Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Идентифициране и въвеждане на потенциалните членове на мрежата, набора от приоритети/нужди и цели, програмите за РР и Европейските изисквания относно спесификата на законодателството за опазване на околната среда в трансграничния регион.Организиране на семинари и каравана за идентифициране на нови проектни идеи в трансграничната област и разпространяване на резултатите получени от членовете на мрежата в подкрепа на регионалните икономически дейности.Създаване на информационен интерактивен уебсайт посветен на регионалните нужди и формулиращ нови проектни предложения от региона за достъп до Европейските фондове

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

  1. Създаване на съвместна мрежа образувана от специалисти от всички технологични области е главната цел на проекта SANDI. Имайки специалисти от различни юридически лица ще покрие голяма област от знания чрез свързването на различни институции (изследователски, университети и икономически) за достъп и инвестиране на нови фондове в трансграничната област.
  2. Проектът цели да идентифицира нуждите/потребностите и да постави в съотношение специфичните партньорства от съвместната мрежа с възможностите създадени чрез организиране на серия от мероприятия като семинари, конференции и каравана.
  3. Проектът и мрежата ще имат интерактивен уебсайт (www.cbc-partners.ro), посветен на локални нужди.
  4. Чрез тези цели възнамеряваме да се подкрепи трансграничното бизнес сътрудничество, да се подобри регионалния образ и да се привлекат нови фондове в трансграничните региони чрез подаване на проектни предложения за достъп до Европейските фондове

Цели на проекта на английски език

  • Creating a joint network formed by specialists from all technological fields is the main objective of SANDI project. Having specialists from different entities will cover a large knowledge area by connecting different entities (research, university and economic agents) in order to access and invest new founds in trans-border area.
  • The project aims to identify the trans-border needs / necessities and to correlate the specific partners from the joint network with the opportunity created through organizing a series of events like workshops, conferences and a caravan.
  • The project and the network will have an interactive website (www.cbc-partners.ro) dedicated to the local needs.
  • Through these objectives we intend to improve the support for cross-border business cooperation, promotion of a regional image and to attract new founds in the local area by submitting project proposals to access European Founds and projects for business field.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"