При записване всички новоприети студенти представят следните документи:

 1. Диплома за завършено образование (оригинал – за завършили средно образование от 2008 до 2020г. ДЗИ се признават за кандидатстудентски изпит);

  1 а).      За регулирани специалности и за кандидати завършили средно образование преди 2008 г. полагат кандидатстудентски изпит.


  Кандидатстудентски изпит

   2. Квитанция от таксата за обучение за първия семестър https://www.uni-ruse.bg/education/students/spec-nomenclatures-and-fee платена в касата на университета 1.244 или преведена по IBAN  BG59UBBS80023106029309 с основание: такса обучение за първи семестър, специалност, входящ № и трите имена на студента;

  3. Четири снимки с формат 3х4см;

   4. Комплект документи за записване: заявление-декларация, картон за студентското положение, студентска книжка, лична студентска карта, именник, уверение и др. (получават се от факултетната канцелария);

  5. Медицинско удостоверение от личния лекар (за специалностите с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред);

  6. Лична карта, която след проверка се връща на студента.

Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказалите се след това от правото си за обучение в Русенския университет.