Квалификационна характеристика на специалност "Лекарски асистент"

Лекарски асистент

Лекарски асистент


СпециалностЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТредовна форма на обучение

Професията Лекарски Асистент е регулирана в Република България с Решение на МС № 28 от 21.01.2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. В Националния класификатор на професиите и длъжностите в Р България, регулираната професия Лекарски асистент е включена под номер 22406004. Учебният план и учебните дисциплините, предвидени за изучаване от лекарските асистенти по ЕДИ дават възможност професионалните компетентности на студентите да се формират постепенно в хода на теоретичното и клинико - практическото обучение.

Обучението по специалност Лекарски асистент осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на: биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки, съвременните диагностични методи на изследване, и  се осъществява чрез теоретическа и практическа подготовка с продължителност 4 учебни години (8 семестъра). Практическата подготовка (клинична практика – от І до VІ семестър и преддипломен стаж – VІІ и VІІІ семестър) се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти, а теоретическа подготовка е с продължителност 6 семестъра (I –VI) и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Обучението по специалността лекарски асистент завършва с полагане на три държавни изпита. Теоретичната и практическата подготовка позволяват лекарския асистент да работи в различни сектори и институции в системата на здравеопазването, образованието и в сферата на социалните услуги и дейности.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, и на актуалните потребности на здравеопазните системи в страната и Европа. Лекарските асистенти могат да извършват самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на различните заболявания. Притежават компетентност за провеждане на превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания, както и промоция на здравето. Хармонизиране подготовката на Лекарските асистенти с Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005г.,  относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по химия.

Придобилите професионална квалификация „лекарски асистент" образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи", „Обществено здраве и Социални дейности"