Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Общата цел на проекта е да се създаде нов  aнтифрикционен материал, който притежава технически и експлоатационни качества за динамизиране на икономиката в определени промишлени сектори. Специфични цели на проекта са да се повиши иновативният капацитет на предприятието - кандидат и на партньорите; да се създаде благоприятна среда за научноизследователска и развойна дейност, да се създаде благоприятна материално-техническа и технологична среда за внедряване на иновациив индустриалните предприятия.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

The project's general aim is to create a new antifriction material, which possesses technical and exploitation properties to excite the economics of given industrial fields. Project's specific aims are: the innovative capacity of the company-candidate and the partners to be increased; favourable medium to be created for scientific and innovative activities; favourable material and technological medium to be created for incorporating innovations in the industrial companies.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"