​​​​   Лабораторията е оборудвана с микроскоп SEM JEOL-733 с възможности за визуализиране на структурата, повърхностната морфология и състава на изолиращи или неизолиращи материали. Обекти на анализ могат да са тънки еднослойни и многослойни структури, обемни и влакнести материали, счупени повърхности (фрактография), биологични обекти и др. С помощта на микросонда WDX (Wavelenght Dispersive X-ray analyzer) може да се осъществява качествен и количествен анализ (в точка, линия или област) на химичните елементи в изследваните образци.​

​ 

Възможности за изследвания:

  • Могат да бъдат анализирани образци с размери до 350 x 350 x 100 mm;
  • Предварителна подготовка на обектите за анализ – при необходимост може да бъде извършено отрязване, счупване (за фрактография), шлифоване, полиране, проявяване, покриване с проводим елемент, наблюдаване и получаване на цифрово изображение с помощта на светлинен микроскоп;
  • Изследване на топография на повърхността (ТОРО) - използват се вторичните електрони от обекта, които дават изображение с висока разделителна способност и дълбочина на фокуса, което позволява триизмерно визуализаиране на наблюдавната морфология; максимално увеличение 40 000x;
  • Изображение от повърхностния състав на обекта (COMPO) - илюстрира картина на повърхността според разпределението на химични елементи с различна атомна маса;
  • Елементен анализ с чувствителност  ~ 0,5 тегловни %  и най-нисък атомен номер за откриваем елемент 11 (Na). Чрез анализатор на дължините на рентгеновите фотони може да бъде получена информация за химичните елементи на дълбочина 0,5 µm и тяхното количество в областта на попадане на електронния лъч с размери от 1 до 50 μm;​

 Работа по проекти:

  От 2015 г. стартира проект по Фонд Научни изследвания в РУ "Ангел Кънчев"  15-МТФ-03 на тема: "Усъвършенстване на системата за електронно-микроскопски анализи на материалите посредством цифровизиране на получената информация​" с ръководител гл. ас. д-р Мария Николова. През първия етап на проекта е закупен контролер за събиране на данни и компютърна система с цел запис и оброботване на дигиталната информация в процеса на сканиране. За надежната работа е извършено и техническо обслужване на електронния микроскоп. ​