Състезателният бал за всички магистърски програми (с изключение на магистърска програма Промишлен дизайн и Управление на здравните грижи) включва:

- средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;

- средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Максималният бал е 12,00.

Кандидатите за обучение на собствена издръжка се допускат до участие в конкурса, ако имат бал по-висок от 7,00.

За магистърската програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) състезателният бал включва:

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
 • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;
 • оценката по рисуване от първия конкурсен изпит;
 • оценката от решаването на практическата задача от втория конкурсен изпит.

  Максималният бал е 24,00.

  Конкурсните изпити се провеждат на 2 октомври, събота, в рамките на един ден с обща продължителност осем астрономически часа, като между двете части е предвидена пауза от един час.

За магистърската програма Управление на здравните грижи във Факултет обществено здраве и здравни грижи (след ОКС "бакалавър"; специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка"; или ОКС „професионален бакалавър по…"; и една от специалностите: „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт.") състезателният бал включва:

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
 • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;
 • удвоена оценка от конкурсен изпит есе.

  Максималният бал е 24,00.

            Конкурсният изпит се провежда на 4 септември, събота, в рамките на един ден с обща продължителност четири астрономически часа.

           Теми за конкурсен изпит – есе за специалност Управление на здравните грижи ОКС „Магистър"
 1. Автономност и отговорност на професионалистите по здравни грижи.
 2. Роля и място на професионалистите по здравни грижи в дългосрочната грижа.
 3. Стрес на работното място, стратегии за справяне.
 4. Междуличностните взаимоотношения, като фактор за конфликти на работното място.
 5. Комуникативни умения – фактор за висок професионализъм.
 6. Разрешаване на конфликти на работното място. Подход и поведение на професионалистите по здравни грижи.
 7. Съвременна роля и функции на професионалиста по здравни грижи
 8. (медицинска сестра, акушерка, лаборант).
 9. Работа в екип – точно отдиференциране и спазване на компетенциите на членовете на екипа.
 10. Качество и безопасност на здравните грижи – необходимост от стандарти по здравни грижи

За всяка магистърска програма е определен отговорник (вж. Приложенията), който може да предостави подробна информация относно учебните планове, продължителността, организацията на учебния процес и пр.

Плановите места по държавна поръчка са определени с Решение на Министерския съвет. Разпределянето им става само при класирането за обучението, започващо от зимния семестър, и е окончателно.

Евентуално освободили се места след класирането или по време на обучението се разпределят между участниците в магистърската програма чрез класиране по успех след приключване на семестъра и изпитната сесия след него.

За всяка магистърска програма се обявяват максималната и допустимата минимална численост на обучаваните. Минималната численост се определя от възможността програмата да може да функционира в условията на самофинансиране и се предлага от факултетите. Кои от обявените магистърски програми ще започнат обучение се решава при класирането. В заповедта на ректора с резултатите от класирането се обявяват само програмите, в които броят на класираните кандидати е достигнал или превишава предварително обявената минимална численост.

На всички кандидати, останали некласирани поради това, че сред техните желания не се е оказала действаща магистърска програма, се разрешава да се запишат (след положително резолирано от ректора заявление) на собствена издръжка в действаща програма, за която имат право да кандидатстват.

Документите на кандидатите се приемат централизирано в сектор Прием на нови студенти, след проверка за допустимостта (според предварително обявените условия) на заявените от кандидата магистърски програми. При подаване на документите кандидатите заявяват предпочитанията си, като подреждат магистърските програми според желанията си. При подаването на документите се заплаща такса, определена с Постановление на Министерския съвет и с решение на Академичния съвет на Русенския университет.

Документите за кандидатстване включват оригинал (а не копие) на дипломата за завършена бакалавърска степен или за завършено висше образование (за старите дипломи). В рамките на срока за подаване на документи на кандидатите се разрешава безпрепятствено да изтеглят документите си или да променят реда на желанията си.

Когато обявената максимална численост на програмата не е надхвърлена, се допуска записването на допълнителни кандидати, които не са подали документи в срок. Те не могат да претендират за заемане на място по държавна поръчка. Записването става след становище на декана и при окончателно положително резолирано от ректора заявление.

Завършилите колеж и притежаващи образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." (или "специалист по …") могат да кандидатстват за задочно обучение в предложените магистърски програми, ако имат:

1. не по-малко от 180 образователни кредита, придобити за срок на обучение не по-малък от три години;

2. успех от дипломата - не по-нисък от 3,50;

3. завършена специалност от същото професионалното направление, към което се отнася избраната магистърска програма.