Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

С помощта на математическите модели  и емпирични алгоритми да се създаде обучаваща се експертна система, която да подпомага изследванията в областта на енергийната ефективност. Софтуерната платформа освен база данни ще поддържа и база знания. Събраните измервания през кратки интервали от време от различни измервателни уреди за даден обект, от различни видове обекти, в различни сезонни и климатични условия, в съчетание с изчислителните способности на системата дават възможност на изследователите да придобият по-ясна представа за енергийното потребление и енергийните загуби. Постигнатите от изследователите изводи и знания служат обратно за обучение на системата и допълват базата от знания.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цел на софтуерната платформа е да служи на широк кръг потребители. Освен на изследователите системата ще служи на собственици или ползватели на изследваните обекти. Чрез потребителско име и парола (сертификат) те могат online да следят през web-базирания интерфейс потреблението на енергия в съответния обект, да видят дела на отделните консуматори в цялостното енергопотребление, да получат съвети как да постигнат по-добра енергийна ефективност.

Цели на проекта на английски език

Purpose of the software platform to serve the general public. Furthermore, researchers will serve the system owners or users of the objects. By username and password (certificate) they can be monitored online through web-based interface energy in the object, see individual consumers share in overall energy consumption, to receive advice on how to achieve better energy efficiency.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"