Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Надграждане на съществуващата система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в РУ, съгласно разпоредбите на ЗРАС в РБ

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Изпълнение на дейност "Анкетно проучване и оценка за идентифициране на потребностите на целевата група за повишаване на квалификацията и кариерното израстване"
Изпълнение на дейност "Подготовка и провеждане на специализирани и допълнителни курсове"
Изпълнение на дейност "Разработване на групов учебен план за обучение на новопостъпили преподаватели"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"