​РИСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Изпълнява се черно-бяла рисунка с молив, формат 45/56 см, на прост малко­габа­ритен технически обект. Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:

  • поместване на изображението във формата на листа; мащабност, т.е. съблю­даване на необходимия мащаб;
  • линейна перспектива на изображението; пропорциониране, т.е. съразмер­ност на линейни размери, площи и обеми;
  • светлосенъчно изграждане, т.е. пресъздаване на обем и релеф с помощта на светлосенките;
  • изява на визуален център, цвят, материал.

Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за изпита.

Времетраене на изпита: 6 часа.