ОБИЧАТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАТА?

ОБИЧАТЕ ЛИ ИСТОРИЯТА?

ВРЕМЕ Е ЗА ИЗБОР!

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ОКС „БАКАЛАВЪР"

Специалност  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

редовна форма на обучение

Завършилите специалност Български език и история придобиват образователно-квалификационната степен "бакалавър" с професионал­на квалификация "учител по български език и литература и учител по история".

Дипломиралите се могат да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки; да изпълняват дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: Български език или История на България; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по История.


ОКС „МАГИСТЪР"

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

редовна форма на обучение (държавна поръчка)

задочна форма на обучение

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионално направление Педагогика на обучението по…   (Български език и история; Български език и чужд език; Български език и…).

Срокът на обучение по магистърската програма е два семестъра в редовна и задочна форма. Завършилите успешно получават диплома за ОКС „магистър" с професионална квалификация Магистър по българистика.

Получената подготовка позволява на завършилите магистри да се реализират като преподаватели в средните и във висшите училища, като редактори в средствата за масова информация, издателства и електронни издания, като сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции, както и да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор".

ОКС „МАГИСТЪР"

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

    

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ранното чуждоезиково обучение.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език. Дипломиралите се могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

 

ОКС „МАГИСТЪР"

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 За обучение в магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VII клас). Могат да се реализират в прогимназиалния етап на основната образователна степен като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение на ученици в прогимназиален етап. 

 

ПРИ НАС Е ИНТЕРЕСНО!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!

БЪДЕТЕ УВЕРЕНИ В ИЗБОРА СИ И СМЕЛИ В МЕЧТИТЕ СИ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!