Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

”Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Активно и ефективно използване на възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии за реализиране на високохуманната идея за широко достъпно, адаптирано към индивидуалните потребности, продължаващо през целия живот качествено обучение, с което на всички да бъдат дадени равни възможности за придобиване на знанията и уменията, необходими за пълноценна социална и трудова реализация и за подобряване качеството на живот в условията на информационното общество и на глобалната, базирана на знанието, икономика.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Специфична цел на проекта е да бъдат развити електронните форми на дистанционно обучение във всички факултети и филиали на Русенския университет и така да се създадат предпоставки за масово използване на иновационните образователни технологии и по-конкретно на електронното обучение, което позволява самостоятелно планиране на гъвкави учебни пътеки, съобразени с образователните потребности на обучавания и може да се използва за ефективно обучение както в ОКС "бакалавър" и "магистър", така и за учене през целия живот.

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"