​​​​​​​​​​​​​​Учебната работа на катедрата е фокусирана в областта на разработване на курсове (в това число за дистанционно обучение) в следните области:

  • Материалозна​ние и технология на материалите;
  • Съвременни технологии за обработване на материалите, в това число микро/нано технологии;
  • Изпитване и изследването на машиностроителните материали и методи за контролиране на техните свойства;
  • Информационни технологии в изследването, симулирането, проектирането и избора на нови материали, процеси и оборудване.

Дисциплини на катедра МТМ

​Дисциплините, водени в катедрата, са общи и специализирани, и са разпределени в пет основни научни направления:

I – Материалознание 

    Метални материали
 

II – Леене 

    Технология на матер​иалите – IБ​

III - Обработване на металите чрез пластична деформация

IV – Заваряване​​

V – Термично обработване​

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​