Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Erasmus Mundus, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Целта на Меморандума за разбирателство за FUSION е да се осигури добро управление на партньорството и обръща внимание на всички аспекти, свързани с организацията и управлението на схемата за мобилност . Този Меморандум за разбирателство установява точни определения по отношение на ролята на партньорите , на нивото на индивидуалното участие на партньорите в организационните и управленските дейности ( като например дейности за видимост , комуникационна стратегия , подготвителни академични дейности , осигуряване на качеството , финансово управление ), на определение на процедурите за кандидатстване и подбор на кандидатите , както и критериите , които се прилагат за класирането на всички допустими приложения и определянето на специфични академични договорености.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Мобилност на преподаватели, студенти и докторанти.

Цели на проекта на английски език

​The objective of the FUSION Memorandum of Understanding is to ensure a sound management of the partnership and address all the aspects linked to the organization and management of the mobility scheme. This Memorandum of Understanding establishes precise definitions with regard to the role of the partners, the level of partners' individual involvement in the organizational and management activities (such as visibility activities, communication strategy, preparatory academic activities, quality assurance, financial management), the definition of procedures for the application and selection of candidates as well as the criteria to be applied for the ranking of all the eligible applications and the definition of specific academic arrangements.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"