​​​​​​
     Катедрата е създадена през 1978 година и започва да обучава студенти в специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари" с две специализации "Организация и безопасност на движението и автомобилните превози" и "Техническо поддържане на автомобили". По-късно при разкриване на специалността "Технология и организация на транспорта", катедрата обучава студенти от направлението "Технология и организация". През 1999 г се разкрива специалност "Технология и управление на транспорта" и през 2003 г. се дипломират студентите от първия випуск на специалността, които се обучават по учебен план за образователно-квалификационна степен "бакалавър". Те придобиват професионална квалификация "инженер по транспорта". Същата година са приети първите кандидати за обучение в специалността "Технология и управление на транспорта" по учебен план и програми за образователно квалификационна степен "магистър", които придобиват професионална квалификация "магистър-инженер". През учебната 2011/2012 г. в университета се разкрива нова специалност "Експлоатация на флота и пристанищата", за която отговаря катедра Транспорт. През 2013/2014 г. поради проявен интерес от страна на работодатели, които работят в областта на водния транспорт е разкрита специалност "Технологии и логистика на водните превози". Катедрата обучава  и докторанти в научната специалност "Управление и организация на автомобилния транспорт".

 

     Повече от 2500 са дипломираните инженери, получили висше образование в катедра "Транспорт" на Транспортния факултет. Около 250 инженери и специалисти са повишавали квалификацията си в дългосрочни и кратки курсове организирани и ръководени от преподавателите в катедрата при отлично сътрудничество с Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, Националната комисия по безопасността на движението, Министерството на образованието и науката и други ведомства. Възпитаница на катедра "Транспорт" работят в Етиопия, Йордания, Йемен, Лаос, Никарагуа, Сирия, Непал, Украйна, Молдова, Турция и Канада.
Ръководители на катедрата са били: доц. Звездо Костов, проф. Димитър Симеонов, гл. ас. Живко Гелков, проф. Велизара Пенчева, доц. Митко Маринов и доц. Асен Асенов (от 2015 до сега).
 
 

 

     

     Учебните лаборатории на катедрата са обзаведени с модерни технически средства, съоръжения и компютърна техника, които дават възможност на студентите да работят в условия, близки както до реалните транспортни процеси и транспортни средства, така и до управлението и безопасността на движението. В катедрата има изградени учебни лаборатории по:

 • Диагностика на автомобили;
 • Техническа експлоатация на автомобили;
 • Транспортни технологии, превози и логистика;
 • Транспортни системи и иновации;
 • Организация и управление на движението;
 • Мобилна лаборатория за изследване на безопасността и ефективността на автомобилното движение;
 • Комуникационна и осигурителна техника;
 • Безопасност на движението.

  Научно-изследователската дейност на катедрата се извършва в съвременни лаборатории в следните области:
 • Оптимизация на превозите на пътници и товари;
 • Логистика и моделиране на процесите в транспорта;
 • Диагностика и техническо обслужване на транспортната техника;
 • Организация и управление на сервизната дейност в транспорта;
 • Организация, безопасност и управление на движението на транспорта;
 • Интелигентни системи в транспорта.

      Изградените научно-изследователски лаборатории по: Енергийна ефективност в транспорта с ръководител проф. Велизара Пенчева, Управление на автомобилното движение доц. Митко Маринов, Транспортни системи с ръководител доц. Асен Асенов, Безопасност на движението с ръководител доц. Даниел Любенов и Сервизна дейност в транспорта с ръководители доц. Н. Колев и гл.ас. д-р Михаил Милчев разработват редица проекти и обслужват транспортната дейност в региона, развивайки изследователска и иновационна дейност.

      По-съществени научни и научно-приложни разработки на катедрата са: схема за организация на пътническия транспорт в гр. Русе и гр. Разград; технология за превозване на хляб и хлебни изделия в гр. Русе; проекти на полигони за обучение на водачи на автомобили; методика за обучение на водачи на МПС в критични ситуации; симулатор за обучение на водачи на автомобили с дигитален и аналогов тахограф; мобилна система за регистриране на данни от електромобил в експлоатация; над 700 експертизи на пътнотранспортни произшествия; разработени и произведени транспортни контролери и детектори; технология и съоръжения за анодиране на алуминиево-силициеви сплави за бутала; технология за фосфатиране и оксидиране на бутала  на бутала и др.

        Студентите  имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност, извършвана от академичния състав на катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. Студентската научноизследователска лаборатория по „Устойчив транспорт" участва в изследвания и разработва редица въпроси, свързани с транспорта и ограничаване на негативното му влияние върху околната среда и човека. Над 20 публикации имат студентите в студентски научни сесии и получени много отличия.

       Преподавателите от катедрата участват активно в редица международни образователни и изследователски програми. В рамките на тези програми за мобилност студентите могат да се обучават в различни водещи университети на Франция, Австрия, Гърция, Швеция, Словения и др.

 

     

     Преподавателите от катедра "Транспорт" са публикували повече от 800 статии и доклади и над 20 учебници и учебни помагала. Участвали са в научни конференции освен в страната и в Русия, Сърбия, Полша, Македония, Румъния, Великобритания, Гърция, Турция, Испания, Словения, Словакия, Хърватия, Украйна, Австрия, Италия и др.

      Проф. Д. Симеонов и доц. М. Маринов са членове на борда на редакцията на списание Transport Reviews, издавано в Англия.

       Проф. В. Пенчева бше Заместник ректор по развитие, координация и продължаващо обучение и Директор на многофункционалната дирекция по Координация, развитие и продължаващо образование на Русенския университет от 2008 до 2015г. От 2016 е ректор на Русенския университет. Участва също в редколегията на сп. „Annals of the Faculty of Engineering Hunedora", Timisoara, Romania.

      Със своята учебна, научна и внедрителска работа колективът на катедра "Транспорт" е популярен в страната и чужбина и винаги се е стремял към сътрудничество с университети, с министерства, ведомства и организации. Традиционно добри са отношенията на катедрата с Техническия университет – София и Варна, ВТУ "Тодор Каблешков" София, Бургаския свободен университет, Техническия колеж Ямбол и др. Установено е тясно сътрудничество и е провеждана съвместна работа с Института по транспорт към Университета в Лийдс (Великобритания), Московския пътно - автомобилен институт, Политехниката в Радом (Полша), Университета в гр. Питещ (Румъния), Техническия университет и Висшето училище за техника и стопанство – Берлин (Германия).

        Различни проекти и програми са изпълнявани в тясно сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, АЕБТРИ, ИА "Автомобилна администрация" и "Морска администрация" и други национални и местни ведомства и организации.

         В момента вниманието на катедрата е ангажирано със създаване на философия за изграждането на град Русе като логистичен център, чрез нейното участие в дейностите по изграждане на Дунавската стратегия.

      В заключение може да се отбележи, че цялостната работа на катедра "Транспорт" при  Русенския университет "Ангел Кънчев" е насочена към създаването на специалисти, които да могат да решават транспортните проблеми на модерното общество, специалисти подготвени не за днешния, а за утрешния ден. Подготовката на специалисти за работа в Единния европейски транспортен пазар е философията и съдържанието на дейността на катедрата "Транспорт". Извършваната научно-изследователска и експертна дейност извеждат катедрата на високи позиции в научно-изследователското пространство на страната.