която им позволява бърза адаптация в съвременните динамични условия на икономиката. Те ще могат да работят във фирми, организации, бюра и др., занимаващи се с проектирането, производството и поддръжката  на изделия, съдържащи електромеханични системи, експертно проучване на пазара на такива системи и като координатори на интердисциплинарни проекти в програмни колективи, включващи машинни инженери и електроинженери, програмисти, икономисти, маркетолози, дизайнери и др., а също и като организатори и ръководители на индустриални, търговски и проектантски фирми у нас и в чужбина.


Квалификационна характеристика
на специалността 5.13.8.„МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ”
към професионално направление „Общо инженерство” 
от област на висше образование „Технически науки” 
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Обща характеристика
Специалността се отнася към професионалното направление 5.13. „Общо инженерство” от областта на висше образование 5. „Технически науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления по Постановление № 125/24.06.2002 г. на Министерския съвет. Специалността е предназначена за кандидати със средно образование, завършили професионални и непрофесионални гимназии. Целта на обучението е да се подготвят специалисти с висша квалификация за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация, сертифициращите органи, образованието и др. по инженерна метрология и управление на качеството в машиностроителното производство съобразно европейските стандарти. На основата на фундаментални, общотехнически и технологични дисциплини, характерни за съвременното инженерно образование, специалността осигурява специализираща и специална подготовка по методите, средствата и системите за контрол и управление на качеството. Обучението се провежда в 8 семестъра и завършва с разработване и защита на дипломен проект. Дипломираните специалисти с висше образование получават професионална квалификация „Инженер - метролог”.
Професионални знания и умения
Специалността дава основни познания за технологичните методи и производствените процеси в машиностроителната индустрия и специфични знания по метрология и метрологично осигуряване, контрол на качеството на материалите, процесите и произвежданите изделия, икономика и мениджмънт на качеството, персонален мениджмънт, управление на инфраструктурата, индустриална логистика и основни логистични проблеми, маркетинг на качеството, управление на производството, бизнес-комуникации, информационни системи, свързани с метрологията и измерване на качеството, техники на управление на качеството и др. Завършилите бакалаври по тази специалност ще могат да избират подходящи методи, средства и операции за технологичен и производствен контрол, да проектират, реализират, поддържат и оценяват системи за управление на качеството в производствени и други звена, да участват в одити по качеството и да консултират организации и фирми по проблеми на контрола и управлението на качеството.
Професионална реализация
Завършилите бакалаври по специалността могат да се реализират като отговорни служители във функционални (отдели) или производствени (цехове, участъци) индустриални звена по инженерна метрология и контрол на качеството и като водещи изпълнители и консултанти в непроизводствени фирми, органи и организации по разработване, внедряване, поддържане, одитиране и сертифициране на системи за управление и контрол на качеството в съответствие с европейските и международни стандарти.


Катедрата отговаря за обучението на студенти в ОКС „Магистър” по различни магистърски курсове.


КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс “ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНEРСТВО”
Образователно квалификационна степен - МАГИСТЪР
Професионална квалификация - МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР
Срок на обучение - 1,5 години (З семестъра)

Основна цел на обучението:
Да подготви инженерни специалисти с по-широки компетенции и придобиване на знания от различни професионални направления в рамките на една специалност.
Обща и специална подготовка - в магистърската степен се дават общи знания и умения чрез дисциплините: Теория на експеримента, МКЕ, Информационни технологии в машиностроенето, приложни CAD - системи, Компютърни системи за измерване и управление, Производствен мениджмънт и др.
Специфичните знания и умения се дават в дисциплините: Управление на електро-механични системи, Информационно-управляващи системи, Компютърно интегрирано производство, Ресурсоспестяващи технологии в металообработването, Системи за управление на качеството, Електрофизични и електрохимични методи на обработване, Технологии на довършващо обработване, Интелигентни сензорни системи и др.
Практическата подготовка на студентите се осигурява чрез индивидуална изследователска работа през І и ІІ семестър и дипломно проектиране в ІІІ семестър.
Общи и специални умения за: 
- организиране и провеждане на инженерни експерименти;
- проектиране на микропроцесорни системи;
- решаване на сложни конструкторски задачи с прилагането на модерни изчислителни методи;
- управление и експлоатация на технологично оборудване с цифрово управление;
Възможности за работа:
- ръководители на проектантски звена;
- ръководители на производствени и търговски фирми;
- самостоятелни широко профилни инженери в малки и средни предприятия;
- координатори на интердисциплинарни проекти в големи програмни колективи, включващи машинни и електроинженери, програмисти, икономисти, маркетолози, дизайнери и други специалисти;
- конструктори на електро-механични системи;
- консултантски фирми.

Учебен план задочно обучение

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО”
от професионално направление МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР
Срок на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Основна цел на обучението: 
Повишаване квалификацията на инженерите със степен „Бакалавър” от направления „Машинно инженерство”, „Материали и материалознание“ и „Общо инженерство” в областта на използването на CAD/CAM/CAE системи в инженерната практика, и за организация и управление на конструкторската дейност в съвременното машиностроително производство.
Обща и специална подготовка:
- Общата подготовка се дава чрез задълбочаване на теоретичните знания и разширяване на практическите умения по проектиране и управление на производството чрез дисциплините: Информационни технологии в машиностроенето, Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, CAМ-системи, Производствен мениджмънт, Системи за управление на качеството.
- Специалната подготовка е насочена към приложението на съвременни методи и компютърни системи в инженерната дейност и управлението на инженерни проекти чрез дисциплините: Компютърни методи на изчислителната механика, Симулационно моделиране на процеси в металообработването, Компютърен анализ на флуидни системи, Симулационно моделиране на производствени системи, Управление на жизнения цикъл на продуктите, Бързо прототипиране в машиностроенето.
- Практическата подготовка на студентите се реализира чрез практически и лабораторни упражнения по отделните дисциплини, индивидуална изследователска работа през І и ІІ семестър и дипломно проектиране през III семестър.
Общи и специални умения за:
- приложение на съвременни методи от механиката и програмни пакети за якостни и деформационни пресмятания, кинематичен и динамичен анализ;
- приложение на методи за симулационно моделиране на процеси в областта на леярството и пластичното деформиране;
- проектиране и оптимизиране на машини, съоръжения, средства за автоматизация и др. с помощта на съвременни CAD/CAM системи;
- приложение на методите на изчислителното и експерименталното моделиране при конструиране и експлоатация на машини и съоръжения;
- симулационно моделиране на производствени системи;
- технологично проектиране с помощта на съвременни CAM системи;
- приложение на софтуерни пакети за управление на инженерни проекти;
- приложение на методите на бързото прототипиране в машиностроенето.
Възможности за реализация: 
- в производствени фирми като: водещи конструктори и технолози, технически експерти, координатори на инженерни проекти, ръководители на технически отдели, развойни звена и фирми;
- в непроизводствени (проектантски, дистрибуторски, консултантски и др.) фирми като технически експерти и ръководители;
- в местни и държавни органи на управление, агенции за технически надзор, контролни служби и звена и др. като експерти и водещи специалисти;
- в технически катедри и институти като асистенти или научни сътрудници.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс  „МАШИНОСТРОЕНЕ”
от професионално направление МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР
Срок на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Основна цел на обучението:
Повишаване квалификацията на инженерите със степен „Бакалавър” от специалностите „Машиностроене и уредостроене” и „Машиностроителна техника и технологии” в областите, които са насочени към проектиране, оптимизиране и изпитване на машини и съоръжения в различни сфери на производството. 
Обща и специална подготовка:
- Общата подготовка се дава чрез задълбочаване на теоретичните знания и разширяване на практическите умения по техническо проектиране в машиностроенето и управление на производството чрез дисциплините: Информационни технологии в машиностроенето, Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Приложни CAD системи, Системи за управление на качеството, Производствен мениджмънт;
- Специалната подготовка е насочена към проектиране и поддържане на индустриална техника чрез дисциплините: Олекотено конструиране, Проектиране на човекомашинни системи, Метални конструкции в промишлеността, Анализ на материалите, Качество на повърхнините на детайлите, Защита на материалите от корозия, Изпитване и изследване на металорежещи машини;
- Практическата подготовка на студентите се реализира чрез практически и лабораторни упражнения по отделните дисциплини, практически занятия във фирми със съвременни технологии и средства за инструментално производство, индивидуална изследователска работа през І и ІІ семестър и дипломно проектиране през III семестър.
Общи и специални умения за:
- проектиране и оптимизиране на машини и други съоръжения с помощта на съвременни CAD/CAM системи;
- изпитване, поддържане и ремонт на производствени машини и съоръжения;
- приложение на методите на изчислителното и експерименталното моделиране при конструиране, изпитване и експлоатация на машиностроителна техника;
- организация и управление на производствени системи и звена;
- разработване и поддържане на системи за управление на качеството.
Възможности за реализация: 
- в производствени фирми като: мениджъри и експерти по организация, управление и обслужване на фирмата; експерти и водещи специалисти по проектиране и поддържане на производствената техника; технически експерти и ръководители в развойни, функционални и производствени звена; ръководители на системи по качеството;
- в непроизводствени (проектантски, снабдителни, дистрибуторски, консултантски и др.) фирми като технически експерти и ръководители;
- в местни и държавни органи на управление, агенции за технически надзор, контролни служби и звена и др. като експерти и водещи специалисти;
- в технически катедри и институти като асистенти или научни сътрудници.

Учебен план задочно обучение

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс  „ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ”
от професионално направление МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР
Срок на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Основна цел на обучението: 
​Повишаване квалификацията на инженерите със степен „Бакалавър” от специалности „Машиностроителна техника и технологии” и „Индустриално инженерство” в областите, насочени към технологичната подготовка, организацията  и управлението на съвременното машиностроително производство.
Обща и специална подготовка:
- Общата подготовка се дава чрез задълбочаване на теоретичните знания и разширяване на практическите умения по проектиране и управление на технологичните процеси чрез дисциплините: Информационни технологии в машиностроенето, Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Приложни CAD системи, Производствен мениджмънт, Системи за управление на качеството.
- Специалната подготовка е насочена към информационното осигуряване на съвременни производствени процеси и системи чрез дисциплините: Технологии за цифрови машини, Технологични модули и комплекси, Цифрово управление на технологично оборудване, Настройване, диагностика и контрол на машини с ЦПУ и Автоматизирано програмиране (задължителни) и CAD/CAM системи, Инженерно-приложни информационни технологии, Информационно осигуряване на компютърно интегрираното производство, Електрофизични и електрохимични технологии, Технология на довършващото обработване и Обработване на зъбни колела (2 избираеми).
- Практическата подготовка на студентите се реализира чрез практически и лабораторни упражнения по отделните дисциплини, практически занятия във фирми със съвременни средства и технологии за производство, индивидуална изследователска работа през І и ІІ семестър и дипломно проектиране през III семестър.
Общи и специални умения за:
- технологично проектиране и програмно осигуряване на цифрови машини с помощта на съвременни CAD/CAM системи;
- проектиране и прилагане на средства и системи за контрол на технологични процеси;
- приложение на методите на изчислителното и експерименталното моделиране при конструиране и експлоатация на машини и съоръжения;
- ефективна експлоатация на цифрови машини и гъвкави производствени системи;
- разработване и поддържане на системи за управление на качеството.
Възможности за реализация: 
- в производствени фирми като: мениджъри и експерти по организация, управление и технологично обслужване на фирмата; технически експерти и ръководители в развойни, функционални и производствени звена; ръководители на системи по качеството;
- в непроизводствени (проектантски, снабдителни, дистрибуторски, консултантски и др.) фирми като технически експерти и ръководители;
- в местни и държавни органи на управление, агенции за технически надзор, контролни служби и звена и др. като експерти и водещи специалисти;
- в технически катедри и институти като асистенти или научни сътрудници.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”
Образователно-квалификационна степен - МАГИСТЪР
Професионална квалификация – МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВОТО
Срок на обучение – 1,5 години (3 семестъра)

Основна цел на обучението:
Да подготви специалисти, съгласно Европейските изисквания за квалификация и регистрация на персонал по качеството, приети през 1993 г. В Хелзинки.
Обща и специална подготовка:
 – Общата подготовка в магистърската степен се дава посредством дисциплините: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии в машиностроенето, Приложни CAD-системи, Инфраструктура и транспортни системи, Стратегически и производствен мениджмънт.
- Специфичните знания и умения се дават чрез дисциплините: Метрологично осигуряване на качеството, Маркетинг и качество, Системи за управление на качеството, Бизнес комуникации, Одит на качеството. 
- Практическата подготовка на студентите се осигурява чрез: индивидуална изследователска работа през първи и втори семестър, одиторска практика в организации, внедрили системи за управление на качеството (в трети семестър) и дипломно проектиране.
Общи и специални умения за:
- въвеждане на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандартите от серията ISO 9000;
- дейност като представители на управлението, които са отговорни за качеството в малки, средни и големи по размер организации;
- извършване на одит на качеството на продукти, процеси и системи;
- извършване на дейности като вътрешни одитори по качеството;
- провеждане на одити с клиенти и доставчици.
Възможности за работа:
- в производствени фирми като: Директори по качеството, Пълномощници на висшето ръководство по качеството, Ръководители на системи по качеството, Вътрешни одитори по качеството;
- в консултантски  и одиторски фирми;
- в местни и държавни органи на управление, агенции за технически надзор, контролни служби и звена и др. като експерти и водещи специалисти;
- в технически катедри и институти като асистенти или научни сътрудници.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
на магистърски курс „РОБОТИКА И РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ”
Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР
Професионална квалификация – МАГИСТЪР  ИНЖЕНЕР
Срок на обучение – 1.5 години (3 семестъра)

Основна цел на обучението:
Kурсът е продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство и Общо инженерство. Целта е да се усъвършенстват знанията и практическите умения на студентите в областта на проектирането и експлоатацията на роботизирани системи и комплекси. 
Обща и специална подготовка 
Обучението се основава на подготовката по Автоматизация и роботизация на производството, Технология и автоматизация на сглобяването, Устройства за автоматизация, Проектиране на автоматизирано оборудване и Индустриални производствени системи. 
Учебният план включва 13 задължителни дисциплини: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Роботика, Проектиране на манипулатори, Производствен мениджмънт, Приложни САD системи, Технология на роботизираното производство, Модули и периферийни устройства, Компютърно интегрирани производство, Системи за управление на качеството, Проектиране на роботизирани комплекси, Роботи в социалната сфера. Освен това студентите могат да изучават по собствено желание и някои факултативни дисциплини. През първите два семестъра е предвидена индивидуална изследователска работа.
Курсът е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. Могат да кандидатстват инженери, притежаващи висше образование по специалностите от професионално направление Машинно инженерство и по специалността Индустриално инженерство.
Възможности за работа
Завършилите курса придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер” и могат да работят като ръководители на машиностроителни фирми и като водещи специалисти по автоматизация и роботизация на производството. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научнопреподавателски кадри.