На 07.09.2018 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0203-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Апихолк" ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 14.09.2018 г.

Приложения:

- Обявление за конкурс за подбор на персонал - ИЗТЕКЛО

- Приложение 1 - Заявление за участие в процедура за подбор и назначаване на трудов договор на експерти - ИЗТЕКЛО