Визията на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие определя Русенски университет „Ангел Кънчев" като международно признат изследователски университет със значим принос за развитието на Европейското изследователско пространство чрез развитие на стимулираща иновациите среда за провеждане на интердисциплинарни научни изследвания с потенциал за технологичен трансфер, интернационализация и комерсиализация на научните продукти в подкрепа на щадящо ресурсите, балансираното и отговорно социално-икономическо развитие на глобално свързани общности.

Прагматичните измерения на тази визия са свързани с:

  • институционална подкрепа за реализацията на научни изследвания в направления в синхрон със световните тенденции с висока добавена стойност по отношение на постигане на целите на устойчивото развитие и прехода към зелена и синя икономика;
  • развитие на цифрови и мехатронни интегрирани решения за интелигентно управление на територии, системи, процеси и данни, базирани на фундаментални и научно-приложни изследвания в съответствие с мултидисциплинарния профил на университета;
  • стимулиране на свободния обмен на знания, опит и научни достижения на изследователските екипи при условия на равнопоставеност, независимо от пол, раса, религия, етнически произход и социално положение, чрез трансфер на ноу-хау и технологии, интернационализация и етична, законосъобразна мултипликация на научните резултати на научните групи.

Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Русенски университет