​За всяка магистърска програма е определен отговорник - научен ръководител (вж.Приложенията), който може да предостави подробна информация относно учебнитепланове, продължителността, организацията на учебния процес и пр.

Плановите места по държавна поръчка са определени с Решение на Министерския съвет. Разпределянето им става само при класирането за обучението, започващо от зимния семестър, и е окончателно.

Евентуално освободили се места след класирането или по време на обучението серазпределят между участниците в магистърската програма чрез класиране по успех следприключване на семестъра и изпитната сесия след него.

Състезателният бал за всички магистърски програми (с изключение на специалност Право и магистърска програма Промишлен дизайн) включва:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Максималният бал е 12,00.

Кандидатите за обучение на собствена издръжка се допускат до участие в конкурса, ако имат бал по-висок от 7,00.

За магистърската програма Промишлен дизайн в Аграрно-индустриалния факултет (за притежаващите висше инженерно образование) състезателният бал включва:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за висше образование;
  • средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа;
  • оценката по рисуване от първия конкурсен изпит;
  • оценката от решаването на практическата задача от втория конкурсен изпит.

Максималният бал е 24,00.

Конкурсните изпити се провеждат на 27 септември, събота, в рамките на един ден с обща продължителност осем астрономически часа, като между двете части е предвидена пауза от един час.

За всяка магистърска програма се обявяват максималната и допустимата минимална численост на обучаваните. Минималната численост се определя от възможността програмата да може да функционира в условията на самофинансиране и се предлага от факултетите. Кои от обявените магистърски програми ще започнат обучение се решава при класирането. В заповедта на ректора с резултатите от класирането се обявяват само програмите, в които броят на класираните кандидати е достигнал или превишава предварително обявената минимална численост.

На всички кандидати, останали некласирани поради това, че сред техните желания не се е оказала действаща магистърска програма, се разрешава да се запишат (след положително резолирано от ректора заявление) на собствена издръжка в действаща програма, за която имат право да кандидатстват.

Документите на кандидатите се приемат централизирано в сектор Прием на нови студенти, след проверка за допустимостта (според предварително обявените условия) на заявените от кандидата магистърски програми. При подаване на документите кандидатите заявяват предпочитанията си, като подреждат магистърските програми според желанията си. При подаването на документите се заплаща такса, определена с Постановление на Министерския съвет и с решение на Академичния съвет на Русенския университет.

Документите за кандидатстване включват оригинал (а не копие) на дипломата за завършена бакалавърска степен или за завършено висше образование (за старите дипломи). В рамките на срока за подаване на документи на кандидатите се разрешава безпрепятствено да изтеглят документите си или да променят реда на желанията си.

Когато обявената максимална численост на програмата не е надхвърлена, се допуска записването на допълнителни кандидати, които не са подали документи в срок. Те не могат да претендират за заемане на място по държавна поръчка. Записването става след становище на декана и при окончателно положително резолирано от ректора заявление.

Завършилите колеж и притежаващи образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по ...” (или “специалист по …”) могат да кандидатстват за задочно обучение в предложените магистърски програми, ако имат:

  1. не по-малко от 180 образователни кредита, придобити за срок на обучение, не по-малък от три години;
  2. успех от дипломата, не по-нисък от 3,50;
  3. завършена специалност от същото професионалното направление, към което се отнася избраната магистърска програма.