Юридическият факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” е създаден през 1992 година. През годините на своето съществуване той извоюва мястото си сред най-добрите юридически факултети в България. Този престиж е свързан не само с популярността на юридическата професия, но и с широкия спектър на предоставяните от факултета възможности в сферата на правото. 

        От първия ден на своята работа насочихме вниманието си  към качеството на образованието и формирането на преподавателски състав, към ефективното взаимодействие със съдебните и правоохранителните органи. Резултатите не закъсняха. Факултетът успешно получи държавна акредитация за обучение на студенти по специалност „Право”.

       През 2016 г. в Юридическия факултет са разкрити нови  специалности в професионално направление 9.1 Национална сигурност –„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" за ОКС „бакалавър", „Правен режимна защитата на националната сигурност" и „Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност" – за ОКС „магистър". 

 
         Факултетът е структуриран в четири катедри. Съобразно европейската практика, трите правни  катедри са обособени по основните направления на правното познание – публичноправни науки, частноправни науки и наказателноправни науки. Четвъртата катедра „Сигурност" отговаря за обучението в ПН 9.1 Национална сигурност. Учебните дисциплини за спциалност "Право" са  разпределени в трите правни катедри, които осигуряват цялостното обучение по специалност “Право” за получаване на квалификацията “юрист”. 
 
        Юридическият факултет на  Русенския  университет  “Ангел Кънчев”  е член на Европейската асоциация на юридическите факултети (European Law Faculties Association). За ежегодното участие на факултета в дейността на ELFA свидетелстват получените сертификати.