Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Ключовите дейности по проекта включват:

  • подкрепа на млади учени за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса;
  • разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, популяризиране на научните резултати, представяне на успешно реализирани научни продукти с ползи за обществото и бизнеса;
  • провеждане на тематични събития и научни школи в седем приоритетни области като енергия; зелена химия; биотехнологии и нови материали и други;
  • разработване на национална интеактивна платформа, която ще е уникален вход и ще интегрира три съществуващи системи – Регистърът на научната дейност; информация от Българско патентно ведомство и информация за защитени дисертационни трудове от базата данни на НАЦИД.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"