​Теми за дипломни работи

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ_2020-2021.pdf

Уважаеми студенти по-долу е даден списък на обявените теми за дипломни работи от преподавателите към катедра ТММРМ.

При интерес към конкретна тема Ви молим да се свързвате за информация с конкретният преподавател, обявил темата чрез писмо на електронната му поща.

Списъка с теми ще се актуализира в края на всяка седмица и заетите теми ще бъдат премахвани.


Ръководител: проф. Бранко Сотиров

e-mail: bsotirov@uni-ruse.bg

Теми:

 • Сравнителен анализ на съществуващи контактни и безконтактни методи за измерване на геометрични величини.
 • Сравнителен анализ на съществуващи контактни и безконтактни методи за измерване на негеометрични величини.
 • Точност на измерване на координатна CNC измервателна машина Axiom too 600 със система за обработване на изображение.
 • Анализ на съществуващата нормативна база и метрологични практики за пускане на пазара и последващ метрологичен контрол на таксиметрови апарати.


Ръководител: гл. ас. д-р Цветелин Георгиев

e-mail: tzgeorgiev@uni-ruse.bg

Теми:

 • Подобряване на вътрешните одити.
 • Интегриране на системи за управление.
 • Управление на иновациите в Русенския университет.
 • Интегриране на елементи от "Качество 4.0" в системите за управление на качеството.


Ръководител: гл. ас. д-р Младен Петров

 e-mail: mpetrov@uni-ruse.bg

Теми:

 • Анализ на неопределеността при координатни измервания по метода „Монте Карло".
 • Разработване на система за автоматизиране на измерването с инструментален измерватлен микроскоп.
 • Сравнителен анализ на методите за анализ на риска в системите по ЗБУТ.
 • Изследване на грешката при координатни методи за измерване.


Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров

 e-mail: ddimitrov@uni-ruse.bg

Теми:

 • Разработване на система за управление на********.
 • Разработване на бизнес план за малка машиностроителна фирма за изработване на „**********".
 • Разработване на технологичен процес за механично обработване на детайл „********" в условията на дребно- и средносерийно производство.
 • Разработване на технологичен процес за механично обработване на детайл „********" в условията на дребно- и средносерийно производство.

 

Ръководител: гл. ас. д-р Николай Станков

e-mail: nstankov@uni-ruse.bg

Теми:

 • Разработване на контейнер за стружки.
 • Разработване на приспособление за механична обработка на детайл страничен нож за плътни кофи.
 • Разработване на приспособление за механична обработка на детайл нож за плътни кофи.
 • Разработване на приспособление за механична обработка на детайл нож за грайфери.


Ръководител: доц. д-р Иванка Пеева

e-mail: ipeeva@uni-ruse.bg

Теми:

 • Идеен проект на система за мониторинг на земеделски площи.
 • Изследване ефективността на автоматизирано оборудване.


Ръководител: доц. д-р Данко Тонев

e-mail: dtonev@uni-ruse.bg

Теми:

 • Проектиране на калибри за контрол на отвори и валове.
 • Проектиране на калибри за контрол на резбови съединения.
 • Проектиране на калибри за контрол на шпонкови съединения.
 • Проектиране на калибри за контрол на разположение.


Ръководител: гл. ас. д-р Светлин Първанов

e-mail: sparvanov@uni-ruse.bg

Теми:

 • Разработване на методика и приспособление за проверка на динамометрични ключове.
 • Разработване на методика за органолептичен анализ на вибрации и шум.
 • Проектиране на приспособление - преходна люнетна плоча за струг С10 МВ.
 • Проектиране на установка за нагряване на метални детайли.