​Директор

доц. д-р инж. Валентин Стоянов; Централен корпус, етаж 1, каб. 1.215.2; тел: 082 888 530, email: vstojanov@uni-ruse.bg​​​​​

Гл. инспектор Информационно и административно обслужване

Виолина Пенева, Централен корпус, етаж 1, каб. 1.213.2, тел.: 082 888 471, email: vpeneva@uni-ruse.bg

Ст. инспектор Учебен разпис

инж. Йорданка Русева; Централен корпус, етаж 1, каб. 1.213.2; тел.: 082 888 471; email: jruseva@uni-ruse.bg

Зам. - декан по учебната работа

Аграрно-индустриален факултет: доц. д-р инж. Тодор Деликостов; delikostov@uni-ruse.bg

Машинно-технологичен факултет: доц. д-р Мария Николова; mpnikolova@uni-ruse.bg

Факултет Електротехника, електроника и автоматика: доц. д-р инж. Анка Кръстева, akrasteva@uni-ruse.bg

Транспортен факултет:  доц. д-р Даниел Любенов; dliubenov@uni-ruse.bg

Факултет Бизнес и мениджмънт: доц. д-р инж. Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg 

Факултет Природни науки и образование: доц. д-р Цветелина Харакчийска, tharakchiyska@uni-ruse.bg

Юридически факултет: доц. д-р Зорница Йорданова, ziordanova@uni-ruse.bg 

Факултет Обществено здраве и здравни грижи: доц. д-р Даниела Драганова, ddraganova@uni-ruse.bg