Обучението в Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” се провежда в съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Право” и професионална квалификация “юрист”, приета с ПМС № 75 от 05.04.1996 г. 

     Курсът на обучение е с продължителност 10 семестъра и се осъществява чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в редовна и задочна форма.

        По решение на ФС броят на 19-те задължителните дисциплини по Наредбата е разширен с още 10. Съобразно учебния план на факултета студентите трябва да положат изпит и по още 10 избираеми дисциплини, структурирани в два модула, чиято цел е да се осигури специализиращи знания в областта на частното и публичното право. Факултативните дисциплини са предназначени за допълнителна подготовка на студентите, в зависимост от индивидуалните им интереси. Осигурено е и безплатно чуждоезиково обучение.

     По време на следването от втори до четвърти курс се провежда задължителна учебна практика. Практическата подготовка на студентите се осъществява и чрез включване в обучението на държавни институции, работещи в сферата на правоприлагането: лаборатория по криминалистика към ОД на МВР – Русе; отделение “Съдебна медицина” към "МБАЛ – Русе" АД. Провежда се съвместна практическа лектория по данъчно-осигурително законодателство чрез териториалното звено на НАП – гр. Русе. 

       Подготовката на студентите се реализира по учебници, чиито автори са преподаватели от факултета. По всички задължителни дисциплини са осигурени учебни помагала. Към факултета работи единствената реална правна клиника, където студентите-юристи имат възможност да участват в решаването на практически казуси на граждани. 

      На нашите студентите се предоставя възможност за едносеместриален курс в юридически факултети на повече от 20 чужди висши училища по програмата  за студентски обмен  “Еразъм +”. 

    Обучението завършва с държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателно-правни науки, провеждани писмено и устно. Писменият държавен изпит е анонимен и се състои в решаване на правен казус. До устния изпит, който се провежда след обявяване на резултатите, се допускат само успешно положилите писмения изпит. Успешно дипломиралите се придобиват юридическа правоспособност след 6-месечен стаж и полагане на практико-теоретичен изпит в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт.

      Към настоящия момент постоянният академичен състав на факултета се състои от 40 души, от които 8 професори, 8 доценти, 8 доктори по право и 16 асистенти.

    Факултетът разполага с най-добрата в страната материална база – лекционни зали, кабинети, най-съвременно техническо оборудване, административни офиси, както и със самостоятелна факултетска библиотека. Създадена е и съдебна зала за студентите.  Предстои да заработи и Център за криминологични изследвания. 

   Студентите от факултета активно се включват в научно-изследователската работа. Ежегодно се провежда студентска научна сесия, като докладите се публикуват в отделен сборник. Наши студенти участват в международни и вътрешни състезания за решаване на казуси. За качеството на обучението във факултета свидетелстват спечелените призови места. Студент от Юридическия факултет беше удостоен с почетната награда „Русе – 21 век“, която се връчва ежегодно на изявени ученици и студенти с изключителни постижения и завоювани награди.

    Във факултета се организират различни студентски прояви: работи студентски клуб “Юрист”, който осъществява различни инициативи; провеждат се обсъждане на законопроекти; посещения на открити съдебни процеси; публицистични изяви; самостоятелна дейност развива клуб “Различни и равни”;  спортен празник и състезания по всички видове спорт.