Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение.

Органите за управление на факултета са:

  • Общото събрание 
  • Факултетният съвет 
  • Деканът

Органите за управление на факултета имат мандат 4 години.

Общото събрание на факултета се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Структурният състав на общото събрание се определя от факултетния съвет

Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на факултета
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове
4. обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние


Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместник-декани по предложение на декана
2. избира и повишава в длъжност нехабилитираните членове на академичния състав
3. прави предложения пред общото събрание на факултета и/или органите за управление на висшето училище по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета
4. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът, и индивидуалните планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти
5. ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав
6. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на висшето училище и следи за навременното им излизане от печат
7. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване
8. взема решение по финансовите въпроси на факултета
9. приема годишния отчет за преподавателската, научната и художествено-творческата дейност във факултета
10. взема и други решения, свързани с дейността на факултета


Членове на Факултетения съвет на Юридическия факултет:

1. Доц. д-р Емануил Коларов

2. Доц. д-р Елица Куманова

3. Доц. д-р Юри Кучев

4. Доц. д-р Зорница Йорданова

5. Доц. д-р Григор Григоров

6. Доц. д-р Николинка Барбалова

7. Проф. д-р Пламен Панайотов

8. Проф. д-р Николай Проданов 

9. Доц. д-р Стефко Бурджиев

10. Доц. д-р Маргарита Филипова

11. Доц. д-р Силвия Крушкова

12. Доц. д-р Милен Иванов

13. Доц. д-р Кремена Раянова

14. Доц. д-р Мария Желева

15. Доц. д-р Красимир Димитров

16. Доц. д-р Камелия Цолова

17. Доц. д-р Людмила Михайлова

18. Доц. д-р Мира Душкова

19. Доц. д-р Анелия Иванова

20. Гл. ас. д-р Ваня Пантелеева

21. Гл. ас. д-р Елина Маринова

22. Гл. ас. д-р Светлин Антонов

23. Гл. ас. д-р Анастас Георгиев

24. Гл. ас. д-р. Сергей Калинков

25. Станимир Бояджиев