​​​​​​​
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
образователно - квалификационна степен “Бакалавър“ 

Разкриването на ОКС “Бакалавър” по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Спецификата на обучението в специалността се изразява в съчетаване на знания по специални и юридически дисциплини, което предполага осигуряването на необходимите преподаватели, с които разполага Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Обучението по специалността има за цел да подготви специалисти за работа в структурата на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“, Служба „Военна полиция“ – МО, Държавна агенция „Разузнаване“, Национална служба за охрана, пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, комисиите за обществен ред и защита при бедствия към общините, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.
Курсът на обучение е с продължителност 8 семестъра и се осъществява чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в редовна и задочна форма на обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН на специалността Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред ППООР.PDF
ПРАВЕН РЕЖИМ НА  ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 
образователно - квалификационна степен “Магистър“

Предлаганата магистърска програма има за цел обучаваните студенти - магистри да получат необходимите знания, умения и навици за прилагане на съвременните научни постижения в областта на националната сигурност, за защита на гражданите и обществото от новите рискове и заплахи, и за развитието на европейските ценности. 
Магистърската програма „Правен режим на защитата националната сигурност” има за цел да осигури на обучаваните специализирани знания за работа в различни управленски и административни звена в структурите на сектора „Сигурност”. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор, с цел противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност и гарантиране защитеността на гражданите и демократичните институции, които са органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, водещи до реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Основа на обучението са правни и специални дисциплини, свързани със защитата на националната сигурност.
Учебният план е разработен в редовна и задочна форма на обучение за студенти, притежаващи ОКС “Бакалавър” или ОКС "Магистър" в същото или от друго професионално направление. Той е с  продължителност 1,5 години (3 семестъра) в редовна и задочна форма на обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН на специалността Правен режим на защитата националната сигурност 

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
образователно - квалификационна степен “Магистър“

Учебният план е изготвен след задълбочено проучване на потребностите на страната и региона от подобен тип професионалисти, като е получена подкрепата на всички заинтересувани страни – МВР, ДАНС, ДАР, Служба „Военна полиция" – МО, РЗИ, областната и общинска администрация, бизнеса. и много други.
Магистърската програма „Стратегическо управление и лидерство в сферата на нацоналната сигурност" има за цел да осигури на обучаваните специализирани знания за работа в различни управленски и административни звена в структурите на сектора „Сигурност", в различни стопански субекти и организации, както и политически партии и движения. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор, да познават принципите и методите на висшата управленска дейност и да разполагат с необходимия инструментариум, за да реализират политики и управляват процеси на стратегическо ниво.
Основа на обучението са правни и специални дисциплини, свързани със защитата на националната сигурност.
Учебният план е разработен в редовна и задочна форма на обучение за студенти, притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" в същото или от друго професионално направление. Той е с продължителност 1,5 години (3 семестъра) в редовна и задочна форма на обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН на специалността Стратегическо управление и лидерство в сферата на нацоналната сигурност