​​​​​​​​​​​Академичният състав на катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" е: 1 професор, 5 доцента и 5 главни асистента. Към катедрата се обучават 8 докторанти. Преподаватели от катедрата водят занятия на студенти от другите факултети по дисциплини, осигуряващи технологичните им умения.​

Катедра ТММРМ осигурява обучението на студенти от следните специалности за ОКС "БАКАЛАВЪР":

МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

    Универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Техника и технологии". Осигурява широка и сериозна инженерна подготовка в областите на проектирането, производството и поддържането на металорежещи, металообработващи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, енергийни и транспортни машини, както и машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, опаковащата и битова техника и др. Учебният процес е изграден и се провежда по методология на водещи европейски университети. Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри и организатори на промишлени производства, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.
    Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер".

МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ

    Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре" в Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния. Тя е резултат от съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, професионален и бизнес английски език, мениджмънт на персонала, бизнес комуникации и др. Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.
  Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер по мениджмънт на качеството".

ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

    Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудничество с Нотингам Трент Юнивърсити – Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството и метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.
    Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалификация "индустриален инженер".


Катедрата отговаря за обучението на студенти ОКС „МАГИСТЪР” по следните специалности:

ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

    В курса могат да се обучават инженери, завършили бакалавърска степен от професионално направление „Машинно инженерство” и специалност Технология на материалите и материалознание.
    Курсът е изграден като надстройка над обучението за образователно-квалификационната степен “бакалавър” от професионалното направление Машинно инженерство.
    Придобилите квалификацията “Магистър-инженер” по Инструментално производство могат да се развиват като ръководители и на фирми, занимаващи се с инструментално осигуряване на производството или да продължат образованието си чрез докторантура. Освен дисциплините, даващи знания и умения по теория на експеримента, по информационни технологии, по производствен мениджмънт, приложни САD системи и по управление на качеството, се предлагат и комбинации от дисциплини, които допълват подготовката и обогатяват с нови знания по конструирането, технологията на изработване и експлоатацията на всички материалорежещи и материалообработващи, използвани в различни сфери на производството. По време на обучението се използва съвременна изчислителна техника и САD за проектиране, САМ системи и съвременни машини с ЦПУ и изработване на сложнопрофилни инструменти.
    Обучението в редовната и в задочната форма е с продължителност три семестъра, като в последния основно се разработва и защитава дипломният проект.

МАШИНОСТРОЕНЕ 

     В курса могат да се обучават инженери, притежаващи висше образование от професионално направление „Машинно инженерство”. 
   Курсът е изграден като надстройка и задълбочаване на теоретичната, общотехническата и специалната подготовка на завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалността Машиностроене и уредостроене от професионалното направление Машинно инженерство.
    Завършилите курса придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер” и могат да се реализират като ръководители на производствени звена и технически отдели в държавни и частни фирми (конструктивни, ремонтно-механични, стандартизационни, контрол на качеството, експертни оценки и др.), на развойни бази за внедряване и усъвършенстване на съвременни технологии, като отговорни служители в технически служби и др. Те могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научнопреподавателски кадри.
    Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране и осигурява солидна подготовка за конструиране, изпитване, поддържане и ремонт на съвременни машини и съоръжения, технологична подготовка и управление на производствени процеси.

УРЕДОСТРОЕНЕ 

    В курса могат да се обучават инженери, притежаващи висше образование по специалностите от професионално направление „Машинно инженерство”.
   Курсът е изграден като продължение и задълбочаване на теоретичната, общотехническата и специалната подготовка на завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността Машиностроене и уредостроене от професионалното направление Машинно инженерство.
    Завършилите курса придобиват професионалната квалификация “Магистър-инженер” и могат да се реализират като координатори на програмни колективи, включващи машинни и електроинженери, ръководители на производствени фирми или звена, бази за развитие и внедряване на съвременни технологии, експерти към фирми и организации и др. Те могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научнопреподавателски кадри.
    Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране и осигурява разширени познания върху методите за изчислително и експериментално моделиране при конструиране на изделия и инженерни изследвания, информационните технологии, производствения мениджмънт, материалознанието и мехатрониката.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ 

   В курса могат да се обучават инженери, които са придобили бакалавърска степен от професионалните направления „Машинно инженерство” и „Общо инженерство”.
   Курсът е изграден като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността Машиностроителна техника и технологии от професионалното направление Машинно инженерство.
    Знанията и уменията по проектиране и производство на машини и системи с електронно управление, измервателни устройства и др. се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, CAD системи, и мениджмънт на качеството. Особено внимание е обърнато на обучението в областта на програмиране и експлоатация на машини с ЦПУ.
   Завършилите курса придобиват професионална квалификация "Магистър-инженер" и могат да се реализират като ръководители на технически отдели и развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи, да продължат обучението си в докторантура и да работят като научнопреподавателски кадри.
    Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. В третия семестър студентите избират две специализиращи дисциплини, по една в областта съответно на компютърните и машиностроителните технологии.

РОБОТИКА И РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

    В курса могат да се обучават инженери, притежаващи висше образование по специалностите от професионалните направления „Машинно инженерство” и „Общо инженерство”.
    Курсът е продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство и Общо инженерство.
  Обучението се основава на подготовката по Автоматизация и роботизация на производството, Технология и автоматизация на сглобяването, Устройства за автоматизация, Проектиране на автоматизирано оборудване и Индустриални производствени системи.
  Завършилите курса придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер” и могат да работят като ръководители на машиностроителни фирми и като водещи специалисти по автоматизация и роботизация на производството. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научнопреподавателски кадри.
    Курсът е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. Студентите могат да изучават по собствено желание и някои факултативни дисциплини.

ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНEРСТВО 

    В курса могат да се обучават инженери, притежаващи висше образование по специалностите от професионалните направления „Машинно инженерство” и „Общо инженерство”.
   Курсът е изграден като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността Индустриално инженерство. Знанията и уменията по проектиране и производство на машини и системи с електронно управление, битова техника, измервателни устройства и др. се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, управление на електромеханични системи и мениджмънт на качеството
    Завършилите курса придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер” и могат да се развиват като ръководители на технически отдели и развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи, включващи машинни и електроинженери, да продължат обучението си в докторантура и да работят като научнопреподавателски кадри.
    Обучението е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране. Учебният план включва 11 задължителни и 1 избираема дисциплини.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

    В курса могат да се обучават инженери, притежаващи висше образование по специалностите от професионалните направления „Машинно инженерство”, „Материали и материалознание” и „Общо инженерство” и завършилите специалност „Транспортна техника и технологии”.
    Курсът е продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство, Материали и материалознание и Общо инженерство. Техните знания и умения по проектиране на машини и съоръжения и производството на машиностроителни материали и изделия се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, мениджмънт на качеството и метрологично осигуряване на производството.
    Завършилите курса придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер” и могат да работят като ръководители на отдели по качество, маркетинг и продажби, сервизни служби, консултантски фирми по качеството и др. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научнопреподавателски кадри.
    Учебният план включва 13 дисциплини. Курсът е с продължителност три семестъра, като в третия е включена одиторска практика и дипломно проектиране.

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО 

    Програмата е изградена като продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионалните направления "Машинно инженерство", "Общо инженерство" и "Материали и материалознание", както и по специалност "Транспортна техника и технологии".
  Наред с разширяване и задълбочаване на инженерните знания чрез общотехническа подготовка по инженерен експеримент, производствен мениджмънт и управление на качеството студентите получават и специализирани знания в областта на приложението на съвременни методи и компютърни системи в инженерната практика за реализиране на технологиите на дигиталното прототипиране. Обучението се основава на програмни пакети за: пресмятания в изчислителната механика, компютърно моделиране на процеси в металообработването, компютърен анализ на флуидни потоци, симулационно моделиране на производствени системи, компютърен синтез на технологични процеси за механично обработване, бързо прототипиране в машиностроенето, компютърно проектиране на машиностроителни фирми, компютърно управление на инженерни проекти и на жизнения цикъл на изделията.
   Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър-инженер и могат да се развиват като конструктори, проектанти, координатори на програмни колективи, ръководители на технически отдели, развойни звена и фирми, занимаващи се с конструкторска, проектантска научноизследователска и развойна дейност. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски кадри.
    Програмата е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

  Катедра ТММРМ осигурява обучение на докторанти в професионални направления МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО и ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО по научни специалности:

   Технология на машиностроенето 

   Рязане на материалите и режещи инструменти 

   Метрология и метрологично осигуряване

​   Автоматизация на производството

Завършилите получават образователна и научна степен „ДОКТОР”.