​Ежегодно РУ "Ангел Кънчев" предоставя възможност на студенти и докторанти да популяризират основните резултати от своята учебно-изследователска работа и да обменят опит, като организира Студентска научна сесия.

Сборник с доклади, представени  от студентите от Юридическия факултет 

по време на, проведената през май 2016, Студентска научна сесия 

СНС 2016.pdf