​​​​​​      БРИЕ възниква като проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа въз основа на инициатива на Конференцията на Германските Ректори през 2000 г. През 2002 г. са приети първите международни студенти. През 2006 г. влиза в сила Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на БРИЕ между Правителството на Румъния и Правителството на Република България. Градовете домакини на БРИЕ, Русе и Гюргево, са разположени един срещу друг на българския и румънския бряг на р. Дунав. Свързани с мост, те притежават потенциал да се възползват от многообразните форми на сътрудничество в ко​нтекста на интеграцията,​ установена в Европа от втората половина на миналия век. Двата града имат общ пряк достъп по реката до десет европейски страни. Те постепенно се превръщат в оживен европейски център, в който си дават среща западът и изтокът, северът и югът. Тъкмо тук е кръстопътят на паневропейските транспортни коридори VII и IX, чиито дестинации са Черноморският регион, Турция и Егейско море. Намаляващото значение на вътрешно-европейските граници за България и Румъния след 2007 г. също благоприятства транснационалните практики.
​​​​​​ Тези фактори оформят идентичността и мисията на БРИЕ: да преодолява граници и да добавя стойност към политическата и социално-икономическата стабилност на региона и на Европа като цяло. БРИЕ е форма на сътрудничество между Русенски университет, Букурещката Стопанска академия и германски универс​итети, в рамките на която се провежда обучение по две четири-семестриални, двуезични (английски и немски) магистърски програми за международни студенти: Европеистика и регионално сътрудничество; Европеистика и публична администрация. Първият семестър е български, вторият – румънски, а през третия семестър студентите следват в Европейски университет Виадрина, в Технологичен университет Кемниц (и двата университета са разположени също в гранични територии) или в Университет Регенсбург (Дунавски регион). Акредитацията е осъществена от германски, български и румънски агенции. Европеистика е мулти – и интердисциплинарна област, чиято значимост непрекъснато нараства след падането на Берлинската стена. Необходима е адаптация към отношения без прецедент в европейската история. Пред регионалното сътрудничество се разкриват нови перспективи в контекста на стратегиите за Дунавския и Черноморския региони. Публичната администрация е изправена пред потребността от постоянна промяна, произтичаща както от многостепенното управление в ЕС, така и от глобализацията. Отговаряйки на тези предизвикателства, БРИЕ развива компетенциите на своите студенти, като прилага стандартите на Болонската декларация. Студентите и абсолвентите на БРИЕ са вече над 200 от 13 страни. Транснационалната академична общност БРИЕ извършва и изследователска дейност, финансирана по програми на ЕС за трансгранично сътрудничество.

Сайт: www.brie.uni-ruse.bg