​Русенски университет "Ангел Кънчев извършва обучение на  докторанти съгласно решение на Националната агенция по оценяване и акредитация.
 • В образователно – научна степен (ОНС) „Доктор" могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за образователно-квалификационна степен „Магистър".
 • Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените докторски програми, след признаването на дипломите им, съгласно Процедурните правила на Русенския университет "Ангел Кънчев", за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.
 • При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, основни критерии са легитимността на висшето училище, издало дипломата,  придобитите кредити (приравнени към  Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) - не по-малко от 90).
 • Таксата по тази процедура е в размер на 100 евро.
 • Всички необходими за кандидатстване документи, легализирани и преведени на български език, се подават в Дирекция Чуждестранни студенти на Русенския университет .


Докторски програми в Русенския университет:


АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 • Механизация и електрификация на растениевъдството
 • Механизация и електрификация на животновъдството
 • Селскостопански и хидромелиоративни машини
 • Хидравлични машини, системи и хидромеханика
 • Промишлена топлотехника
 • Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
 • Подемно-транспортни машини
 • Системи и устройства за опазване на околната среда
 • Ергономия и промишлен дизайн


МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 • Технология на машиностроенето
 • Рязане на материалите и режещи инструменти
 • Материалознание и технология на машиностроителните материали
 • Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране
 • Приложна математика
 • Механика на деформируемото твърдо тяло
 • Метрология и метрологично осигуряване

ФАКУЛТЕТ "ТРАНСПОРТЕН"

 • Двигатели с вътрешно горене
 • Автомобили, трактори и кари
 • Машинознание и машинни елементи
 • Управление и организация на автомобилния транспорт
 • Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда


ФАКУЛТЕТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА"

 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Автоматизация на производството
 • Електронизация
 • Теоретични основи на комуникационната техника
 • Комуникационни мрежи и системи
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
 • Автоматизация на области от нематериалната сфераФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

 • Организация и управление на производството (индустрия)
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)
 • Социално управление
 • Икономика и управление (индустрия)
 • Политическа икономия 


ФАКУЛТЕТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ"

 • Теория на възпитанието и дидактиката
 • Методика на обучението по физика
 • Методика на обучението по математика
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 • Общо и сравнително езикознание
 • Български език
 • История на България
 • Диференциални уравнения
 • Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Информатика 


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
 • Гражданско и семейно право
 • Административно право и административен процес
 • Криминология
 • Наказателно право
 • Наказателен процес
 • Трудово право и обществено осигуряване