• ​На 05.02.2015 г. се проведоха дипломни защити по магистърска програма „Мениджмънт и сервиз на техниката”. Всички защитиха успешно.
  • На 26.02.2015 г. инж. Антоний Антониев успешно защити докторската си дисертация на тема "Изследване изменението на качествените показатели на маслата, използвани при мобилна земеделска техника с вградени системи за мониторингова диагностика" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството.